ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz trybu dostarczania i udostępniania danych z Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób prowadzenia Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych, zwanej dalej „ewidencją”;

2) tryb dostarczania i udostępniania danych z ewidencji;

3) wzory zgłoszenia rejestru publicznego i systemu teleinformatycznego do ewidencji.

§ 2. Ewidencja jest prowadzona przy pomocy systemu teleinformatycznego.

§ 3. 1. Zgłoszenie rejestru publicznego oraz systemu teleinformatycznego do ewidencji sporządza się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym.

2. W przypadku gdy dokument elektroniczny nie jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, zgłoszenie sporządza się dodatkowo w formie pisemnej.

3. Wzór zgłoszenia rejestru publicznego do ewidencji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, a jego wersja elektroniczna oraz adres e-mail, na który przesyła się zgłoszenie w formie dokumentu elektronicznego, są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw informatyzacji.

4. Wzór zgłoszenia systemu teleinformatycznego do ewidencji określa załącznik nr 2 do rozporządzenia, a jego wersja elektroniczna oraz adres e-mail, na który przesyła się zgłoszenie w formie dokumentu elektronicznego, są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw informatyzacji.

5. Zgłoszenie w formie pisemnej doręcza się na adres urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji.

§ 4. Dane z ewidencji są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw informatyzacji albo na wniosek zainteresowanego podmiotu — w formie pisemnej.

§ 5. 1. Do zgłoszenia do ewidencji zmian danych dotyczących rejestru publicznego lub systemu teleinformatycznego używanego do realizacji zadań publicznych oraz do zgłoszenia zaprzestania prowadzenia rejestru publicznego lub zakończenia realizacji zadań publicznych przy pomocy systemu teleinformatycznego stosuje się odpowiednio tryb określony w § 3.

2. W ewidencji zachowuje się dane dotyczące zgłoszonego rejestru publicznego oraz systemu teleinformatycznego, które utraciły aktualność.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 29 sierpnia 2005 r. (poz. 1655)

1) Minister Nauki i Informatyzacji kieruje działem administracji rządowej — informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Informatyzacji (Dz. U. Nr 134, poz. 1431).