ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie Przedsięwzięcia „IniTech”

Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się Przedsięwzięcie „IniTech”, zwane dalej „Przedsięwzięciem”.

2. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zwane dalej „Centrum”.

3. Przedsięwzięcie obejmuje dofinansowanie:

1) badań naukowych lub prac rozwojowych nakierowanych na zastosowanie w działalności gospodarczej, zwanych dalej „fazą badawczą”;

2) czynności, których celem jest przygotowanie wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej, w szczególności:

a) badań rynku dla przyszłego produktu,

b) sporządzenia niezbędnej do wdrożenia dokumentacji technicznej,

c) opracowania procedur związanych z wykorzystywaniem rynkowym przyszłego produktu będącego wynikiem badań naukowych i prac rozwojowych,

d) uzyskania certyfikatu zgodności upoważniającego do oznaczenia wyrobu znakiem zgodności z Polską Normą,

e) certyfikacji w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm. 2) ),

f) bezpośrednio związanych z postępowaniami dotyczącymi przyznania praw własności przemysłowej, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm. 3) )

— zwanych dalej „fazą przygotowań do wdrożenia”;

3) zakupu usług doradczych w zakresie innowacji.

§ 2. 1. Przyznanie dofinansowania fazy badawczej i fazy przygotowań do wdrożenia oraz zakupu usług doradczych w zakresie innowacji następuje na podstawie wniosku o ich dofinansowanie, zwanego dalej „wnioskiem”, złożonego przez uprawniony podmiot, zwany dalej „wnioskodawcą”.

2. Wnioskodawcą jest:

1) przedsiębiorca w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008), zwanego dalej „ogólnym rozporządzeniem w sprawie wyłączeń blokowych”;

2) jednostka naukowa niebędąca przedsiębiorcą w rozumieniu art. 1 załącznika I do ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych, zwana dalej „jednostką naukową”;

3) konsorcjum naukowo-przemysłowe.

3. W imieniu konsorcjum naukowo-przemysłowe-go wniosek składa reprezentujący je podmiot.

4. Wnioskodawca może złożyć w ramach Przedsięwzięcia jeden wniosek.

§ 3. 1. Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie:

1) fazy badawczej i fazy przygotowań do wdrożenia;

2) fazy badawczej;

3) fazy przygotowań do wdrożenia.

2. Odrębna część wniosku dotyczy dofinansowania usług doradczych w zakresie innowacji.

3. Zakres informacji zamieszczanych we wniosku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Przedsiębiorca dołącza do wniosku:

1) informacje o uzyskanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis oraz pomocy de minimis, sporządzone na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

2) sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający rok złożenia wniosku lub jego poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię albo kopię ostatniej deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), w przypadku gdy przedsiębiorca nie istniał przez cały rok obrotowy poprzedzający złożenie wniosku;

3) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument poświadczający prowadzenie działalności gospodarczej — wydany w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku;

4) statut lub inny akt określający organizację wewnętrzną i kompetencje poszczególnych organów, a w przypadku spółek handlowych — umowę lub statut spółki lub ich poświadczone za zgodność z oryginałem kopie;

5) oświadczenie o niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych;

6) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

7) oświadczenie o posiadaniu środków finansowych w wysokości niezbędnej do realizacji fazy badawczej lub fazy przygotowań do wdrożenia albo o zdolności kredytowej.

5. Jednostka naukowa dołącza do wniosku umowę przedwstępną zawartą z przedsiębiorcą, dotyczącą warunków przekazania mu wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej.

6. Podmiot reprezentujący konsorcjum naukowo--przemysłowe dołącza do wniosku informacje, o których mowa w ust. 4, w odniesieniu do każdego z przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum oraz:

1) umowę konsorcjum, w której są zawarte postanowienia o przekazaniu wyników fazy badawczej przedsiębiorcy będącemu członkiem tego konsorcjum do zastosowania w działalności gospodarczej, albo

2) umowę przedwstępną zawartą z przedsiębiorcą niebędącym członkiem konsorcjum, dotyczącą warunków przekazania mu wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej.

