ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie albo o przedłużenie świadectwa kwalifikacji

Na podstawie art. 28 ust. 9 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) zakres programowy i wymiar czasowy szkolenia początkowego i szkolenia uzupełniającego;

2) skład oraz regulamin działania komisji egzaminacyjnej;

3) sposób organizowania i regulamin przeprowadzania egzaminów, w tym egzaminu poprawkowego;

4) zakres tematów egzaminacyjnych;

5) warunki i tryb wydawania lub przedłużania świadectwa kwalifikacji;

6) wzór świadectwa kwalifikacji,

7) wysokość opłat pobieranych za przeprowadzenie egzaminu po ukończeniu szkolenia początkowego oraz szkolenia uzupełniającego;

8) wzór zgłoszenia podmiotu rozpoczynającego prowadzenie albo zaprzestającego prowadzenia szkoleń, o których mowa w pkt 1.

§ 2. Zakres programowy i wymiar czasowy szkolenia początkowego i szkolenia uzupełniającego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Egzamin po ukończeniu szkolenia początkowego albo szkolenia uzupełniającego przeprowadza komisja egzaminacyjna, zwana dalej „komisją”, o której mowa w art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zwanej dalej „ustawą”.

2. Komisja składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, pięciu członków oraz sekretarza i działa zgodnie z regulaminem działania komisji egzaminacyjnej, określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Miejsce i termin przeprowadzenia egzaminu po ukończeniu szkolenia początkowego oraz szkolenia uzupełniającego minister właściwy do spraw informatyzacji, zwany dalej „ministrem”, wyznacza co najmniej dwa razy do roku i ogłasza w dzienniku urzędowym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych ministra, nie później niż na 3 miesiące przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia egzaminu.

2. Do egzaminu po ukończeniu szkolenia początkowego albo szkolenia uzupełniającego mogą przystąpić osoby, które skierowały do ministra wniosek o dopuszczenie do egzaminu.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu wraz z dowodem uiszczenia opłaty, o której mowa w § 9 ust. 1.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się zaświadczenie o ukończeniu szkolenia początkowego albo szkolenia uzupełniającego.

5. Osoba, która złożyła wniosek, o którym mowa w ust. 2, otrzymuje pisemne zawiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu.

§ 5. Regulamin przeprowadzania egzaminów, w tym egzaminu poprawkowego, dla osób ubiegających się o wydanie albo o przedłużenie świadectwa kwalifikacji określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 6. Zakres tematów egzaminacyjnych egzaminu po ukończeniu szkolenia początkowego albo szkolenia uzupełniającego określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Osoba ubiegająca się o wydanie świadectwa kwalifikacji, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu po ukończeniu szkolenia początkowego, składa do ministra wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) oświadczenie o spełnieniu przez tę osobę warunków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy;

2) wydane przez komisję zaświadczenie potwierdzające złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu po ukończeniu szkolenia początkowego.

3. Wzór świadectwa kwalifikacji określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 8. Osoba ubiegająca się o przedłużenie świadectwa kwalifikacji, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu po ukończeniu szkolenia uzupełniającego, składa do ministra wniosek o przedłużenie świadectwa kwalifikacji oraz dołącza wydane przez komisję zaświadczenie potwierdzające złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu po ukończeniu szkolenia uzupełniającego.

§ 9. 1. Wysokość opłaty pobieranej za przeprowadzenie egzaminu po ukończeniu szkolenia początkowego albo szkolenia uzupełniającego wynosi 500 złotych.

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, przekazuje się na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra.

3. W przypadku rezygnacji z przystąpienia do egzaminu opłata, o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o rezygnacji nie później niż 14 dni przed terminem egzaminu.

§ 10. Wzór zgłoszenia podmiotu rozpoczynającego prowadzenie albo zaprzestającego prowadzenia szkolenia początkowego lub szkolenia uzupełniającego dla osób ubiegających się o wydanie albo o przedłużenie świadectwa kwalifikacji określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 22 września 2005 r. (poz. 1656)

1) Minister Nauki i Informatyzacji kieruje działem administracji rządowej — informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i informatyzacji (Dz. U. Nr 134, poz. 1431).