ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na organizowanie i finansowanie realizacji projektów badawczych, projektów celowych i zadań z zakresu działalności wspomagającej badania

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, przeznaczonych na organizowanie i finansowanie działalności, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dalej „zadaniami”.

§ 2. 1. Środki finansowe, o których mowa w § 1, mogą być przyznane jednostce organizacyjnej posiadającej osobowość prawną, niebędącej jednostką naukową, zwanej dalej „jednostką organizacyjną”, która spełnia następujące kryteria:

1) posiada siedzibę w Polsce oraz strukturę organizacyjną umożliwiającą prawidłową realizację zadań, a także niezbędne wyposażenie, w tym sprzęt komputerowy, oprogramowanie i infrastrukturę informatyczną z dostępem do sieci informatycznych;

2) zatrudnia lub ma możliwość zatrudnienia pracowników, których liczba, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe zapewnią prawidłową realizację zadań.

2. Osoby zatrudnione przez jednostkę organizacyjną nie mogą uczestniczyć w wykonywaniu projektów badawczych, projektów celowych oraz zadań z zakresu działalności wspomagającej badania, finansowanych w ramach zadania realizowanego przez tę jednostkę organizacyjną.

§ 3. Minister właściwy do spraw nauki, zwany dalej „Ministrem”, ogłasza w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym oraz na stronach internetowych obsługującego go urzędu, zwanego dalej „ministerstwem”, komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację zadania, w którym określa w szczególności:

1) podstawę prawną przyznania środków finansowych na realizację zadania;

2) temat i zakres działalności przewidywanej do realizacji w ramach zadania;

3) termin złożenia wniosku.

§ 4. 1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację zadania, o którym mowa w § 3, jednostka organizacyjna składa w ministerstwie, w dwóch egzemplarzach.

2. We wniosku należy podać:

1) nazwę jednostki organizacyjnej, jej adres, numer telefonu i faksu oraz imiona i nazwiska, numery telefonów i faksów osób reprezentujących jednostkę organizacyjną;

2) informacje niezbędne do dokonania oceny, czy jednostka spełnia kryteria określone w § 2;

3) harmonogram i kosztorys realizacji zadania w układzie kalkulacyjnym, w tym wysokość środków finansowych planowanych do przekazania wykonawcom zadania oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na koszty prac organizacyjnych i na obsługę finansową;

4) określenie sposobu zarządzania realizacją zadania;

5) określenie sposobu sprawowania kontroli nad prawidłowością prowadzenia prac i wydatkowania środków finansowych przez realizatorów zadania;

6) dodatkowe informacje uznane przez jednostkę organizacyjną za przydatne przy ocenie wniosku.

§ 5. Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualny odpis uzyskany w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego;

2) wykaz zawierający imiona i nazwiska, adresy, numery telefonów i faksów członków organu zarządzającego jednostką organizacyjną;

3) informacje o stanie prawnym i majątkowym jednostki organizacyjnej, w tym odpowiednio statut lub umowę spółki i roczne sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający rok złożenia wniosku;

4) kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP i numeru identyfikacyjnego REGON;

5) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych;

6) zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

7) zaświadczenie banku, w którym prowadzony jest rachunek bieżący, o posiadaniu płynności finansowej.

§ 6. 1. Eksperci wyznaczeni przez Ministra mogą, za zgodą jednostki organizacyjnej, dokonać w jej siedzibie przeglądu w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wniosku, a w szczególności do ustalenia, czy jednostka spełnia kryteria określone w § 3.

2. W razie braku zgody jednostki organizacyjnej na dokonanie przeglądu wniosek pozostawia się bez dalszego biegu.

§ 7. 1. W terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia otrzymania pełnej dokumentacji, o której mowa w § 4 ust. 2 i § 5, Minister dokonuje wstępnej oceny wniosku jednostki organizacyjnej, zasięgając opinii właściwego zespołu specjalistycznego lub interdyscyplinarnego, powołanego na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki.

2. Po uzyskaniu opinii, o której mowa w ust. 1, Minister wydaje decyzję o przyznaniu jednostce organizacyjnej dotacji celowej na realizację zadań określonych we wniosku lub zawiadamia tę jednostkę organizacyjną o odmowie przyznania dotacji.

