ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie warunków udzielania oraz sposobu przekazywania i wykorzystania dotacji przeznaczonej dla jednostek uprawnionych

Na podstawie art. 100 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki udzielania oraz sposób przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej przeznaczonej dla jednostek uprawnionych, o których mowa w art. 81 ust. 5 pkt 1–6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, zwanych dalej „jednostkami uprawnionymi”, na finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu, zwanej dalej „dotacją”, a także sposób wykorzystania tej dotacji.

§ 2. 1. Dotacja jest udzielana wyłącznie na finansowanie wydatków jednostki uprawnionej związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia tej jednostki do publicznej sieci telekomunikacyjnej, umożliwiającej korzystanie przez jednostkę uprawnioną z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepływności łącza nie niższej niż określona w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, zwanej dalej „usługą przyłączenia do sieci”.

2. Dotacja powinna pokrywać cenę usługi przyłączenia do sieci określoną w umowie o świadczenie usługi przyłączenia do sieci lub w umowie przedwstępnej zawartej przez jednostkę uprawnioną z dostawcą tej usługi.

3. Sposób technicznej realizacji usługi przyłączenia do sieci, w tym przepływność łącza, powinien zapewnić zaspokojenie uzasadnionych potrzeb danej jednostki uprawnionej w zakresie dostępu do Internetu wynikających z zadań realizowanych przez tę jednostkę, z uwzględnieniem istniejących technicznych możliwości realizacji usługi przyłączenia do sieci tej jednostki oraz kosztów, które będzie ponosić jednostka uprawniona z tytułu korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu, z wyłączeniem opustów albo ulg przyznanych jednostce uprawnionej.

4. Cena usługi przyłączenia do sieci danej jednostki uprawnionej określona dla wybranego, zgodnie z ust. 3, sposobu technicznej realizacji usługi przyłączenia do sieci:

1) powinna być najniższą ceną takiej usługi spośród oferowanych przez dostawców usługi działających na obszarze gminy, w której ma siedzibę jednostka uprawniona, chyba że dla tej ceny istnieją uzasadnione przyczyny, dla których koszty, ponoszone przez jednostkę uprawnioną z tytułu korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu, z wyłączeniem opustów albo ulg przyznanych jednostce uprawnionej, będą wyższe niż te koszty, określone w ofercie innego dostawcy usługi działającego na tym obszarze;

2) nie może być wyższa niż 150% średniej ceny tej usługi, określonej na podstawie cenników usług telekomunikacyjnych dostawców świadczących usługę przyłączenia do sieci na obszarze gminy, w której ma siedzibę jednostka uprawniona, chyba że uzasadnione przyczyny wynikające z braku technicznych możliwości świadczenia usługi przyłączenia do sieci spowodują konieczność zwiększenia ceny usługi przyłączenia do sieci jednostki uprawnionej powyżej tej granicy.

5. Wykonanie usługi przyłączenia do sieci powinno nastąpić do końca roku, w którym udzielono dotacji, chyba że uzasadnione przyczyny wynikające z braku technicznych możliwości świadczenia usługi przyłączenia do sieci uniemożliwiają wykonanie tej usługi na rzecz jednostki uprawnionej w tym terminie.

6. W przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, o których mowa w ust. 4 i 5, jednostka uprawniona informuje o tych przyczynach właściwy organ, określony w § 3 ust. 2.

§ 3. 1. Określenie kwoty dotacji następuje na podstawie wniosku o finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci, zwanego dalej „wnioskiem o finansowanie”, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, lub na podstawie planu, o którym mowa w ust. 5.

2. Wniosek o finansowanie składa:

1) publiczna jednostka uprawniona – do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej tę jednostkę uprawnioną, z zastrzeżeniem ust. 7;

2) niepubliczna jednostka uprawniona – do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej właściwą dla tej jednostki uprawnionej ewidencję, o której mowa w art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141).

3. Do wniosku o finansowanie jednostka uprawniona dołącza:

1) oryginał lub poświadczoną przez kierownika jednostki uprawnionej kopię:

a) umowy o świadczenie usługi przyłączenia do sieci lub umowy przedwstępnej zawartej z dostawcą tej usługi,

b) zaświadczenia o wpisie do ewidencji, o której mowa w ust. 2 pkt 2, dotyczącego niepublicznej jednostki uprawnionej;

2) informację, o której mowa w § 2 ust. 6 – w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 2 i ust. 5.

4. Wniosek o finansowanie składa się w terminie do dnia 1 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona, z zastrzeżeniem § 15. Wniosek o finansowanie złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

5. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może przyjąć plan przyłączenia publicznych jednostek uprawnionych do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu, zwany dalej „planem”, w terminie nie późniejszym niż określony w ust. 4.

6. Plan powinien:

1) obejmować okres nie krótszy niż rok kalendarzowy;

2) zawierać dane dotyczące publicznych jednostek uprawnionych prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego co najmniej w zakresie określonym w części B zbiorczego wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1;

3) uwzględniać warunki udzielenia dotacji, określone w § 2.

