ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się ramowy statut:

1) publicznej szkoły artystycznej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) publicznej placówki artystycznej — ogniska artystycznego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Publiczne szkoły artystyczne, publiczne placówki artystyczne oraz zespoły tych szkół i placówek dostosują statuty do wymogów wynikających z rozporządzenia w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 31 sierpnia 2005 r. (poz. 1507)

1) Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 134, poz. 1430).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091 i Nr 167, poz. 1400.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie ramowego statutu publicznej szkoły i placówki artystycznej (Dz. U. Nr 13, poz. 117).