ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Informatyzacji

Na podstawie art. 17 ust. 13 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) zarządza się, co następuje:

§ 1. Członkowie Rady Informatyzacji, zwanej dalej „Radą”, w związku z wykonywaniem swoich obowiązków otrzymują za udział w posiedzeniu Rady od dnia powołania ich do Rady wynagrodzenie w wysokości:

1) 400 zł — Przewodniczący i zastępca Przewodniczącego Rady;

2) 350 zł — pozostali członkowie Rady.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Nauki i Informatyzacji kieruje działem administracji rządowej — informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Informatyzacji (Dz. U. Nr 134, poz. 1431).