§ 4. Jednostka naukowa lub konsorcjum naukowo--przemysłowe przekazuje przedsiębiorcy, o którym mowa w § 3 ust. 5 i 6, wyniki fazy badawczej na warunkach rynkowych.

§ 5. 1. Dyrektor Centrum może przyznać pomoc publiczną na realizację fazy badawczej, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

1) przedsiębiorca złoży wniosek przed rozpoczęciem realizacji fazy badawczej;

2) duży przedsiębiorca w rozumieniu art. 2 pkt 8 ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych przedstawi analizę porównawczą wskazującą na wystąpienie na skutek przyznania pomocy publicznej co najmniej jednej z poniższych okoliczności, w porównaniu z sytuacją, jaka miałaby miejsce przy braku jej przyznania:

a) istotne zwiększenie rozmiaru fazy badawczej,

b) istotne zwiększenie zakresu fazy badawczej,

c) istotne skrócenie czasu realizacji fazy badawczej,

d) istotne zwiększenie całkowitej kwoty przeznaczonej na realizację fazy badawczej.

2. Dyrektor Centrum nie może przyznać lub wypłacić pomocy publicznej na realizację fazy badawczej przedsiębiorcy:

1) na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc publiczną za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;

2) będącemu małym lub średnim przedsiębiorcą spełniającym kryteria przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 1 ust. 7 ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych lub znajdującym się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej;

3) innemu niż mały lub średni przedsiębiorca spełniającemu kryteria przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9–11 wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2) lub znajdującemu się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej.

§ 6. 1. Minister właściwy do spraw nauki ogłosi w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach Przedsięwzięcia.

2. Wnioski składa się w Centrum, w terminie 3 miesięcy od dnia określonego w komunikacie, w formie określonej przez Dyrektora Centrum.

§ 7. 1. Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne. Wnioski niespełniające wymagań formalnych zwraca się wnioskodawcy z informacją o przyczynach zwrotu i o możliwości uzupełnienia wniosku w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania informacji.

2. Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia wniosku jest stwierdzenie, w tym na podstawie opinii zespołu do spraw etyki w nauce, prawidłowości wywiązywania się kierownika zespołu mającego realizować fazę badawczą lub fazę przygotowań do wdrożenia oraz wnioskodawcy z zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę w okresie ostatnich 5 lat.

3. Zespół ekspertów, ustanowiony przez Dyrektora Centrum w trybie określonym w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 115, poz. 789), dokonuje wstępnej oceny wniosku, w wyniku której:

1) kieruje wniosek do recenzji co najmniej 2 ekspertów wyznaczonych przez Dyrektora Centrum albo

2) odstępuje od przekazania wniosku do recenzji ekspertów i rekomenduje Dyrektorowi Centrum odmowę przyznania dofinansowania, jeżeli wniosek w sposób oczywisty nie spełnia kryteriów merytorycznych przyznania dofinansowania.

4. Wniosek jest przekazywany zespołowi ekspertów z recenzjami, o których mowa w ust. 3 pkt 1. Zespół ekspertów dokonuje oceny wniosku na podstawie kryteriów określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

5. Wynikiem oceny wniosku dokonanej przez zespół ekspertów jest rekomendacja:

1) przyznania dofinansowania wraz z propozycją jego wysokości;

2) odmowy przyznania dofinansowania.

§ 8. 1. Dyrektor Centrum, na podstawie oceny wniosku dokonanej przez zespół ekspertów i w zależności od treści wniosku, przyznaje dofinansowanie:

1) fazy badawczej i warunkowe dofinansowanie fazy przygotowań do wdrożenia albo

2) fazy badawczej, albo

3) fazy przygotowań do wdrożenia.