§ 8. Jednostka organizacyjna jest zobowiązana do stosowania kryteriów przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę ustalanych w budżecie państwa przy ocenie wniosków dotyczących finansowania projektów badawczych lub projektów celowych, ocenie wniosków dotyczących zadań z zakresu działalności wspomagającej badania, ocenie realizacji tych projektów lub zadań przy rozliczaniu przyznanych na te cele środków finansowych na naukę.

§ 9. W umowie zawartej przez Ministra z jednostką organizacyjną ustala się szczegółowe warunki i terminy realizacji zadania, w tym:

1) sposób organizowania konkursów o finansowanie projektów badawczych, oceny wniosków i oceny realizacji tych projektów;

2) sposób organizowania oceny wniosków i oceny realizacji projektów celowych lub zadań z zakresu działalności wspomagającej badania;

3) sposób finansowania zadań zakwalifikowanych do realizacji;

4) zobowiązanie jednostki organizacyjnej do stosowania kryteriów przyznawania i rozliczania środków finansowych, o których mowa w § 8;

5) wysokość dotacji celowej oraz sposób przekazywania jednostce organizacyjnej środków finansowych;

6) zobowiązanie jednostki organizacyjnej do przekazywania informacji o wynikach projektów badawczych i projektów celowych.

§ 10. 1. Rozliczanie środków finansowych przekazywanych jednostce organizacyjnej na realizację zadań jest dokonywane na podstawie raportów tej jednostki.

2. Jednostka organizacyjna jest zobowiązana do składania w ministerstwie:

1) w terminie do dnia 31 marca — rocznego raportu merytorycznego i finansowego dotyczącego realizacji zadania w roku poprzedzającym, nie wcześniej jednak niż po półrocznym okresie realizacji tego zadania;

2) w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia realizacji zadania — raportu końcowego, zawierającego zbiorcze rozliczenie poniesionych kosztów, opis wykonanych prac i podsumowanie osiągniętych wyników.

3. Raporty składane przez jednostkę organizacyjną są oceniane pod względem zgodności wykonanych prac z zawartą umową.

4. Na podstawie oceny raportu końcowego dokonuje się rozliczenia środków finansowych przekazywanych w formie dotacji celowej i zawiadamia jednostkę organizacyjną o sposobie rozliczenia tej dotacji i o uznaniu umowy za:

1) wykonaną;

2) wykonaną, z wezwaniem do zwrotu środków finansowych niewykorzystanych albo wykorzystanych nieprawidłowo oraz z ewentualnym wezwaniem do zapłacenia kar umownych;

3) niewykonaną w całości lub w części, z równoczesnym wezwaniem do zwrotu środków finansowych wykorzystanych nieprawidłowo oraz z ewentualnym wezwaniem do zapłacenia kar umownych.

5. Należności finansowe wynikające z rozliczenia umowy mogą być umorzone albo spłata może być odroczona lub rozłożona na raty, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w przepisach w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę.

§ 11. Niezłożenie przez jednostkę organizacyjną rocznego raportu w terminie lub złożenie raportu nie-spełniającego wymagań, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1, stanowi podstawę do wstrzymania dalszego finansowania realizacji zadań określonych w umowie, a także do odstąpienia od umowy.

§ 12. W przypadku stwierdzenia przez właściwe organy kontroli lub przez biegłych rewidentów, że przekazane ministerstwu rozliczenie zawarte w raporcie końcowym, stanowiące podstawę do uznania umowy za wykonaną i rozliczoną, nie zostało sporządzone prawidłowo lub jest nierzetelne, Minister może zarządzić wznowienie postępowania dotyczącego oceny raportu końcowego i prawidłowości wykonania zadań.

§ 13. Traci moc rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na organizowanie i finansowanie konkursów o finansowanie projektów badawczych i konkursów o dofinansowywanie projektów celowych oraz na realizację określonych zadań z zakresu działalności wspomagającej badania (Dz. U. Nr 50, poz. 532).

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Nauki i Informatyzacji kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Informatyzacji (Dz. U. Nr 134, poz. 1431).