ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa warunki i tryb przyznawania pomocy publicznej na realizację projektów międzynarodowych współfinansowanych z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi, zwanych dalej „projektami międzynarodowymi współfinansowanymi”, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dalej „ustawą”.

2. Rozporządzenia nie stosuje się do pomocy publicznej:

1) przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich, bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;

2) uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;

3) przyznawanej w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, w przypadku gdy:

a) wartość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzanych na rynek przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą objęte pomocą, lub

b) przyznawanie pomocy zależy od jej przekazania w części lub w całości producentom surowców.

§ 2. Do przyznawania pomocy publicznej na realizację projektów międzynarodowych współfinansowanych stosuje się przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), zwanego dalej „ogólnym rozporządzeniem w sprawie wyłączeń blokowych”.

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) przedsiębiorcy — należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych;

2) mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcy — należy przez to rozumieć odpowiednio mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w załączniku I do ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych;

3) dużym przedsiębiorcy — należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo niespełniające warunków określonych w załączniku I do ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych.

§ 4. 1. O pomoc publiczną na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego może ubiegać się jednostka naukowa, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. f ustawy, będąca przedsiębiorcą.

2. Pomoc publiczna nie może być przyznana lub wypłacona:

1) przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 99);

2) mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu art. 1 ust. 7 ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych;

3) dużemu przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9–11 komunikatu Komisji — Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2, z późn. zm.) lub będącemu w trakcie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej.

§ 5. 1. Pomoc publiczna na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego może być przyznana przedsiębiorcy pod warunkiem, że złoży wniosek o przyznanie pomocy publicznej na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego, zwany dalej „wnioskiem”, przed rozpoczęciem prac nad projektem lub działaniem. Wzór wniosku określa załącznik do rozporządzenia.

2. Wniosek może zostać złożony przez przedsiębiorcę w każdym czasie, w dwóch egzemplarzach.

3. Wniosek może być złożony drogą elektroniczną, jeżeli jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm. 2) ).

§ 6. 1. Przedsiębiorca dołącza do wniosku dokumenty i informacje, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, oraz:

1) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wydany w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku;

2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy, statutu lub innego odpowiedniego dokumentu;

3) oświadczenie o niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych;

4) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

5) kopię umowy lub innego dokumentu potwierdzającego współfinansowanie z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi kosztów udziału w projekcie międzynarodowym współfinansowanym przedsiębiorcy, wraz z wykazem uczestników współrealizujących projekt oraz informacją dotyczącą podziału między nimi zadań i zagranicznych środków finansowych.

2. Duży przedsiębiorca oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1, dołącza do wniosku analizę porównawczą, wskazującą na wystąpienie na skutek udzielenia pomocy publicznej efektu zachęty w postaci co najmniej jednej z poniższych okoliczności, w porównaniu do sytuacji, jaka miałaby miejsce w przypadku braku jej udzielenia:

1) istotnego zwiększenia rozmiaru projektu;

2) istotnego zwiększenia zasięgu projektu;

3) istotnego skrócenia czasu realizacji projektu;

4) istotnego zwiększenia całkowitej kwoty przeznaczonej przez przedsiębiorcę na realizację projektu.

§ 7. 1. Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą publiczną na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego, zwanymi dalej „kosztami kwalifikowalnymi”, są:

1) koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z projektem;

2) koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń, w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji projektu; jeżeli aparatura naukowo-badawcza i inne urządzenia nie są wykorzystywane na potrzeby projektu przez całkowity okres ich użytkowania, są to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości;

3) koszty wynikające z odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń, w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji projektu;

4) koszty gruntów i nieruchomości zabudowanych, w zakresie i przez okres, w jakim są użytkowane do realizacji projektu; w przypadku budynków są to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości, a w przypadku gruntów są to koszty związane z przeniesieniem własności, koszty wynikające z odpłatnego korzystania z gruntu lub rzeczywiste poniesione koszty kapitałowe;

5) koszty usług badawczych wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby realizacji projektu;

6) dodatkowe koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu;

7) pozostałe koszty operacyjne, w tym koszty nabycia i zużycia materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu.

2. Koszt kwalifikowalny może nie zostać objęty pomocą publiczną na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego, jeżeli wynika to z umowy lub innego dokumentu, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 5. 