2.  W przypadku przyznania warunkowego dofinansowania fazy przygotowań do wdrożenia, faza ta zostanie dofinansowana po zakończeniu fazy badawczej i przeprowadzeniu oceny, o której mowa w § 18 ust. 1, na podstawie złożonego raportu.

3. W przypadku gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca, przyznanie warunkowego dofinansowania fazy przygotowań do wdrożenia zawiera klauzulę o obowiązku przedłożenia przez wnioskodawcę informacji, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 1, potwierdzających dopuszczalność przyznania pomocy de minimis według stanu na dzień przyznania dofinansowania fazy przygotowań do wdrożenia, po dokonaniu oceny raportu po zakończeniu fazy badawczej.

4. W przypadku gdy wnioskodawcą jest konsorcjum naukowo-przemysłowe, warunkowe dofinansowanie fazy przygotowań do wdrożenia zawiera klauzulę o obowiązku przedłożenia przez każdego przedsiębiorcę będącego członkiem konsorcjum informacji, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 1, potwierdzających dopuszczalność przyznania pomocy de minimis według stanu na dzień przyznania dofinansowania fazy przygotowań do wdrożenia, po dokonaniu oceny raportu po zakończeniu fazy badawczej.

§ 9. 1. Dofinansowanie fazy badawczej lub fazy przygotowań do wdrożenia jest przekazywane beneficjentowi na podstawie umowy, w formie zaliczek zgodnie z harmonogramem i kosztorysem stanowiącymi załączniki do umowy.

2. Wysokość dofinansowania fazy badawczej i fazy przygotowań do wdrożenia nie może być wyższa od określonej we wniosku.

3.  Dofinansowanie fazy badawczej realizowanej przez jednostkę naukową wynosi nie więcej niż 100 % wartości kosztów kwalifikowalnych określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

4. Dofinansowanie fazy przygotowań do wdrożenia realizowanej przez przedsiębiorcę stanowi pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5), i obejmuje koszty kwalifikowalne określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

5. Dofinansowanie fazy przygotowań do wdrożenia nie może być przyznane przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9–11 wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw lub znajdującemu się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej.

6. Dofinansowanie fazy przygotowań do wdrożenia wynosi nie więcej niż 90 % wartości kosztów kwalifikowalnych określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

7.  Koszty kwalifikowalne mogą być ponoszone przez wnioskodawcę od dnia złożenia wniosku.

§ 10. 1. Dofinansowanie fazy badawczej realizowanej przez przedsiębiorcę stanowi pomoc publiczną na działalność badawczą i rozwojową w rozumieniu art. 31 ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych.

2. Faza badawcza realizowana przez przedsiębiorcę składa się z zadań, z których każde musi być zakwalifikowane do jednej z następujących kategorii:

1) badania podstawowe;

2) badania przemysłowe;

3) prace rozwojowe.

§ 11. 1. Intensywność pomocy publicznej brutto na realizację fazy badawczej nie może przekraczać:

1) 100 % kosztów kwalifikowalnych określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia —w przypadku badań podstawowych;

2) 50 % kosztów kwalifikowalnych określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia — w przypadku badań przemysłowych;

3) 25 % kosztów kwalifikowalnych określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia — w przypadku prac rozwojowych.

2. W przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych intensywność pomocy publicznej brutto przyznawanej małemu lub średniemu przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 7 ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych zwiększa się o:

1) 20 punktów procentowych — w przypadku małego przedsiębiorcy;

2) 10 punktów procentowych — w przypadku średniego przedsiębiorcy.