7. Publiczna jednostka uprawniona, która została uwzględniona w planie, nie składa wniosku o finansowanie.

§ 4. 1. W terminie miesiąca od dnia, w którym upłynął termin, o którym mowa w § 3 ust. 4, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, do którego złożono wniosek o finansowanie, dokonuje jego sprawdzenia pod względem:

1) rachunkowym;

2) kompletności i poprawności danych zawartych we wniosku;

3) zgodności danych zawartych we wniosku z danymi zawartymi w załącznikach do wniosku;

4) zgodności danych zawartych we wniosku z warunkami udzielenia dotacji określonymi w § 2.

2. W przypadku stwierdzenia we wniosku o finansowanie uchybień w zakresie określonym w ust. 1, jednostkę uprawnioną niezwłocznie wzywa się do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieusunięcie uchybień w tym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania, o czym w wezwaniu poucza się jednostkę uprawnioną.

§ 5. 1. W terminie 14 dni od dnia upływu terminu do dokonania sprawdzenia wniosku o finansowanie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego:

1) sporządza zbiorczy wniosek o udzielenie dotacji, z uwzględnieniem podziału na poszczególne jednostki uprawnione, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, zwany dalej „zbiorczym wnioskiem o udzielenie dotacji”, na podstawie danych zawartych we wnioskach o finansowanie oraz danych zawartych w planie – w przypadku jego przyjęcia zgodnie z § 3 ust. 5;

2) przekazuje zbiorczy wniosek o udzielenie dotacji do właściwego miejscowo wojewody.

2. Wraz ze zbiorczym wnioskiem o udzielenie dotacji organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przekazuje wojewodzie:

1) wnioski o finansowanie złożone przez jednostki uprawnione;

2) plan – w przypadku jego przyjęcia.

§ 6. 1. Właściwy miejscowo wojewoda w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania zbiorczego wniosku o udzielenie dotacji dokonuje jego:

1) sprawdzenia – przepis § 4 stosuje się odpowiednio;

2) oceny.

2. Ocena zbiorczego wniosku o udzielenie dotacji polega na przypisaniu temu wnioskowi wartości liczbowej będącej sumą punktów uzyskanych za spełnienie każdego ze szczegółowych kryteriów oceny, zwanej dalej „oceną zbiorczą”. Szczegółowe kryteria oceny zbiorczego wniosku o udzielenie dotacji wraz z przypisaną tym kryteriom liczbą punktów określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 7. W terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 6 ust. 1, wojewoda:

1) na podstawie danych zawartych w otrzymanych zbiorczych wnioskach o udzielenie dotacji, sporządza zestawienie zbiorczych wniosków o udzielenie dotacji, które uzyskały nie mniej niż 1 punkt oceny zbiorczej, uporządkowane według malejącej liczby punktów oceny zbiorczej, zwane dalej „zestawieniem wniosków kwalifikowanych”, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

2) przekazuje:

a) zestawienie wniosków kwalifikowanych – ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji;

b) wyciąg z zestawienia wniosków kwalifikowanych zawierający ocenę zbiorczą zbiorczego wniosku o udzielenie dotacji przekazanego przez organ wykonawczy właściwej jednostki samorządu terytorialnego – organowi wykonawczemu tej jednostki.

§ 8. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji, na podstawie otrzymanych zestawień wniosków kwalifikowanych, nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania zestawień, sporządza plan podziału środków z rezerwy celowej na udzielenie dotacji przeznaczonej dla jednostek uprawnionych, zwany dalej „planem podziału”, określający:

1) kwoty środków finansowych, które mają być przekazane wojewodom w celu udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego dotacji zgodnie z § 10 ust. 2;

2) kolejność przekazywania wojewodom środków, o których mowa w pkt 1.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji sporządza plan podziału z uwzględnieniem poszczególnych wojewodów, mając na uwadze, aby:

1) kwota środków przydzielonych wojewodzie odpowiadała kwocie określonej w przekazanym przez tego wojewodę zestawieniu wniosków kwalifikowanych, z tym że gdy łączna kwota środków, zawarta we wszystkich zestawieniach wniosków kwalifikowanych, przewyższy kwotę środków z rezerwy celowej na udzielenie dotacji przeznaczonej dla jednostek uprawnionych, to kwota środków określonych w zestawieniach wniosków kwalifikowanych przekazanych przez poszczególnych wojewodów podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do udziału, jaki ma w łącznej kwocie wszystkich zestawień kwota zawarta w przekazanym przez danego wojewodę zestawieniu wniosków kwalifikowanych;

2) kolejność przekazywania środków odpowiadała malejącej sumie punktów ocen zbiorczych wynikającej z poszczególnych zestawień wniosków kwalifikowanych.

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji niezwłocznie po sporządzeniu planu podziału przekazuje:

1) wyciąg z planu podziału zawierający kwotę środków przydzielonych wojewodzie – właściwemu wojewodzie;

2) plan podziału – ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

§ 9. 1. Wojewoda niezwłocznie po otrzymaniu wyciągu z planu podziału sporządza wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej w kwocie przewidzianej w wyciągu z planu podziału i przekazuje ten wniosek ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, oraz planu podziału dokonuje zwiększenia wydatków w budżecie wojewody.