3. Przedsiębiorca jest obowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kosztów kwalifikowanych, pochodzącego ze źródeł własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania, z wyłączeniem finansowania ze środków publicznych.

§ 8. 1. Intensywność pomocy publicznej na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego, liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikowalnych, nie może przekroczyć w przypadku:

1) badań podstawowych — 80 % kosztów kwalifikowalnych;

2) badań przemysłowych — 50 % kosztów kwalifikowalnych;

3) prac rozwojowych — 25 % kosztów kwalifikowalnych.

2. Intensywność pomocy publicznej na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego planowanego do realizacji we współpracy ustala się odrębnie dla każdego przedsiębiorcy.

§ 9. 1. Intensywność pomocy publicznej na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego przyznawanej mikro- lub małemu przedsiębiorcy na badania przemysłowe lub prace rozwojowe ulega zwiększeniu o 20 punktów procentowych.

2. Intensywność pomocy publicznej na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego przyznawanej średniemu przedsiębiorcy na badania przemysłowe lub prace rozwojowe ulega zwiększeniu o 10 punktów procentowych.

§ 10. Intensywność pomocy publicznej na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego w przypadku badań przemysłowych lub prac rozwojowych ulega dodatkowo zwiększeniu o 15 punktów procentowych, jeżeli łącznie nie przekroczy 80 % kosztów kwalifikowalnych oraz jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:

1) projekt międzynarodowy współfinansowany obejmuje skuteczną współpracę co najmniej między dwoma niepowiązanymi ze sobą przedsiębiorcami oraz są spełnione łącznie następujące warunki:

a) żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych wspólnego projektu,

b) projekt jest realizowany we współpracy co najmniej z jednym mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą lub współpraca przedsiębiorców ma charakter transgraniczny, co oznacza, że badania przemysłowe lub prace rozwojowe są prowadzone co najmniej w dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej; podwykonaw-stwa nie uznaje się za skuteczną formę współpracy;

2) projekt międzynarodowy współfinansowany obejmuje skuteczną współpracę między przedsiębiorcą a jednostką naukową, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a—e ustawy, lub zagranicznym publicznym ośrodkiem badawczym, a współpracująca z przedsiębiorcą jednostka naukowa lub zagraniczny publiczny ośrodek badawczy ponoszą co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych i mają prawo do publikowania wyników projektu w zakresie, w jakim pochodzą one z badań przemysłowych lub prac rozwojowych prowadzonych przez tę jednostkę lub ośrodek; podwykonawstwa nie uznaje się za skuteczną formę współpracy;

3) w przypadku badań przemysłowych wyniki projektu międzynarodowego współfinansowanego są szeroko rozpowszechniane za pośrednictwem:

a) konferencji technicznych lub naukowych,

b) czasopism naukowych lub technicznych,

c) powszechnie dostępnych baz danych zapewniających swobodny dostęp do surowych danych badawczych,

d) oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania typu open source.

§ 11. 1. W przypadku gdy badania podstawowe, badania przemysłowe lub prace rozwojowe są prowadzone przez przedsiębiorcę we współpracy z jednostką naukową, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a—e ustawy, lub zagranicznym publicznym ośrodkiem badawczym, do wartości pomocy publicznej na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego wlicza się wkłady finansowe wniesione przez tę jednostkę lub ośrodek.

2. Wkładów finansowych, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się do wartości pomocy publicznej na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego, jeżeli jest spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:

1) uczestniczący we wspólnych badaniach podstawowych, badaniach przemysłowych lub pracach rozwojowych przedsiębiorca ponosi ich całkowite koszty;

2) wyniki badań podstawowych, badań przemysłowych lub prac rozwojowych nieskutkujące powstaniem praw własności przemysłowej są rozpowszechniane w sposób określony w § 10 pkt 3, a prawa wynikające z uzyskanych wyników badań podstawowych, badań przemysłowych lub prac rozwojowych, będących efektem działalności jednostki naukowej, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a—e ustawy, lub zagranicznego publicznego ośrodka badawczego są im przekazywane w całości;

3) jednostka naukowa, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a—e ustawy, lub zagraniczny publiczny ośrodek badawczy w zamian za prawa majątkowe z uzyskanych wyników badań podstawowych, badań przemysłowych lub prac rozwojowych, będących efektem ich działalności, otrzymują od przedsiębiorcy uczestniczącego we wspólnych badaniach podstawowych, badaniach przemysłowych lub pracach rozwojowych wynagrodzenie odpowiadające wartości rynkowej tych praw;

4) z umowy zawartej między stronami wynika, że prawa majątkowe oraz prawo dostępu do wyników badań podstawowych, badań przemysłowych lub prac rozwojowych są proporcjonalne do udziału finansowego stron w tym projekcie.