3. W przypadku badań przemysłowych lub prac rozwojowych intensywność pomocy publicznej brutto zwiększa się o dodatkowe 15 punktów procentowych, ale nie więcej niż do 80 %, jeżeli spełniony zostanie co najmniej jeden z poniższych warunków:

1) realizacja fazy badawczej obejmuje efektywną współpracę między co najmniej dwoma niepowiązanymi ze sobą przedsiębiorcami oraz są spełnione następujące warunki:

a) żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych wspólnie realizowanej fazy badawczej.

b) realizacja fazy badawczej obejmuje współpracę z co najmniej jednym małym lub średnim przedsiębiorcą, z wyłączeniem podwykonaw-stwa, lub jest realizowana w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej;

2) realizacja fazy badawczej obejmuje efektywną współpracę między przedsiębiorcą i organizacją badawczą w rozumieniu art. 30 pkt 1 ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych, z wyłączeniem podwykonawstwa, oraz są spełnione następujące warunki:

a) organizacja badawcza ponosi co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych fazy badawczej,

b) organizacja badawcza ma prawo publikowania wyników fazy badawczej w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez tę organizację badań;

3) wyniki fazy badawczej realizowanej w zakresie badań przemysłowych są szeroko rozpowszechniane:

a) na konferencjach naukowych i technicznych,

b) przez publikacje w czasopismach naukowych, technicznych lub bazach danych zapewniających swobodny dostęp do surowych danych badawczych,

c) za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym .

4. W przypadku gdy wnioskodawcą jest konsorcjum naukowo-przemysłowe, intensywność pomocy publicznej na realizację fazy badawczej ustala się oddzielnie dla każdego członka tego konsorcjum.

§ 12. Pomoc publiczna na realizację fazy badawczej podlega sumowaniu z inną pomocą, w tym pomocą de minimis oraz finansowaniem z budżetu Unii Europejskiej, przyznanymi w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, niezależnie od jej formy i źródeł pochodzenia.

§ 13. 1. W przypadku gdy wysokość dofinansowania fazy badawczej realizowanej przez przedsiębiorcę przekracza:

1) równowartość 20 mln euro dla jednego przedsiębiorcy, a faza badawcza obejmuje głównie badania podstawowe,

2) równowartość 10 mln euro dla jednego przedsiębiorcy, a faza badawcza obejmuje głównie badania przemysłowe,

3) równowartość 7,5 mln euro dla jednego przedsiębiorcy w pozostałych przypadkach

— pomoc publiczna podlega obowiązkowi indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej.

2. Faza badawcza obejmuje głównie badania podstawowe lub głównie badania przemysłowe, w przypadku gdy koszty kwalifikowalne badań podstawowych lub badań przemysłowych stanowią więcej niż połowę całkowitych kosztów kwalifikowalnych fazy badawczej.

§ 14. 1. Łączny okres realizacji fazy badawczej i fazy przygotowań do wdrożenia nie może przekraczać 5 lat, przy czym realizacja fazy przygotowań do wdrożenia nie może trwać dłużej niż 2 lata.

2. Realizacja fazy przygotowań do wdrożenia może być rozpoczęła przed zakończeniem realizacji fazy badawczej.

§ 15. 1. Nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy, o której mowa w § 9 ust. 1, beneficjent może złożyć wniosek o podwyższenie dofinansowania fazy badawczej.

2.  Zakres informacji wymaganych we wniosku o podwyższenie dofinansowania fazy badawczej określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3. Przy rozpatrywaniu wniosku o podwyższenie dofinansowania fazy badawczej przepisy § 5, § 7 ust. 1, 2 i 5 oraz § 9 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

4. Wniosek o podwyższenie dofinansowania fazy badawczej jest oceniany na podstawie kryteriów określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia, przez co najmniej 3 ekspertów wyznaczonych przez Dyrektora Centrum.

5. Dyrektor Centrum może podwyższyć dofinansowanie fazy badawczej, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

1) przedmiotem fazy badawczej jest opracowanie nowego produktu;

2) dotychczasowy udział przedsiębiorcy w finansowaniu fazy badawczej wyniósł co najmniej 20 %;

3) udział przedsiębiorcy w finansowaniu fazy badawczej po zwiększeniu dofinansowania nie zmniejszy się.

