ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie nadawania odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Na podstawie art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb oraz zasady nadawania odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, jej wzór oraz sposób noszenia.

§ 2. Odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, zwaną dalej „odznaką”, nadaje się osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

§ 3. Odznakę nadaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z własnej inicjatywy albo na wniosek:

1) posłów lub senatorów;

2) ministrów lub kierowników urzędów centralnych;

3) wojewodów;

4) jednostek samorządu terytorialnego;

5) podmiotów prowadzących statutową działalność kulturalną, w tym organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji działających w sferze kultury;

6) związków zawodowych;

7) dyrektorów państwowych i samorządowych instytucji kultury;

8) dyrektorów szkół artystycznych;

9) rektorów szkół wyższych;

10) kierowników placówek dyplomatycznych lub konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać:

1) dane osobowe oraz dane o przebiegu działalności lub pracy kandydata przedstawionego do wyróżnienia, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) w przypadku gdy kandydatem jest osoba prawna — dane dotyczące tej osoby;

3) opis zasług uzasadniających nadanie odznaki.

§ 5. 1. Odznaka ma kształt stylizowanej i złoconej ciemnoczerwonej rozety o średnicy 32 mm. W środku rozety, na okrągłej, biało emaliowanej tarczy, jest umieszczony stylizowany złocony monogram „RP”, w otoku zaś tarczy, na srebrzonym tle, napis „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ”. Odwrotna strona rozety jest gładka i złocona. Rozeta jest zawieszona na prostokątnej, pionowej klamrze o wymiarach 10 x 41 mm. W górnej części klamry jest umieszczony srebrzony orzeł stylizowany. W dolnej części klamry, pod orłem, są umieszczone pionowe, jednakowej szerokości, emaliowane paski, biały i czerwony. Odznaka jest wykonana z tombaku.

2. Wzór odznaki określony jest w załączniku do rozporządzenia.

§ 6. Odznakę wręcza uroczyście minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub osoba przez niego upoważniona.

§ 7. Odznakę przyznaje się osobom fizycznym i prawnym bez względu na obywatelstwo, miejsce zamieszkania i siedzibę.

§ 8. 1. Odznakę nosi się po prawej stronie piersi.

2. W przypadku przyznania odznaki osobie prawnej odznaka przechowywana jest w obiekcie stanowiącym jej siedzibę w sposób zapewniający należyty szacunek.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1) Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 134, poz. 1430).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598 oraz z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111.