ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników akademickich

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dotacje przedmiotowe do podręczników akademickich mogą być udzielane na wniosek wydawcy, w zakresie określonym w ustawie budżetowej na dany rok.

§ 2.1. Stawki dotacji przedmiotowych do jednego arkusza wydawniczego wynoszą:

1) przy pierwszym wydaniu — 1 300 zł;

2) przy następnym wydaniu — 900 zł.

2. W przypadku wydawania podręcznika akademickiego łącznie z nośnikiem CD-ROM stawki, o których mowa w ust. 1, mogą zostać zwiększone maksymalnie o:

1) 5 % w przypadku nośnika CD-ROM bez możliwości interaktywnych;

2) 10 % w przypadku interaktywnego nośnika CD-ROM.

3. W przypadku pierwszych wydań podręczników akademickich o szczególnie wysokich kosztach wydania stawki, o których mowa w ust. 1, mogą zostać zwiększone maksymalnie o 10 %.

4. Zwiększenie stawek, o których mowa w ust. 3, może nastąpić w przypadku konieczności zastosowania podwyższonych parametrów edytorskich, stwierdzonej na podstawie rozliczenia kosztów wydania podręcznika akademickiego, o którym mowa w § 14 ust. 1, i egzemplarza okazowego podręcznika.

§ 3. Dotacja przedmiotowa do podręcznika akademickiego nie może być przyznana w przypadku, gdy minimalny nakład podręcznika akademickiego jest niższy niż 1 000 egzemplarzy.

§ 4. Wniosek o dotację przedmiotową do podręcznika akademickiego sporządza się na formularzu, którego treść została określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 5. Wniosek o dotację przedmiotową do podręcznika akademickiego składa się do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, zwanego dalej „ministrem”.

§ 6. Wniosek o dotację przedmiotową do podręcznika akademickiego należy sporządzić na podstawie maszynopisu podręcznika.

§ 7.1. Wniosek o dotację przedmiotową do podręcznika akademickiego, w dwóch egzemplarzach, wydawca składa do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok wydania podręcznika.

2. Do wniosku o dotację przedmiotową do podręcznika akademickiego wydawca dołącza:

1) kalkulację wstępną kosztów wydania podręcznika, sporządzoną na formularzu, którego treść została określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

2) zestawienie zbiorcze podręczników planowanych do wydania w roku następnym, określające:

a) tytuły podręczników planowanych do wydania w roku następnym,

b) kolejność wydania poszczególnych tytułów,

c) liczbę arkuszy wydawniczych poszczególnych tytułów.

d) łączną wysokość wnioskowanych dotacji przedmiotowych do podręczników oraz łączną liczbę arkuszy wydawniczych.

3. W przypadku pierwszego wydania podręcznika akademickiego do wniosku o dotację przedmiotową należy dołączyć szczegółowy konspekt oraz dwie aktualne recenzje wydawnicze sporządzone przez osoby z różnych ośrodków akademickich, reprezentujące odpowiednią do zawartości merytorycznej podręcznika akademickiego dziedzinę nauki lub dziedzinę sztuki, posiadające co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora w zakresie sztuki. Na żądanie ministra wydawca obowiązany jest przedstawić maszynopis podręcznika.

4. W przypadku gdy autorem podręcznika akademickiego jest nauczyciel akademicki, recenzentami nie mogą być nauczyciele akademiccy zatrudnieni w tej samej uczelni.

5. W przypadku kolejnego wydania podręcznika akademickiego do wniosku o dotację przedmiotową należy dołączyć egzemplarz ostatniego wydania oraz dwie aktualne recenzje wydawnicze sporządzone przez osoby z różnych ośrodków akademickich, reprezentujące odpowiednią do zawartości merytorycznej podręcznika akademickiego dziedzinę nauki lub dziedzinę sztuki, posiadające co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora w zakresie sztuki, z uwzględnieniem ust. 4.

6. W przypadku kolejnego wydania podręcznika akademickiego ze zmianami do wniosku o dotację przedmiotową należy dołączyć egzemplarz ostatniego wydania, szczegółowy konspekt zmian oraz dwie aktualne recenzje wydawnicze sporządzone przez osoby z różnych ośrodków akademickich, reprezentujące odpowiednią do zawartości merytorycznej podręcznika akademickiego dziedzinę nauki lub dziedzinę sztuki, posiadające co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora w zakresie sztuki, z uwzględnieniem ust. 4.

§ 8. W przypadku wniosków niespełniających wymagań określonych w przepisach § 7 ust. 2—6 wzywa się wydawcę do ich uzupełnienia w terminie 14 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu zwraca się wydawcy z podaniem przyczyny ich nieprzyjęcia.

