ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli realizacji badań naukowych, prac rozwojowych i innych zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę oraz wydatkowania tych środków

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób przeprowadzania kontroli realizacji badań naukowych, prac rozwojowych i innych zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę, zwanych dalej „zadaniami”, kontroli wydatkowania tych środków, tryb wyznaczania zespołów kontrolujących, sposób dokumentowania kontroli oraz formułowania zaleceń i wniosków pokontrolnych.

§ 2. 1. Kontrola jest przeprowadzana w jednostce organizacyjnej realizującej zadania, zwanej dalej „jednostką”, której przekazano środki finansowe przyznane przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej „Ministrem”, na podstawie ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki.

2. Minister zarządza przeprowadzenie kontroli, określając jednostkę, w której ma być przeprowadzona kontrola, zadania podlegające kontroli, termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli oraz wyznacza skład zespołu kontrolującego.

§ 3. 1. W skład zespołów kontrolujących wyznacza się ekspertów właściwych ze względu na zakres zadań podlegających kontroli.

2. Na eksperta naukowego wyznacza się osobę posiadającą stopień naukowy doktora w dziedzinie nauki odpowiedniej ze względu na merytoryczny zakres kontroli. W przypadkach uzasadnionych specyfiką kontroli ekspertem może być wyjątkowo osoba posiadająca wykształcenie wyższe. Na wniosek Ministra kandydat na eksperta może być wskazany przez zespół specjalistyczny lub interdyscyplinarny albo zespół roboczy powołany na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki.

3. Na eksperta budowlanego wyznacza się osobę posiadającą uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 12 —15 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm. 2) ), oraz wykształcenie wyższe.

4. Na eksperta finansowego wyznacza się biegłego rewidenta albo osobę zatrudnioną na stanowisku głównego księgowego i posiadającą wykształcenie wyższe.

5. Ekspert powinien być bezstronny w odniesieniu do przedmiotu zleconej kontroli oraz kontrolowanej jednostki. Ekspertem nie może być osoba, w stosunku do której istnieją okoliczności mogące wpłynąć na bezstronność jej udziału w kontroli, w szczególności gdy kontrola dotyczy zatrudniającej ją jednostki albo zadania, którego jest wykonawcą.

6. Funkcje ekspertów, o których mowa w ust. 2—4, nie mogą być łączone przez jedną osobę w odniesieniu do danej kontroli.

7. W danym roku kalendarzowym ta sama osoba może uczestniczyć jako ekspert w nie więcej niż pięciu kontrolach.

§ 4. 1. Przed przystąpieniem do kontroli kontrolujący zawiadamiają kierownika kontrolowanej jednostki o zadaniach podlegających kontroli, okazując dokumenty tożsamości i imienne upoważnienia do przeprowadzenia kontroli udzielone przez Ministra.

2. Kierownik kontrolowanej jednostki zapewnia kontrolującym warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, a w szczególności udostępnia obiekty, urządzenia i dokumenty oraz umożliwia bezzwłoczne udzielanie wyjaśnień przez pracowników jednostki.

§ 5. Ekspert przedstawia wyniki przeprowadzonej kontroli w sprawozdaniu z kontroli. Sprawozdanie powinno zawierać opis realizacji zadania według stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli oraz informacje, o których mowa w § 6—8.

§ 6. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez eksperta naukowego powinno zawierać w szczególności ocenę zasadności wydatkowania środków finansowych na faktycznie zrealizowany zakres rzeczowy zadania lub cel badawczy, a ponadto:

1) dla zadań zakończonych — ustalenie stanu faktycznego prac wykonanych w ramach realizacji zadania oraz porównanie ich z zakresem rzeczowym zadania określonym w decyzji lub w umowie dotyczącej realizacji tego zadania, a także ustalenie zgodności wykonanych prac z przyjętym harmonogramem ich realizacji;

2) dla zadań w trakcie realizacji — ocenę możliwości osiągnięcia założonego celu lub celów badawczych, z uwzględnieniem faktycznego stanu zrealizowanego zakresu rzeczowego zadania, w tym ocenę harmonogramu realizacji pracy.