6. Wysokość wnioskowanej kwoty podwyższenia dofinansowania fazy badawczej nie może przekraczać 50 % środków przyznanych na realizację fazy badawczej na podstawie umowy, o której mowa w § 9 ust. 1.

7. Do podwyższenia dofinansowania fazy badawczej stosuje się przepisy § 10—13.

8. Przedsiębiorca dołącza do wniosku o podwyższenie dofinansowania fazy badawczej dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 4.

§ 16. 1. Beneficjent realizujący fazę badawczą i fazę przygotowań do wdrożenia składa:

1) raporty półroczne;

2) raport po zakończeniu fazy badawczej;

3) raport końcowy;

4) raport z wdrożenia.

2. Beneficjent realizujący tylko fazę badawczą albo tylko fazę przygotowań do wdrożenia składa:

1) raporty półroczne;

2) raport końcowy;

3) raport z wdrożenia.

3. Zakres informacji zamieszczanych w raportach, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

4.  Pierwszy raport półroczny beneficjent składa nie później niż w terminie 21 dni po upływie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji zadań, określonego w umowie, o której mowa w § 9 ust. 1, a kolejne raporty półroczne — nie później niż w terminie 21 dni po upływie okresu sprawozdawczego.

5. Raport po zakończeniu fazy badawczej beneficjent składa w terminie 30 dni od dnia jej zakończenia określonego w umowie, o której mowa w § 9 ust. 1.

6. Raport końcowy beneficjent składa w terminie 60 dni od dnia zakończenia realizacji zadań, określonego w umowie, o której mowa w § 9 ust. 1.

7. Raport z wdrożenia beneficjent składa w terminie 30 dni po upływie 2 lat od dnia zakończenia realizacji zadań, określonego w umowie, o której mowa w § 9 ust. 1.

8. Raporty podlegają ocenie Centrum.

§ 17. 1. Ocena raportu półrocznego ma na celu ustalenie, czy:

Dfaza badawcza lub faza przygotowań do wdrożenia jest realizowana zgodnie z umową, o której mowa w § 9 ust. 1;

2) kontynuacja fazy badawczej lub fazy przygotowań do wdrożenia prowadzi do osiągnięcia zakładanych wyników.

2. Dyrektor Centrum, na podstawie oceny raportu półrocznego:

1) kontynuuje dofinansowanie;

2) wstrzymuje lub zmniejsza dalsze dofinansowanie.

§ 18. 1. Ocena raportu po zakończeniu fazy badawczej ma na celu potwierdzenie możliwości zastosowania wyników fazy badawczej w działalności gospodarczej.

2. Dyrektor Centrum, na podstawie oceny raportu po zakończeniu fazy badawczej, przyznaje dofinansowanie fazy przygotowań do wdrożenia.

§ 19. 1. W przypadku gdy dofinansowanie fazy badawczej lub fazy przygotowań do wdrożenia przekracza 2 mln zł, załącznikiem do raportu końcowego jest egzemplarz sprawozdania z audytu, o którym mowa w § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 września 2007 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 170, poz. 1197).

2. Ocena raportu końcowego zawiera wnioski o uznanie umowy, o której mowa w § 9 ust. 1, za:

1) wykonaną;

2) wykonaną, z wezwaniem do zwrotu niewykorzystanej lub wykorzystanej nieprawidłowo części dofinansowania oraz z ewentualnym wezwaniem do zapłaty kar umownych;

3) niewykonaną w całości lub w części, z wezwaniem do zwrotu niewykorzystanego lub wykorzystanego nieprawidłowo dofinansowania lub jego części oraz z ewentualnym wezwaniem do zapłaty kar umownych.

3. Dyrektor Centrum, na podstawie oceny raportu końcowego oraz rozliczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, decyduje o:

1) rozliczeniu umowy w całości lub w części;

2) nierozliczeniu umowy.