§ 9. Na wniosek wydawcy minister może wyjątkowo wyrazić zgodę na złożenie wniosku o dotację przedmiotową do podręcznika akademickiego po upływie terminu, o którym mowa w § 7 ust. 1, jeżeli jego wydanie jest szczególnie uzasadnione potrzebami realizacji procesu dydaktycznego. Wniosek wydawcy powinien zawierać:

1) uzasadnienie merytoryczne poparte co najmniej dwiema opiniami uczelni prowadzących dany kierunek studiów:

a) w przypadku uczelni, w których są podstawowe jednostki organizacyjne — kierowników tych jednostek.

b) w przypadku uczelni, w których nie ma podstawowych jednostek organizacyjnych — rektorów tych uczelni;

2) wyjaśnienie przyczyn niezłożenia wniosku w terminie.

§ 10. Przed przyznaniem dotacji przedmiotowej do podręcznika akademickiego minister może zasięgnąć opinii ekspertów o przydatności oraz zasadności dofinansowania podręcznika akademickiego.

§ 11. Na wniosek wydawcy minister, w miarę posiadanych środków budżetowych, może wyrazić zgodę na wcześniejszy rok wydania i rozliczenia podręcznika akademickiego niż określony we wniosku o dotację przedmiotową do podręcznika.

§ 12. 1. Minister przyznaje dotację przedmiotową do podręcznika akademickiego według stawki dotacji do jednego arkusza wydawniczego w wysokości, o której mowa w § 2, jednakże w łącznej wysokości nie wyższej niż kwota deficytu wyliczona w sposób określony w formularzu w załączniku nr 2 do rozporządzenia, pomniejszona o dofinansowanie z innych źródeł.

2. Przyznając dotację przedmiotową do podręcznika akademickiego, minister określa wysokość przyznanej stawki dotacji przedmiotowej do jednego arkusza wydawniczego podręcznika.

3. Wysokość przyznanej stawki dotacji przedmiotowej do jednego arkusza wydawniczego podręcznika akademickiego wyraża się procentowo jako stosunek wnioskowanej dotacji do jednego arkusza wydawniczego, określonej odpowiednio we wniosku o dotację przedmiotową do podręcznika akademickiego i nie wyższej niż stawka określona odpowiednio w § 2, do stawki dotacji przedmiotowej do jednego arkusza wydawniczego w wysokości, o której mowa w § 2.

§ 13. Wydawca, w odniesieniu do wniosków przez niego złożonych, zostaje poinformowany o wnioskach przyjętych do dofinansowania w danym roku oraz o wnioskach nieprzyjętych do dofinansowania, z podaniem powodów ich nieprzyjęcia, w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy budżetowej na dany rok.

§ 14. 1. Przekazanie wydawcy dotacji przedmiotowej do podręcznika akademickiego następuje po wydaniu podręcznika, którego dotyczy przyznana dotacja, po przedłożeniu przez wydawcę rozliczenia kosztów jego wydania, sporządzonego na formularzu, którego treść została określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia, wraz z rachunkiem i egzemplarzem okazowym.

2. Wysokość przekazanej wydawcy dotacji przedmiotowej do podręcznika akademickiego stanowi iloczyn liczby arkuszy wydawniczych i przyznanej stawki dotacji przedmiotowej do jednego arkusza wydawniczego ustalonej na rok wydania, o której mowa w § 12

ust. 2, jednakże nie więcej niż kwota deficytu wyliczona w sposób określony w formularzu w załączniku nr 3 do rozporządzenia, pomniejszona o dofinansowanie z innych źródeł.

§ 15. Za dzień udzielenia dotacji uważa się dzień przekazania dotacji na rachunek bankowy wydawcy.

§ 16. Wydawca ponosi skutki finansowe powstałe w wyniku zwiększenia objętości podręcznika akademickiego w stosunku do wielkości określonej we wniosku o dotację przedmiotową do podręcznika akademickiego.

§ 17. Wydawca, któremu przyznano dotację przedmiotową do podręcznika akademickiego, zamieszcza w podręczniku informację o objętości i wysokości nakładu oraz informację o treści: „Podręcznik akademicki dotowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego”.

§ 18. Za zgodą ministra termin wydania podręcznika akademickiego, określony we wniosku o dotację przedmiotową do podręcznika, może być przedłużony o rok. Wniosek o przedłużenie terminu wydania podręcznika wydawca składa do dnia 1 października roku, na który została przyznana dotacja.

§ 19. O rezygnacji z dotacji przedmiotowej do podręcznika akademickiego wydawca niezwłocznie zawiadamia ministra, nie później jednak niż do dnia 1 października roku, na który przyznana została dotacja.

§ 20. Wydawca może otrzymać dotację przedmiotową do kolejnego wydania podręcznika akademickiego nie wcześniej niż po trzech latach od roku, w którym otrzymał poprzednią dotację.

§ 21. Dotacji przedmiotowej do podręcznika akademickiego nie przyznaje się wydawcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu przepisów prawa Unii Europejskiej 2) lub znajdującemu się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej.

§ 22. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2006 r. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lipca 2006 r. (poz. 888)

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 76, poz. 540).

2) Pkt 9—11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2005 r. w sprawie stawek oraz szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich (Dz. U. Nr 218, poz. 1841), które utraciło moc zgodnie z art. 241 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) z dniem 1 lipca 2006 r.