ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 1 września 2011 r. w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, komisji dyscyplinarnej i Rzecznika Praw Absolwenta oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej, wyznaczanych przez nie recenzentów i ekspertów, rzeczników dyscyplinarnych przy komisji dyscyplinarnej oraz Rzecznika Praw Absolwenta

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób obsługi administracyjnej i finansowej Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanej dalej „Radą”, komisji dyscyplinarnej przy Radzie, zwanej dalej „komisją dyscyplinarną”, oraz Rzecznika Praw Absolwenta przy Radzie, zwanego dalej „Rzecznikiem”;

2) wysokość wynagrodzenia członków Rady, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, zwanej dalej „Komisją Akredytacyjną”, i komisji dyscyplinarnej, wyznaczanych przez nie recenzentów i ekspertów, rzeczników dyscyplinarnych przy komisji dyscyplinarnej oraz Rzecznika.

§ 2. Obsługę administracyjną Rady, komisji dyscyplinarnej oraz Rzecznika wykonuje wskazana komórka organizacyjna urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

§ 3. Obsługę finansową Rady, komisji dyscyplinarnej oraz Rzecznika wykonują właściwe komórki organizacyjne urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

§ 4. 1. Przewodniczący Rady otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 120% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonej w odrębnych przepisach, zwanej dalej „stawką”, a wiceprzewodniczący — 80% stawki.

2. Członkowie Rady pełniący funkcje przewodniczących organów określonych w jej statucie otrzymują za każdy dzień udziału w posiedzeniach tych organów wynagrodzenie w wysokości 15% stawki, a pozostali członkowie Rady — 5% stawki.

3. Za udział w tym samym dniu w posiedzeniach więcej niż jednego organu przysługuje jedno wynagrodzenie.

§ 5. 1. Przewodniczący komisji dyscyplinarnej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 50% stawki, a przewodniczący składów orzekających otrzymują wynagrodzenie w wysokości 15% stawki za każdy dzień udziału w posiedzeniach składu orzekającego.

2. Członkowie komisji dyscyplinarnej otrzymują za każdy dzień udziału w jej posiedzeniach wynagrodzenie w wysokości 5% stawki.

3. Rzecznicy dyscyplinarni przy komisji dyscyplinarnej za udział w posiedzeniu komisji dyscyplinarnej, w tym przedstawienie wyników przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, otrzymują wynagrodzenie jednorazowe w wysokości 1 660 zł.

4. Do przewodniczących składów orzekających, członków komisji dyscyplinarnej i rzeczników dyscyplinarnych przy komisji dyscyplinarnej przepis § 4 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 6. Rzecznik otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 80% stawki.

§ 7. 1. Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 150% stawki, sekretarz Komisji Akredytacyjnej — 120% stawki, a wiceprzewodniczący — 80% stawki.

2. Przewodniczący zespołów za każdy dzień udziału w posiedzeniach organów lub zespołów Komisji Akredytacyjnej otrzymują wynagrodzenie w wysokości 15% stawki, a pozostali członkowie — 8% stawki.

3. Do przewodniczących i pozostałych członków zespołów przepis § 4 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 8. 1. Recenzentowi lub ekspertowi przysługuje wynagrodzenie za opracowanie pisemnej opinii dla:

1) Komisji Akredytacyjnej w sprawach, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym — w wysokości:

a) 900 zł — jeżeli wykonanie zadań eksperta wymaga jednodniowej obecności podczas wizytacji w uczelni,

b) 1800 zł — jeżeli wykonanie zadań eksperta wymaga dwudniowej obecności podczas wizytacji w uczelni,

c) 2700 zł — jeżeli wykonanie zadań eksperta wymaga trzydniowej lub dłuższej obecności podczas wizytacji w uczelni;

2) Komisji Akredytacyjnej w sprawach innych niż określone w pkt 1 — w wysokości 900 zł;

3) Rady lub komisji dyscyplinarnej — w wysokości 900 zł.

2. Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej, w przypadku szczególnej złożoności i szerokiego zakresu pisemnej opinii, może zwiększyć wysokość wynagrodzenia, nie więcej jednak niż o 50% kwoty, o której mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1 i 2.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r. 3)


1)  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 63, poz. 324).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553, z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 84, poz. 455, Nr 112, poz. 654 i Nr 174, poz. 1039.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej prac Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego, wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz wyznaczanych przez nie recenzentów, a także innych świadczeń przysługujących ich członkom i recenzentom (Dz. U. Nr 107, poz. 728), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455 i Nr 112, poz. 654).