§ 20. 1. Ocena raportu z wdrożenia ma na celu ustalenie, czy umowa przedwstępna, o której mowa w § 3 ust. 5 i ust. 6 pkt 2, lub postanowienia zawarte w umowie konsorcjum, o których mowa w § 3 ust. 6 pkt 1, zostały zrealizowane.

2. W przypadku niezrealizowania umowy przedwstępnej lub postanowień zawartych w umowie konsorcjum, o których mowa odpowiednio w § 3 ust. 5 i 6, Dyrektor Centrum, na podstawie oceny raportu z wdrożenia, wzywa beneficjenta do zwrotu do 30 % kwoty dofinansowania fazy badawczej lub fazy przygotowań do wdrożenia.

3. Dyrektor Centrum może odstąpić od wezwania beneficjenta do zwrotu dofinansowania, o którym mowa w ust. 2, w przypadku gdy:

1) beneficjent dołożył należytej staranności w celu zrealizowania umowy przedwstępnej lub postanowień zawartych w umowie konsorcjum, o których mowa odpowiednio w § 3 ust. 5 i 6;

2) osiągnięte wyniki fazy badawczej są inne niż wyniki planowane na etapie składania wniosku;

3) sytuacja rynkowa po zakończeniu realizacji fazy badawczej uległa takiej zmianie w stosunku do sytuacji rynkowej sprzed jej rozpoczęcia, że zastosowanie wyników fazy badawczej w działalności gospodarczej stało się nieopłacalne lub jego opłacalność znacznie się zmniejszyła;

4) wystąpiły zdarzenia będące wynikiem działania siły wyższej mające wpływ na niemożliwość zrealizowania umowy przedwstępnej lub postanowień zawartych w umowie konsorcjum, o których mowa odpowiednio w § 3 ust. 5 i 6.

§ 21. 1. Centrum może przeprowadzić kontrolę realizacji fazy badawczej i fazy przygotowań do wdrożenia.

2. Dyrektor Centrum, na podstawie wyników kontroli:

1) kontynuuje dofinansowanie;

2) wstrzymuje lub zmniejsza dalsze dofinansowanie.

§ 22. 1. Dofinansowanie nieprawidłowo wykorzystane przez beneficjenta podlega zwrotowi na rachunek Centrum wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z warunkami określonymi w umowie, o której mowa w § 9 ust. 1.

2. Do kwoty zwrotu dofinansowania, o którym mowa w § 20 ust. 2, dolicza się odsetki, zgodnie z warunkami określonymi w umowie, o której mowa w § 9 ust. 1.

§ 23. 1. W przypadku gdy beneficjentem jest przedsiębiorca. Dyrektor Centrum może umorzyć w całości lub w części należności wynikające z rozliczenia umowy, o której mowa w § 9 ust. 1, jeżeli dłużnik został wykreślony z właściwego rejestru, a odpowiedzialność za długi nie przeszła na osoby trzecie.

2. W przypadku gdy beneficjentem jest jednostka naukowa. Dyrektor Centrum może umorzyć w całości lub w części należności wynikające z rozliczenia umowy, o której mowa w § 9 ust. 1, jeżeli wystąpi jedna z następujących przesłanek:

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

2) doszło do nadzwyczajnej zmiany stosunków gospodarczych, której strony nie mogły przewidzieć w dniu zawarcia umowy, o której mowa w § 9 ust. 1, z powodu której zapłata należności przez dłużnika groziłaby znacznym pogorszeniem jego sytuacji ekonomicznej;

3) wystąpiły ważne okoliczności losowe niezależne od dłużnika.

§ 24. 1. Wnioskodawca będący małym lub średnim przedsiębiorcą albo jednostką naukową może wystąpić o dofinansowanie, w formie refundacji, zakupu usług doradczych w zakresie innowacji świadczonych przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność polegającą na świadczeniu jednostkom naukowym lub przedsiębiorcom usług doradczych w sprawach związanych z transferem wiedzy między jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami.

