ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu

Na podstawie art. 167 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tytuły zawodowe nadawane absolwentom:

a) studiów pierwszego stopnia,

b) studiów drugiego stopnia,

c) jednolitych studiów magisterskich;

2) warunki wydawania i niezbędne elementy:

a) dyplomów ukończenia studiów, potwierdzających kwalifikacje pierwszego stopnia oraz kwalifikacje drugiego stopnia, wydawanych po uzyskaniu określonych efektów kształcenia, w tym dyplomów wspólnych,

b) świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzającego kwalifikacje podyplomowe, wydawanego po uzyskaniu określonych efektów kształcenia na studiach podyplomowych;

3) wzór suplementu do dyplomu.

§ 2. Absolwentom studiów pierwszego stopnia nadaje się tytuły zawodowe:

1) inżynier architekt — po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku architektura;

2) inżynier architekt krajobrazu — po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku architektura krajobrazu;

3) inżynier pożarnictwa — strażakom Państwowej Straży Pożarnej po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na studiach prowadzonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej;

4) inżynier — po uzyskaniu efektów kształcenia prowadzącego do uzyskania kompetencji inżynierskich;

5) licencjat pielęgniarstwa — po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo;

6) licencjat położnictwa — po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku położnictwo;

7) licencjat — po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunkach innych niż kierunki wymienione w pkt 1–6, prowadzonych w ramach innych obszarów kształcenia.

§ 3. Absolwentom studiów drugiego stopnia nadaje się tytuły zawodowe:

1) magister — po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia lub magister inżynier — po uzyskaniu efektów kształcenia prowadzącego do uzyskania kompetencji inżynierskich oraz efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia;

2) magister inżynier architekt — po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunku architektura;

3) magister inżynier architekt krajobrazu — po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunku architektura krajobrazu;

4) magister inżynier pożarnictwa — inżynierom pożarnictwa po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej;

5) magister pielęgniarstwa — po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo;

6) magister położnictwa — po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunku położnictwo;

7) magister sztuki — po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunkach w ramach obszaru sztuki;

8) magister — po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunkach innych niż kierunki wymienione w pkt 5–7, prowadzonych w ramach innych obszarów kształcenia.

§ 4. Absolwentom jednolitych studiów magisterskich nadaje się tytuły zawodowe:

1) lekarz — po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim;

2) lekarz dentysta — po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarsko-dentystycznym;

3) lekarz weterynarii — po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria;

4) magister farmacji — po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku farmacja;

5) magister sztuki — po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla jednolitych studiów magisterskich na kierunkach w ramach obszaru sztuki;

6) magister — po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla jednolitych studiów magisterskich na kierunkach innych niż kierunki wymienione w pkt 1–5, prowadzonych w ramach innych obszarów kształcenia.

§ 5. Warunkiem wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych jest uzyskanie określonych w programie kształcenia efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18d ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym, odbycie przewidzianych w programie kształcenia praktyk, złożenie egzaminu dyplomowego oraz pracy dyplomowej.

§ 6. Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie określonych w programie kształcenia tych studiów efektów kształcenia i co najmniej 60 punktów ECTS, złożenie egzaminów oraz złożenie pracy końcowej lub egzaminu końcowego, jeżeli przewiduje to program kształcenia studiów podyplomowych.

§ 7. 1. Dyplom ukończenia studiów wyższych zawiera następujące niezbędne elementy:

1) godło uczelni umieszczone w widocznym miejscu oraz informację o treści: „Wydany w Rzeczypospolitej Polskiej”;

2) nazwę uczelni wydającej dyplom lub nazwy uczelni i instytucji naukowych prowadzących studia wspólnie oraz nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni;

3) nazwę: „dyplom ukończenia studiów” wraz z informacją o uzyskaniu kwalifikacji pierwszego stopnia albo drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich; w przypadku studiów prowadzonych wspólnie do nazwy dyplomu dodaje się wyrazy: „prowadzonych wspólnie”;

4) fotografię posiadacza dyplomu pieczętowaną pieczęcią urzędową uczelni do tłoczenia w papierze;

5) informacje dotyczące posiadacza dyplomu:

a) imię lub imiona i nazwisko,

b) datę i miejsce urodzenia;

6) miejsce na podpis posiadacza dyplomu;

7) numer dyplomu;

8) informacje dotyczące studiów, w tym:

a) formę i poziom studiów,

b) określenie kierunku studiów lub kierunku i specjalności oraz obszaru i profilu kształcenia,

c) wynik studiów;

9) nazwę i datę uzyskania tytułu zawodowego;

10) pieczątki imienne i podpisy rektora uczelni oraz kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej;

11) miejscowość i datę wydania dyplomu;

12) pieczęć urzędową uczelni.

2. W odpisie dyplomu oraz odpisie dyplomu przeznaczonym do akt uczelni pod nazwą dyplomu umieszcza się, odpowiednio, napis: „(ODPIS)” lub „(ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT)”.

3. W uczelni, w której nie ma podstawowych jednostek organizacyjnych, w dyplomie pomija się dane dotyczące tych jednostek.

§ 8. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zawiera następujące niezbędne elementy:

1) godło uczelni umieszczone w widocznym miejscu oraz informację o treści: „Wydane w Rzeczypospolitej Polskiej”;

2) nazwę: „świadectwo ukończenia studiów podyplomowych”;

3) nazwę uczelni lub jednostki organizacyjnej prowadzącej studia podyplomowe;

4) nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni;

5) informacje dotyczące posiadacza świadectwa:

a) imię lub imiona i nazwisko,

b) datę i miejsce urodzenia;

6) informacje dotyczące studiów podyplomowych, w tym: zakres, liczbę semestrów, wynik studiów podyplomowych;

7) pieczątki imienne i podpisy kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej oraz rektora lub kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej studia podyplomowe;

8) pieczęć urzędową uczelni;

9) miejscowość i datę wydania świadectwa;

10) wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin zajęć teoretycznych, zajęć praktycznych oraz liczbą punktów ECTS.

§ 9. Określa się wzór suplementu do dyplomu ukończenia studiów, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 10. Studentom i uczestnikom studiów podyplomowych, przyjętym na studia albo studia podyplomowe przed dniem wejścia w życie rozporządzenia oraz w roku akademickim 2011/2012, mogą być wydawane dyplomy ukończenia studiów i suplementy do dyplomów albo świadectwa ukończenia studiów podyplomowych według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych.

§ 11. Studenci przyjęci na studia przed dniem wejścia w życie rozporządzenia oraz w roku akademickim 2011/2012 uzyskują tytuły zawodowe, których nazwy są zgodne z nazwami określonymi w przepisach dotychczasowych.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r. 3)

1)  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 63, poz. 324).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553, z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 84, poz. 455, Nr 112, poz. 654 i Nr 174, poz. 1039.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie (Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 61 i Nr 47, poz. 387), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455 i Nr 112, poz. 654).