ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków

Na podstawie art. 92 ust. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa organizację wojewódzkich urzędów ochrony zabytków, uwzględniając w szczególności stanowiska pracy oraz wydziały, których utworzenie w poszczególnych urzędach jest obowiązkowe.

§ 2. 1. W urzędach tworzy się stanowiska lub wydziały do wykonywania zadań, w szczególności do spraw:

1) inspekcji zabytków nieruchomych;

2) inspekcji zabytków ruchomych;

3) inspekcji zabytków archeologicznych;

4) rejestru zabytków i dokumentacji zabytków;

5) ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;

6) budżetu i finansów.

2. Wydziałem kieruje naczelnik (kierownik) wydziału.

3. W urzędach mogą być tworzone stanowiska lub wydziały inne niż określone w ust. 1, jeżeli wymagają tego potrzeby urzędu.

4. Przepisy ust. 1—3 stosuje się odpowiednio do delegatur urzędu.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 lutego 1999 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich oddziałów Służby Ochrony Zabytków (Dz. U. Nr 39, poz. 391).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Kultury: W. Dąbrowski


1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).