ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do celu laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych

Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz prywatnych instytucji, których podstawową działalnością jest nauczanie lub prowadzenie badań naukowych, uprawnionych, z zastrzeżeniem § 2, do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do celu laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. 1. Do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do celu laboratoryjnego są uprawnione te spośród instytucji, umieszczonych w wykazie, o którym mowa w § 1, które są wpisane do wykazu jednostek doświadczalnych, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach (Dz. U. Nr 33, poz. 289).

2. Do korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, są uprawnione także podmioty umieszczone w wykazie jednostek hodowlanych lub wykazie dostawców, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie art. 22 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach, jeżeli przywożone przez nie zwierzęta spełniają wymagania określone w art. 60 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. WE L 105 z 23.4.1983, str. 1).

§ 3. Przepisy rozporządzenia stosuje się do zgłoszeń celnych dokonanych przez instytucje, o których mowa w § 1 i 2, począwszy od dnia 1 maja 2004 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Nauki i Informatyzacji kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Informatyzacji (Dz. U. Nr 106, poz. 1123).