ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zasad zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego proponuje bankom zawarcie umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, zwanych dalej „umowami”.

2. Przedstawiając propozycję zawarcia umowy, Bank Gospodarstwa Krajowego informuje bank o:

1) zasadach udzielania kredytów studenckich i korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich;

2) maksymalnej wysokości oprocentowania kredytów studenckich, która nie może przekroczyć 1,20 stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego;

3) podstawowych kryteriach, jakie powinien spełniać bank udzielający kredytów studenckich.

§ 2. Dokonując wyboru banków w celu zawarcia umów, Bank Gospodarstwa Krajowego uwzględnia najkorzystniejsze warunki udzielania kredytów studenckich dotyczące w szczególności:

1) wysokości oprocentowania kredytu;

2) wysokości pobieranej prowizji;

3) lokalizacji i liczby oddziałów udzielających kredytów.

§ 3. Bank Gospodarstwa Krajowego podejmuje decyzje o wyborze banków, z którymi zostaną zawarte umowy, po zasięgnięciu opinii Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich.

§ 4. Umowa:

1) określa zasady przekazywania bankowi środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich przeznaczonych na spłatę:

a) odsetek od kredytów studenckich w kwotach, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich, oraz odsetek od kredytów umorzonych naliczonych do dnia przekazania środków,

b) kredytów studenckich umorzonych w części lub całości;

2) ustala wysokość oprocentowania kredytów studenckich nieprzekraczającą wielkości określonej w § 1 ust. 2 pkt 2;

3) określa szczegółowe warunki spłaty kredytów studenckich;

4) zawiera klauzulę o braku uprawnień banku do dopłaty do odsetek naliczonych od zadłużenia przeterminowanego;

5) zawiera zobowiązanie banku do rozpatrywania wniosków o kredyt studencki wszystkich studentów i doktorantów spełniających kryteria określone w ustawie z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich i w przepisach wydanych na jej podstawie;

6) zawiera uprawnienie dla Banku Gospodarstwa Krajowego do przeprowadzania kontroli prawidłowości realizacji umowy;

7) zawiera zobowiązanie banku do przedstawiania ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, informacji dotyczącej liczby udzielonych i umorzonych kredytów studenckich w danym roku akademickim;

8) zawiera zasady zgłaszania przez bank zapotrzebowania na środki finansowe, o których mowa w pkt 1.

§ 5. Bank Gospodarstwa Krajowego dostosuje umowy zawarte przed dniem wejścia w życie rozporządzenia do wymagań określonych w § 4, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)


1)  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 i Nr 152, poz. 1598, z 2005 r. Nr 23, poz. 187 i Nr 164, poz. 1365 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich (Dz. U. Nr 87, poz. 583), które utraciło moc na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455 i Nr 112, poz. 654).