ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 19 października 2005 r. w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania

Na podstawie art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) metodykę, warunki i tryb sporządzania testów akceptacyjnych;

2) sposób postępowania w zakresie badania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zwanego dalej „badaniem”, w tym sposób dokumentowania wyników badania oraz weryfikacji badania;

3) rodzaje oprogramowania interfejsowego podlegającego badaniu;

4) szczegółowy zakres informacji dotyczących oprogramowania interfejsowego, o których mowa w art. 21 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, oraz sposób i tryb przekazywania tych informacji;

5) wzór oświadczenia o wyniku badania oraz wyniku weryfikacji badania oprogramowania interfejsowego.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) funkcjonalność oprogramowania testowanego — zakres działania oprogramowania testowanego obejmujący wyłącznie przekazywanie lub odbieranie danych do albo z oprogramowania komunikacyjnego;

2) oprogramowanie komunikacyjne — oprogramowanie będące elementem systemu teleinformatycznego używanego do realizacji zadań publicznych umożliwiające wymianę danych z oprogramowaniem testowanym;

3) oprogramowanie testowane — oprogramowanie interfejsowe podlegające badaniu;

4) oprogramowanie testowe — udostępnione przez podmiot publiczny oprogramowanie służące do przeprowadzenia badania, w pełni zgodne z oprogramowaniem komunikacyjnym;

5) przypadek testowy — test akceptacyjny obejmujący pojedynczy zestaw danych wejściowych wprowadzanych do oprogramowania testowanego;

6) scenariusz testowy — zestaw co najmniej dwóch przypadków testowych powiązanych ze sobą w taki sposób, że danymi wejściowymi do każdego kolejnego przypadku testowego są niezmienione dane wyjściowe z poprzedzającego go przypadku testowego;

7) ustawa — ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 3. 1. Podmiot publiczny sporządza testy akceptacyjne z zachowaniem metodyki prowadzenia projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu odpowiadającej specyfice systemu teleinformatycznego używanego do realizacji zadań publicznych, w zakresie obejmującym wyłącznie funkcjonalność oprogramowania testowanego.

2. Sporządzenie testu akceptacyjnego obejmuje przygotowanie:

1) specyfikacji przypadku testowego, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) specyfikacji scenariusza testowego, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, jeżeli jej sporządzenie jest niezbędne do przeprowadzenia badania z uwagi na funkcjonalność oprogramowania testowanego.

§ 4. 1. Podmiot publiczny, mając na uwadze, aby badanie obejmowało w pełni funkcjonalność oprogramowania testowanego:

1) sporządza opis badania składający się z:

a) specyfikacji poszczególnych przypadków testowych,

b) specyfikacji poszczególnych scenariuszy testowych w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2;

2) zapewnia, nieodpłatnie dla podmiotów uprawnionych, dostęp do oprogramowania testowego albo, zgodnie z § 5 ust. 2, do oprogramowania komunikacyjnego;

3) publikuje, w Biuletynie Informacji Publicznej, opis badania, o którym mowa w pkt 1, oraz informacje niezbędne dla uzyskania skutecznego dostępu przez podmioty uprawnione do oprogramowania, o którym mowa w pkt 2.

2. Jeżeli podmiot publiczny wdraża inną wersję oprogramowania komunikacyjnego niż ta, dla której przeprowadzono badanie, to czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, dokonuje nie później niż 30 dni przed planowanym terminem wdrożenia tej wersji oprogramowania komunikacyjnego.

§ 5. 1. Badanie polega na:

1) wprowadzeniu do oprogramowania testowanego danych wejściowych pochodzących, w zależności od funkcjonalności oprogramowania testowanego, z przypadków testowych albo scenariuszy testowych;

2) przekazaniu do oprogramowania testowego danych, o których mowa w pkt 1;

3) porównaniu danych wyjściowych otrzymanych z oprogramowania testowego z danymi wzorcowymi opisanymi w specyfikacji przypadków testowych albo specyfikacji scenariuszy testowych.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody podmiotu publicznego, badanie można przeprowadzić w sposób, o którym mowa w ust. 1, zastępując oprogramowanie testowe oprogramowaniem komunikacyjnym.

3.  Badaniu podlega wyłącznie oprogramowanie interfejsowe, służące do łączenia i wymiany informacji z takimi systemami teleinformatycznymi używanymi do realizacji zadań publicznych, z którymi podmioty niebędące podmiotami publicznymi wymieniają dane drogą elektroniczną.

4. Pozytywny wynik badania uzyskuje się, jeżeli oprogramowanie testowane spełnia wszystkie wymagania opisane w specyfikacji przypadków testowych albo specyfikacji scenariuszy testowych.

§ 6. Podmiot uprawniony dokumentuje wyniki badania z wykorzystaniem:

1) karty badania za pomocą przypadku testowego, sporządzanej dla każdego przypadku testowego, której wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

2) karty badania za pomocą scenariusza testowego, sporządzanej dla każdego scenariusza testowego w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, której wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;

3) raportu podsumowującego badanie, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 7. W terminie 7 dni od dnia zakończenia badania podmiot uprawniony:

1) przekazuje podmiotowi publicznemu:

a) raport podsumowujący badanie,

b) informację dotyczącą oprogramowania testowanego zawierającą określenie rodzaju, wersji i daty wytworzenia tego oprogramowania, a także jego charakterystykę techniczno-funkcjonalną obejmującą opis funkcji, jakie realizuje oprogramowanie, oraz środowiska sprzętowego i programowego niezbędnego do realizacji tych funkcji;

2) składa podmiotowi publicznemu oświadczenie o wyniku badania, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 8. 1. W terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, o którym mowa w § 7 pkt 2, podmiot publiczny:

1) akceptuje oświadczenie, o którym mowa w § 7 pkt 2, i przekazuje kopię zaakceptowanego oświadczenia podmiotowi uprawnionemu albo

2) wydaje postanowienie o przeprowadzeniu weryfikacji badania.

2. W celu umożliwienia przeprowadzenia weryfikacji badania podmiot uprawniony, na żądanie podmiotu publicznego, jest obowiązany do przedstawienia:

1) oprogramowania testowanego;

2) pełnej dokumentacji badania.

3. Weryfikację badania przeprowadza się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania oprogramowania i dokumentacji, o których mowa w ust. 2.

4. Do weryfikacji badania § 5 ust. 1, 2 i 4 stosuje się odpowiednio.

§ 9. Podmiot publiczny dokumentuje wyniki weryfikacji badania z wykorzystaniem karty weryfikacji badania, której wzór określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 10. 1. W terminie 7 dni od dnia zakończenia weryfikacji badania podmiot publiczny wydaje oświadczenie o wyniku weryfikacji badania, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

2. Na wniosek podmiotu uprawnionego podmiot publiczny jest obowiązany do udostępnienia podmiotowi uprawnionemu pełnej dokumentacji weryfikacji badania.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. (poz. 1836)

1) Minister Nauki i Informatyzacji kieruje działem administracji rządowej — informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Informatyzacji (Dz. U. Nr 134, poz. 1431).