§ 12. Pomoc publiczna na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego podlega sumowaniu z każdą inną pomocą, w tym pomocą de mini-mis, oraz pomocą z budżetu Unii Europejskiej, przyznaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, niezależnie od jej formy i źródła.

§ 13. Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymagania formalne określone w rozporządzeniu. Wniosek niekompletny zwraca się przedsiębiorcy, wraz z zawiadomieniem o przyczynach zwrotu i możliwości uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

§ 14. 1. W przypadku projektów międzynarodowych współfinansowanych związanych z koniecznością wykonania doświadczeń na ludziach do oceny mogą być przyjęte wyłącznie wnioski, do których dołączono zgodę właściwej komisji etycznej.

2.  W przypadku projektów międzynarodowych współfinansowanych związanych z koniecznością wykonania doświadczeń na zwierzętach do oceny mogą być przyjęte wyłącznie wnioski, do których dołączono zgodę właściwej komisji etycznej wymaganą na podstawie przepisów o doświadczeniach na zwierzętach.

3.  W przypadku projektów międzynarodowych współfinansowanych dotyczących prowadzenia badań nad gatunkami roślin, zwierząt lub grzybów, objętych ochroną gatunkową lub na obszarach objętych ochroną, do oceny mogą być przyjęte wyłącznie wnioski, do których dołączono zgodę lub zezwolenie wymagane na podstawie przepisów o ochronie przyrody.

4. W przypadku projektów międzynarodowych współfinansowanych związanych z prowadzeniem badań nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów do oceny mogą być przyjęte wyłącznie wnioski, do których dołączono zgodę wymaganą na podstawie przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.

§ 15. 1. Wniosek podlega ocenie zespołu specjalistycznego lub interdyscyplinarnego, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwanego dalej „zespołem”. Ocena zespołu zawiera propozycję wysokości pomocy publicznej lub odmowy jej przyznania wraz z uzasadnieniem.

2. Ocena zespołu, o której mowa w ust. 1, nie jest wymagana w przypadku wniosków o przyznanie pomocy publicznej na realizację projektów międzynarodowych współfinansowanych w ramach programów ramowych w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji albo inicjatyw lub innych przedsięwzięć badawczych, ocenionych pozytywnie przez Komisję Europejską lub podmiot przez nią upoważniony.

§ 16. Zespół ocenia wniosek, uwzględniając następujące kryteria:

1) wartość naukową projektu międzynarodowego współfinansowanego i znaczenie badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju priorytetowych dziedzin nauki w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) uzyskanie dostępu do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych osiągniętych przez uczestników projektu międzynarodowego współfinansowanego, w tym możliwości praktycznego wykorzystania w kraju pozyskanej wiedzy, umiejętności lub technologii;

3) innowacyjność proponowanych rozwiązań w porównaniu do aktualnego stanu wiedzy w zakresie objętym projektem międzynarodowym współfinansowanym;

4) zasadność planowanych kosztów, w tym zakupu sprzętu służącego bezpośrednio do realizacji projektu międzynarodowego współfinansowanego albo zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo--badawczej, w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu;

5) zasadność finansowania uczestnictwa przedsiębiorcy w międzynarodowych programach, inicjatywach lub przedsięwzięciach badawczych;

6) prawidłowość i ocenę wywiązywania się przedsiębiorcy z realizowanych uprzednio zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę.

§ 17. 1. Pomoc publiczna na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego jest przyznawana przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej „Ministrem”, w drodze decyzji, na podstawie wniosku złożonego przez przedsiębiorcę, w ramach limitu środków finansowych dostępnych w danym roku na ten cel.

2. Minister wydaje decyzję o przyznaniu pomocy publicznej na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego po zapoznaniu się z oceną zespołu w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia kompletnego, spełniającego wymagania formalne wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać przedłużony do 6 miesięcy.

