ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina”

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina (Dz. U. Nr 16, poz. 168) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór odznaki honorowej „Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina”, zwanej dalej „Odznaką”, szczegółowe zasady i tryb jej nadawania, w tym wzór wniosku o nadanie Odznaki, a także sposób jej noszenia.

§ 2. Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem i może być nadawana osobom oraz jednostkom organizacyjnym wyróżniającym się w ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina, a w szczególności w:

1) kultywowaniu wiedzy i pamięci o kompozytorze;

2) prowadzeniu badań i współdziałaniu w rozwijaniu wiedzy o twórczości i osobie Fryderyka Chopina;

3) popularyzowaniu jego twórczości, w tym w szczególności przez:

a) podejmowanie lub współfinansowanie wydań nagrań, nut i innych publikacji,

b) organizowanie lub wspótfinansowanie koncertów,

c) podejmowanie lub wspomaganie finansowe konkursów lub innych inicjatyw mających na celu prezentację utworów i popularyzację wiedzy o Fryderyku Chopinie,

d) współdziałanie w popieraniu i rozwijaniu wykonawstwa twórczości Fryderyka Chopina w kraju i za granicą;

4) pozyskiwaniu, gromadzeniu, zabezpieczaniu i udostępnianiu przedmiotów oraz miejsc związanych z jego życiem i twórczością;

5) ochronie dóbr osobistych wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina oraz działaniach zmierzających do zachowania integralności twórczości Fryderyka Chopina.

§ 3. 1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „Ministrem”, nadaje Odznakę z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) ministra lub kierownika urzędu centralnego;

2) terenowego organu administracji rządowej albo organu jednostki samorządu terytorialnego;

3) kierownika placówki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z późn. zm.);

4) podmiotu prowadzącego statutową działalność kulturalną, organizacji społecznej lub stowarzyszenia, działających na rzecz ochrony dziedzictwa Fryderyka Chopina;

5) kierownika publicznej albo niepublicznej szkoły artystycznej;

6) instytutu badawczego albo innej jednostki naukowej prowadzącej badania naukowe i poszerzającej wiedzę o życiu i twórczości Fryderyka Chopina.

2. Wzór wniosku o nadanie Odznaki określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Wnioski o nadanie Odznaki składa się do Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, w terminie określonym w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 5a.

4. W razie stwierdzenia braków formalnych Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zwraca wnioskodawcy wniosek o nadanie Odznaki w celu ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania zwróconego wniosku.

5. Wniosek pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku:

1) złożenia wniosku po terminie;

2) nieusunięcia braków formalnych wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 4;

3) jego wycofania przez wnioskodawcę.

§ 4. 1. Minister powołuje komisję do spraw nadania Odznaki, zwaną dalej „komisją”, wyznaczając jej skład na okres roku.

2. W skład komisji wchodzi od 5 do 9 osób, które są uznawane za autorytety artystyczne i naukowe w dziedzinie badania życia i twórczości Fryderyka Chopina.

3. Przewodniczącego oraz sekretarza komisji wybierają jej członkowie w drodze głosowania jawnego.

4. Do zadań komisji należy:

1) opiniowanie wniosków;

2) rekomendowanie Ministrowi osoby lub jednostki organizacyjnej do nadania Odznaki.

5. Posiedzenie komisji zwołuje Minister.

5a. W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie później niż w terminie 14 dni przed posiedzeniem komisji ogłasza się:

1) termin posiedzenia komisji;

2) termin składania wniosków o nadanie Odznaki.

6. Posiedzenie komisji jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa jej członków.

7. Uchwały komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym, większością głosów członków komisji obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

8. Sekretarz komisji nie bierze udziału w głosowaniach.

9. O nadaniu Odznaki decyduje Minister.

10. Członkowie komisji pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 5. 1. Odznaka może być przyznawana tej samej osobie lub jednostce organizacyjnej tylko jeden raz.

2. (uchylony).

§ 6. 1. Odznaka jest kopią pracy rzeźbiarskiej „Chopin” autorstwa Jana Nalborczyka w formie plakiety o wymiarach 36 cm x 45 cm, wykonaną w brązie.

2. Odznace towarzyszy metalowa, pozłacana miniatura wizerunku Fryderyka Chopina wpisana w obręcz o średnicy 20 mm.

3. Wzór Odznaki, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Wzór miniatury Odznaki, o której mowa w ust. 2, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Odznakę wraz z legitymacją stwierdzającą jej nadanie wręcza Minister lub osoba przez niego upoważniona.

2. Wzór legitymacji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3. Miniaturę Odznaki nosi się po prawej stronie piersi.

§ 8. Informacje o nadanych Odznakach podaje się do publicznej wiadomości.

§ 9. Ewidencję osób lub jednostek organizacyjnych, którym nadano Odznakę, prowadzi Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

§ 10. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzieży Odznaki, a także legitymacji, na wniosek posiadacza Odznaki wydaje się duplikat za zwrotem kosztów.

§ 11. W roku 2005 Odznakę nadaje z własnej inicjatywy Minister.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 5 lipca 2005 r. (poz. 1234)

Załącznik 2 Wzór odznaki honorowej

Załącznik 1 Wzór legitymacji


1) Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 134, poz. 1430).