§ 10. 1. Wojewoda, z uwzględnieniem ust. 2, niezwłocznie po zwiększeniu planu wydatków, o którym mowa w § 9 ust. 2:

1) dokonuje podziału otrzymanej kwoty dotacji pomiędzy te jednostki samorządu terytorialnego, których zbiorcze wnioski o udzielenie dotacji, zgodnie z § 7 pkt 1, zostały uwzględnione w zestawieniu wniosków kwalifikowanych;

2) udziela na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego dotacji tej jednostce w wysokości wnioskowanej kwoty dotacji zamieszczonej w zbiorczym wniosku o udzielenie dotacji.

2. Dotacji udziela się, w granicach otrzymanej kwoty, z przeznaczeniem na rozdysponowanie pomiędzy jednostki uprawnione w celu finansowania wydatków związanych z usługą przyłączenia do sieci, tym jednostkom samorządu terytorialnego, których zbiorcze wnioski o udzielenie dotacji posiadają kolejno najwyższą ocenę zbiorczą. W przypadku równej liczby punktów oceny zbiorczej, dotacji udziela się według kolejności złożenia zbiorczego wniosku o udzielenie dotacji.

§ 11. 1. Niezwłocznie po otrzymaniu kwoty dotacji, o której mowa w § 10, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z ust. 2–5, rozdysponowuje pomiędzy jednostki uprawnione otrzymaną kwotę dotacji według kolejności daty wpływu wniosków o finansowanie oraz daty przyjęcia planu.

2. W odniesieniu do jednostek uprawnionych prowadzonych w formie jednostki budżetowej, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego dokonuje zwiększenia planu wydatków tej jednostki o kwotę zawartą we wniosku o finansowanie albo wynikającą z planu, przyjętego zgodnie z § 3 ust. 5.

3. W odniesieniu do jednostek uprawnionych innych niż jednostki uprawnione, o których mowa w ust. 2, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego:

1) dokonuje podziału kwoty dotacji pomiędzy jednostki uprawnione zgodnie z ust. 4;

2) zawiera z jednostką uprawnioną umowę o udzielenie dotacji.

4. Dotacji udziela się, w granicach otrzymanych środków, z zachowaniem warunków określonych w § 2, w kwocie wynikającej z wniosku o finansowanie albo z planu, przyjętego zgodnie z § 3 ust. 5.

5. Umowa o udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 3 pkt 2, określa w szczególności:

1) opis podlegających finansowaniu w ramach udzielonej dotacji, wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci zgodny z opisem zawartym we wniosku o finansowanie albo z planem, przyjętym zgodnie z § 3 ust. 5;

2) termin wykorzystania dotacji;

3) termin złożenia sprawozdania z wykorzystania dotacji;

4) wysokość dotacji.

§ 12. Udzielona dotacja:

1) powinna zostać przekazana w sposób umożliwiający terminowe wykorzystanie przez jednostki uprawnione przyznanych w jej ramach środków;

2) może być wykorzystana przez jednostkę uprawnioną wyłącznie na pokrycie wydatków tej jednostki, o których mowa w § 2 ust. 1.

§ 13. 1. Jednostka uprawniona, o której mowa w § 11 ust. 3, w terminie określonym w umowie o udzielenie dotacji, jednak nie później niż 7 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, przekazuje organowi wykonawczemu właściwej jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z wykorzystania dotacji, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia. Do sprawozdania dołącza się kopię dowodu dokumentującego wykorzystanie dotacji zgodnie z § 12 pkt 2 oraz kopię umowy o świadczenie usługi przyłączenia do sieci.

2. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przekazuje wojewodzie zbiorcze zestawienie wykorzystania dotacji przez jednostki uprawnione, w terminie, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm. 2) ).

3. Wojewoda sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji zbiorcze zestawienie wykorzystania dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego, w terminie 30 dni od otrzymania zbiorczych zestawień wykorzystania dotacji od jednostek samorządu terytorialnego.

4. Wzór zbiorczego zestawienia wykorzystania dotacji, o którym mowa w ust. 2 i 3, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 14. Wzory wniosków, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 5 ust. 1 pkt 1, zestawień, o których mowa w § 7 pkt 1 i § 13 ust. 2 i 3, oraz sprawozdania, o którym mowa w § 13 ust. 1, mogą być udostępniane na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji oraz w siedzibach urzędów wojewódzkich.

§ 15. W roku 2005 termin, o którym mowa w § 3 ust. 4, ustala się na dzień 15 kwietnia.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 18 marca 2005 r. (poz. 439)

Załącznik nr 1

WZÓR

WNIOSKU O FINANSOWANIE

(PDF)

1)  Minister Nauki i Informatyzacji kieruje działem administracji rządowej – informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Informatyzacji (Dz. U. Nr 134, poz. 1431).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114.