3. Pomoc publiczna na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego jest przyznawana na cały okres realizacji projektu, jednak nie dłużej niż na 6 lat.

4. W uzasadnionych przypadkach okres, o którym mowa w ust. 3, może zostać przedłużony, nie dłużej jednak niż o 2 lata. Przepisy § 21 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

5. Kwota przyznanej pomocy publicznej na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego nie może być wyższa od określonej we wniosku.

6. Przyznane środki finansowe stanowiące pomoc publiczną na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego nie podlegają waloryzacji.

§ 18. 1. Pomoc publiczna na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej, w przypadku gdy jej wysokość dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt przekracza równowartość:

1) 20 000 000 euro — dla projektu obejmującego głównie badania podstawowe;

2) 10 000 000 euro — dla projektu obejmującego głównie badania przemysłowe;

3) 7 500 000 euro — w odniesieniu do pozostałych projektów.

2.  Projekt międzynarodowy współfinansowany obejmuje głównie badania podstawowe, jeżeli koszty kwalifikowalne badań podstawowych stanowią więcej niż połowę całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

3.  Projekt międzynarodowy współfinansowany obejmuje głównie badania przemysłowe, jeżeli koszty kwalifikowalne badań przemysłowych stanowią więcej niż połowę całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

§ 19. W przypadku przyznania przedsiębiorcy pomocy publicznej na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego, której wartość przekracza równowartość 3 000 000 euro, Minister w terminie 7 dni od dnia jej przyznania, przekazuje Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów informacje określone w załączniku II do ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych.

§ 20. 1. Środki finansowe stanowiące pomoc publiczną na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego są przekazywane przedsiębiorcy na podstawie umowy określającej warunki finansowania i realizacji projektu, zwanej dalej „umową”.

2. Warunkiem przyznania pomocy publicznej na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego jest zobowiązanie się przedsiębiorcy w umowie do rozliczenia otrzymanych środków finansowych.

3. Przedsiębiorca otrzymujący pomoc publiczną na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego wykonuje zadania i wydatkuje otrzymane środki finansowe zgodnie z umową oraz opisem zadań zawartym we wniosku.

4. Środki finansowe stanowiące pomoc publiczną na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego mogą być przekazane przedsiębiorcy jednorazowo lub w rocznych ratach. Sposób przekazania tych środków określa umowa.

5. Projekt umowy wraz z harmonogramem i kosztorysem, które stanowią załączniki do umowy, przedsiębiorca przesyła do urzędu obsługującego Ministra w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy publicznej na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego. Nieprzesłanie projektu umowy w wymaganym terminie uważa się za rezygnację z przyznanej pomocy publicznej.

6. W przypadku otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy publicznej na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego w terminie późniejszym niż terminy zakończenia wykonania zadań określone we wniosku, przedsiębiorca określa w projekcie umowy koszty poniesione na wykonanie tych zadań.

7. Środki finansowe stanowiące pomoc publiczną na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego niewykorzystane przez przedsiębiorcę w danym roku kalendarzowym mogą być wydatkowane w kolejnych latach wykonywania zadań określonych w umowie.

§ 21. 1. Przedsiębiorca może wystąpić do Ministra z uzasadnionym wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę warunków umowy, nie później niż w terminie 60 dni przed dniem upływu terminu zakończenia wykonania zadań określonego w umowie. Do wniosku dołącza się projekt aneksu do umowy. Zmiana warunków umowy nie może dotyczyć zakończonych okresów realizacji projektu.

2. Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę warunków umowy jest opiniowany przez zespół. W przypadku zmian zaakceptowanych przez Komisję Europejską lub podmiot przez nią upoważniony, udokumentowanych przez przedsiębiorcę, Minister może wyrazić zgodę na ich dokonanie bez zasięgania opinii zespołu.

3.  Nie uważa się za zmianę warunków umowy zwiększenia lub zmniejszenia kwoty środków finansowych w poszczególnych pozycjach kosztorysu nie więcej niż o 15 %, jeżeli nie ulega zwiększeniu kwota pomocy publicznej przyznanej na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego.

§ 22. 1. Wnioski o przyznanie pomocy publicznej na realizację projektów międzynarodowych współfinansowanych mogą być składane do dnia 30 czerwca 2014 r.

2. Pomoc publiczna na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 44 ust. 3 ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych.

§ 23. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228.