ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

Na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W publicznych szkołach artystycznych oraz w publicznych placówkach artystycznych, zwanych dalej „szkołami”, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, z wyjątkiem piątku i soboty, a kończą, z zastrzeżeniem ust. 2—5, w ostatni piątek czerwca.

2. W klasach programowo najwyższych ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w środę bezpośrednio poprzedzającą zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3. W klasach programowo najwyższych ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych i ogólnokształcących szkół baletowych zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się na 7 dni przed rozpoczęciem egzaminów dyplomowych, z tym że po przeprowadzeniu klasyfikacji rocznej mogą być organizowane zajęcia z przedmiotów wchodzących w zakres egzaminu dyplomowego i egzaminu maturalnego według odrębnego planu ustalonego przez dyrektora szkoły.

4. W klasach programowo najwyższych szkół muzycznych II stopnia, szkół sztuki tańca i szkół sztuki cyrkowej zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się na 7 dni przed rozpoczęciem egzaminów dyplomowych, z tym że po przeprowadzeniu klasyfikacji rocznej mogą być organizowane zajęcia z przedmiotów wchodzących w zakres egzaminu dyplomowego według odrębnego planu ustalonego przez dyrektora szkoły.

5. W szkołach policealnych oraz szkołach pomaturalnych bibliotekarskich i animatorów kultury zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w terminie umożliwiającym przeprowadzenie egzaminów dyplomowych.

§ 2. Ustala się następujące terminy ferii szkolnych i przerw świątecznych:

1) zimowa przerwa świąteczna trwa od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia lub od dnia 22 grudnia do dnia 31 grudnia, jeżeli dzień 22 grudnia wypada w poniedziałek;

2) ferie zimowe trwają dwa tygodnie, w okresie od połowy stycznia do końca lutego; terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych są zgodne z terminami, właściwymi dla szkół na obszarze poszczególnych województw, ogłoszonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

3) wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy się w najbliższy wtorek po świętach;

4) ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i kończą się z dniem 31 sierpnia.

§ 3. W zależności od warunków pracy szkoły zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mogą być realizowane przez pięć lub sześć dni tygodnia, z tym że:

1) decyzje o organizacji tygodnia pracy podejmują dyrektorzy szkół, po zasięgnięciu opinii rady szkoły i rady pedagogicznej;

2) o przyjętej organizacji tygodnia pracy dyrektorzy szkół powiadamiają organ prowadzący szkołę, uczniów i ich rodziców przed rozpoczęciem zajęć szkolnych;

3) w szkołach, w których obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy, w dni wolne od zajęć dydaktycznych szkoły mogą organizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, imprezy artystyczne i inne służące upowszechnianiu kultury.

§ 4. 1. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku szkół, w których rada szkoły nie została powołana — opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno -wychowawczych, w wymiarze dla:

1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, szkoły muzycznej I stopnia, szkoły muzycznej II stopnia, szkoły sztuki tańca, szkoły sztuki cyrkowej, szkoły policealnej oraz szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury — do 6 dni;

2) liceum plastycznego — do 8 dni;

3) ogólnokształcącej szkoły muzycznej II  stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i ogólnokształcącej szkoły baletowej — do 10 dni.

2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1, mogą być ustalone:

1) w dni, w których w szkole odbywa się odpowiednio:

a) sprawdzian przeprowadzany w klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasie III ogólnokształcącej szkoły baletowej,

b) egzamin przeprowadzany w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i klasie VI ogólnokształcącej szkoły baletowej,

c) egzamin maturalny;

2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;

3) w dzień 2 maja, jeżeli wypada w dzień powszedni;

4) w piątek po święcie Bożego Ciała;

5) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej.

3. Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 1, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku szkoły, w której rada szkoły nie została powołana — opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, oraz za zgodą dyrektora specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, może ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.

5. W dniach, o których mowa w ust. 1, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

6. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w dniach, o których mowa w ust. 1. 

§ 5. (uchylony).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)1)  Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 32, poz. 303).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624.

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 13 sierpnia 1999 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. Nr 72, poz. 812, z 2000 r. Nr 5, poz. 59 oraz z 2001 r. Nr 22, poz. 252), które utraciło moc z dniem 21 października 2002 r. na podstawie art. 30 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362).