2. Dofinansowanie zakupu usług doradczych w zakresie innowacji obejmuje:

1) przygotowanie analizy biznesowej fazy badawczej lub fazy przygotowań do wdrożenia będących przedmiotem wniosku o ich dofinansowanie lub analizy biznesowej fazy badawczej będącej przedmiotem wniosku, o którym mowa w § 15 ust. 1, zawierającej wstępny plan inwestycyjny oraz informacje niezbędne do oceny planowanych wyników fazy badawczej lub fazy przygotowań do wdrożenia, zgodnie z załącznikami nr 2 i 5 do rozporządzenia, w tym:

a) opis możliwości zastosowania wyników fazy badawczej w działalności gospodarczej,

b) szacunkową relację między spodziewanymi przychodami z komercjalizacji wyników fazy badawczej a nakładami koniecznymi do doprowadzenia do tej komercjalizacji;

2) wskazanie przedsiębiorcy, który wyrazi gotowość zastosowania w działalności gospodarczej wyników fazy badawczej — w przypadku gdy wnioskodawca nie znalazł takiego przedsiębiorcy.

3. Dyrektor Centrum przyznaje wnioskodawcy dofinansowanie zakupu usług doradczych w zakresie innowacji, pod warunkiem przedstawienia przez wnioskodawcę dokumentów poświadczających poniesienie wydatków na zakup tych usług oraz rozliczenia tych wydatków.

4. Dofinansowanie przyznane małemu lub średniemu przedsiębiorcy na zakup usług doradczych w zakresie innowacji stanowi pomoc publiczną na usługi doradcze w zakresie innowacji w rozumieniu art. 36 ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych.

5. W przypadku gdy wnioskodawcą jest jednostka naukowa, dofinansowanie zakupu usług doradczych w zakresie innowacji nie może przekroczyć 85 % kosztu zakupu tych usług oraz kwoty 20 000 zł.

6. W przypadku gdy wnioskodawcą jest mały lub średni przedsiębiorca, dofinansowanie zakupu usług doradczych w zakresie innowacji nie może przekroczyć 75 % kosztu zakupu tych usług oraz kwoty 20 000 zł.

7. Dyrektor Centrum może przyznać dofinansowanie zakupu usług doradczych w zakresie innowacji, jeżeli przyznana wnioskodawcy kwota pomocy publicznej na zakup usług doradczych w zakresie innowacji nie przekroczy równowartości 200 000 euro w okresie ostatnich 3 lat.

§ 25. W przypadku przyznania przedsiębiorcy pomocy publicznej na dofinansowanie fazy badawczej, jeżeli wartość tej pomocy obliczona zgodnie z przepisami § 10—12 przekracza równowartość 3 mln euro. Dyrektor Centrum, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw nauki, przekazuje Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie 7 dni od dnia jej przyznania, następujące informacje:

1) firmę przedsiębiorcy (nazwę);

2) wskazanie, czy przedsiębiorca posiada status małego lub średniego przedsiębiorcy;

3) numer programu pomocowego, w ramach którego została przyznana pomoc publiczna;

4) nazwę podmiotu przyznającego pomoc publiczną;

5) przeznaczenie otrzymanej pomocy publicznej;

6) krótki opis fazy badawczej;

7) wykaz kosztów kwalifikowalnych i ich wielkość wyrażoną w euro;

8) wartość pomocy publicznej wyrażoną w euro;

9) intensywność pomocy publicznej;

10) opis warunków, od których było uzależnione przyznanie pomocy publicznej;

11) planowaną datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadań objętych dofinansowaniem;

12) datę przyznania pomocy publicznej.

§ 26. Dyrektor Centrum może przyznać pomoc publiczną na zasadach określonych w niniejszym rozporządzeniu do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 27. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 marca 2009 r. (poz. 424)

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1832 i 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 124 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 157, poz. 976 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 208, poz. 1539, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 136, poz. 958 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1113, Nr 216, poz. 1368 i Nr 227, poz. 1505.