ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Nauki i Technologii Polskiej

Na podstawie art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, zwanego dalej „Funduszem", o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm. 3)).

§ 2. 1. Fundusz stanowi wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje minister właściwy do spraw nauki, zwany dalej „dysponentem Funduszu".

2. W przypadku występowania przejściowych nadwyżek środków finansowych Funduszu, dysponent Funduszu może dokonywać oprocentowanych lokat bankowych.

3. Obsługę finansowo-księgową Funduszu prowadzi urząd obsługujący dysponenta Funduszu.

§ 3. 1. Podstawą gospodarki finansowej Funduszu jest roczny plan finansowy, zwany dalej „planem", sporządzany na każdy rok budżetowy.

2. Plan obejmuje:

1) przychody i wydatki;

2) stan środków obrotowych Funduszu na początek i koniec roku budżetowego, w tym należności i zobowiązania.

3. Dysponent Funduszu zapewnia zgodność projektu planu z projektem ustawy budżetowej. Do czasu opracowania planu finansowego na podstawie kwot ujętych w ustawie budżetowej, podstawą gospodarki finansowej jest projekt planu.

4. W terminie 21 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej dysponent Funduszu zatwierdza plan, z uwzględnieniem kwot wynikających z ustawy budżetowej.

5. Wydatki nieujęte w planie mogą być wprowadzone do planu i realizowane po uzyskaniu zgody dysponenta Funduszu.

6. Zmiany wydatków wymagają zmiany rocznego planu finansowego.

7. Sprawozdanie budżetowe z wykonania planu Funduszu sporządza się w terminach i na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

§ 4. Przychodami Funduszu są:

1) wpływy w wysokości 2 % przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym;

2) odsetki bankowe od środków, o których mowa w pkt 1;

3) odsetki od lokat bankowych;

4) środki finansowe i odsetki pochodzące z rozliczeń zadań finansowanych ze środków Funduszu.

§ 5. 1. Wydatki Funduszu realizowane są w ramach posiadanych środków finansowych, obejmujących przychody bieżące i pozostałości środków z okresów poprzednich.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na cele związane z rozwojem nauki i technologii polskiej, w tym:

1) wspieranie szczególnie ważnych kierunków badań naukowych lub prac rozwojowych określanych w założeniach polityki naukowo-technicznej, w tym innowacyjnej państwa;

2) wspieranie projektów badawczych zamawianych o tematyce ustalonej w krajowym programie ramowym;

3) wspieranie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych związanych z realizacją celów, o których mowa w pkt 1 i 2;

4) upowszechnianie i promowanie osiągnięć naukowych.

§ 6. Środki finansowe na cele, o których mowa w § 5 ust. 2, są przekazywane jednostkom naukowym i podmiotom działającym na rzecz nauki, w rozumieniu art. 2 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703), na podstawie decyzji dysponenta Funduszu oraz umowy, w sposób określony w przepisach o finansowaniu nauki.

§ 7. Umowy zawarte na dofinansowanie zadań ze środka specjalnego, na podstawie przepisów zarządzenia nr 17/2002 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 24 października 2002 r. w sprawie dysponowania środkami finansowymi uzyskanymi z prywatyzacji, zgromadzonymi na rachunku środka specjalnego pod nazwą Fundusz Rozwoju Nauki (Dz. Urz. MNiKBN Nr 11, poz. 51), na które przed wejściem w życie rozporządzenia nie zostały przekazane środki finansowe, zachowują moc i zostaną sfinansowane ze środków Funduszu.

§ 8. Rozporządzenie ma zastosowanie do gospodarki finansowej Funduszu od dnia 1 stycznia 2005 r.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Nauki i Informatyzacji kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Informatyzacji (Dz. U. Nr 134, poz. 1431).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722.