§ 7. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez eksperta budowlanego powinno zawierać w szczególności ustalenia i oceny dotyczące:

1) w zakresie projektu budowlanego:

a) zgodności projektu z obowiązującymi Polskimi Normami,

b) posiadania przez projektantów odpowiednich uprawnień budowlanych oraz posiadania przez kontrolowaną jednostkę wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ;

2) w zakresie realizacji inwestycji budowlanej:

a) zgodności zakresu prac budowlanych z zakresem rzeczowym zadania,

b) przestrzegania przepisów prawa budowlanego,

c) jakości wykonanych prac budowlanych,

d) prawidłowości sporządzenia harmonogramu realizacji inwestycji,

e) zgodności wykonania prac budowlanych z przyjętym harmonogramem ich realizacji oraz harmonogramem płatności.

§ 8. 1. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez eksperta finansowego powinno zawierać:

1) ocenę wykorzystania środków finansowych pod względem zgodności z przepisami: o finansach publicznych, o rachunkowości oraz o zamówieniach publicznych;

2) ocenę zgodności dokumentacji finansowej kontrolowanej jednostki z informacjami zawartymi w raportach i sprawozdaniach, z uwzględnieniem warunków określonych w decyzji lub w umowie oraz w harmonogramie płatności;

3) ustalenia dotyczące wysokości wykorzystanych środków finansowych, z tym że:

a) w przypadku stwierdzenia niezgodności z decyzją lub umową albo z przepisami prawa — z informacją o nieprawidłowo wydatkowanych kwotach oraz wskazaniem naruszonego przepisu,

b) w odniesieniu do kontroli po zakończeniu zadania — z informacją o wysokości kwot niewykorzystanych na realizację zadania.

2. Kontrola przeprowadzana przez eksperta finansowego w ramach kontroli merytorycznej powinna być poprzedzona kontrolą przeprowadzoną przez eksperta naukowego, a także w razie potrzeby przez eksperta budowlanego.

§ 9. 1. Sprawozdania z kontroli przekazuje się kierownikowi kontrolowanej jednostki.

2. Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia uwag do ustaleń zawartych w sprawozdaniu z kontroli, w terminie 7 dni od dnia otrzymania sprawozdania.

3. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 2, podejmuje się czynności mające na celu wyjaśnienie spraw wskazanych w uwagach, a w razie potrzeby podejmuje się dodatkowe czynności kontrolne.

§ 10. 1. Na podstawie sprawozdań z kontroli, po rozpatrzeniu uwag i wyjaśnień zgłoszonych do nich, sporządza się raport z kontroli zawierający zalecenia i wnioski pokontrolne.

2. Zalecenia i wnioski pokontrolne formułuje się na podstawie opinii zespołów specjalistycznych lub interdyscyplinarnych albo zespołów roboczych, o których mowa w § 3 ust. 2, i komórek organizacyjnych urzędu obsługującego Ministra, właściwych ze względu na przedmiot kontroli, przedstawionych po zapoznaniu się z sprawozdaniami z kontroli. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, w zaleceniach i wnioskach pokontrolnych zamieszcza się uwagi i wnioski w sprawie ich usunięcia.

3. Raport z kontroli zatwierdza Minister.

4. Minister przekazuje kierownikowi kontrolowanej jednostki wystąpienie pokontrolne, sporządzone na podstawie raportu z kontroli, zawierające zalecenia i wnioski pokontrolne.

§ 11. Traci moc rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 5 września 2001 r. w sprawie sposobu wykonywania nadzoru i kontroli realizacji badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych zadań finansowanych lub dofinansowywanych ze środków ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz. U. Nr 101, poz. 1112).

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Nauki i Informatyzacji kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Informatyzacji (Dz. U. Nr 134, poz. 1431).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959.