ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nauki, zespołów specjalistycznych i interdyscyplinarnych oraz recenzentów i ekspertów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Członkowie Rady Nauki, zwanej dalej „Radą”, w związku z wykonywaniem swoich obowiązków otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości:

1) 5 500 zł — przewodniczący Rady, pełniący jednocześnie funkcję przewodniczącego Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej;

2) 5 000 zł — przewodniczący Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki i Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki, zwanych dalej „komisjami Rady”, którzy pełnią jednocześnie funkcje wiceprzewodniczących Rady, oraz przewodniczący Zespołu Odwoławczego;

3) 4 500 zł — wiceprzewodniczący Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej, wiceprzewodniczący komisji Rady i Zespołu Odwoławczego;

4) 4 000 zł — członkowie Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej, komisji Rady i Zespołu Odwoławczego.

2. Członkowie komisji Rady — w ramach wynagrodzenia przysługującego na podstawie ust. 1 pkt 3 i 4 — wykonują zadania zespołów roboczych powoływanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. 1. Członkowie zespołów specjalistycznych i interdyscyplinarnych otrzymują za udział w posiedzeniu tych zespołów wynagrodzenie w wysokości 360 zł.

2. Członek zespołu specjalistycznego lub interdyscyplinarnego pełniący funkcję przewodniczącego zespołu otrzymuje za udział w posiedzeniu tego zespołu wynagrodzenie w wysokości 480 zł.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje członkowi zespołu prowadzącemu posiedzenie w zastępstwie nieobecnego przewodniczącego zespołu.

§ 3. Recenzenci i eksperci za sporządzenie indywidualnej pisemnej recenzji lub ekspertyzy zawierającej ocenę lub opinię dotyczącą przyznania lub rozliczenia środków finansowych na naukę otrzymują wynagrodzenie w wysokości:

1) 180 zł — za recenzję wniosku o finansowanie projektu badawczego lub projektu celowego;

2) 340 zł — za recenzję lub ekspertyzę w sprawie raportu rocznego, raportu końcowego lub sprawozdania z wykonania zadania finansowanego ze środków finansowych na naukę;

3) 600 zł — za recenzję lub ekspertyzę w sprawie raportu końcowego dotyczącego projektu badawczego zamawianego;

4) od 600 zł do 1 800 zł — za recenzję lub ekspertyzę niewymienioną w pkt 1—3, w sprawach określonych przez ministra właściwego do spraw nauki, dotyczących w szczególności finansowania programów lub przedsięwzięć, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy.

§ 4. Recenzenci i eksperci za udział w posiedzeniu, na którym uzgodniono i sporządzono oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych lub projektów celowych w formie list rankingowych tych wniosków, otrzymują wynagrodzenie w wysokości 360 zł.

§ 5. Ekspert dokonujący kontroli merytorycznej lub finansowej realizacji badań naukowych, prac rozwojowych lub innych zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę otrzymuje wynagrodzenie w wysokości:

1) 780 zł — za kontrolę realizacji:

a) projektu badawczego,

b) badań naukowych lub prac rozwojowych określonych w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy,

c) zadań z zakresu działalności wspomagającej badania;

2) 1 100 zł — za kontrolę realizacji projektu celowego;

3) 1 220 zł — za kontrolę realizacji:

a) badań własnych szkoły wyższej,

b) utrzymania przez jednostkę naukową specjalnego urządzenia badawczego,

c) badań wspólnych sieci naukowej,

d) programu lub przedsięwzięcia obejmującego działania określone w art. 14 ust. 1 ustawy;

4) 1 520 zł — za kontrolę:

a) podstawowej działalności statutowej jednostki naukowej,

b) realizacji przez jednostkę naukową inwestycji służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych,

c) działalności określonej w art. 17 ust. 1 ustawy;

5) 3 050 zł — za kompleksową kontrolę działalności prowadzonej przez jednostkę naukową.

§ 6. Członkom Rady Nauki, do których nie ma zastosowania przepis art. 42 ust. 1 ustawy, wynagrodzenie w wysokości określonej w rozporządzeniu przysługuje od dnia powołania do Rady Nauki.

§ 7. Traci moc rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołów Komitetu Badań Naukowych, członków zespołów opiniodawczo-doradczych i sekcji specjalistycznych oraz recenzentów i ekspertów powoływanych przez organy Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 13, poz. 122 oraz z 2004 r. Nr 110, poz. 1171).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.


Minister Nauki i Informatyzacji kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Informatyzacji (Dz. U. Nr 134, poz. 1431).