ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące typy szkół artystycznych publicznych i niepublicznych, realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne:

1) szkoły muzyczne obejmujące:

a) ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia – szkoły o sześcioletnim cyklu kształcenia, dające podstawy wykształcenia muzycznego oraz wykształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,

b) ogólnokształcące szkoły muzyczne II stopnia – szkoły o sześcioletnim cyklu kształcenia, dające wykształcenie w zawodzie muzyk oraz wykształcenie ogólne w zakresie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;

2) szkoły plastyczne obejmujące:

a) ogólnokształcące szkoły sztuk pięknych – szkoły o sześcioletnim cyklu kształcenia, dające wykształcenie w zawodzie plastyk oraz wykształcenie ogólne w zakresie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,

b) licea plastyczne – szkoły o czteroletnim cyklu kształcenia, dające wykształcenie w zawodzie plastyk oraz wykształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;

3) szkoły baletowe obejmujące ogólnokształcące szkoły baletowe – szkoły o dziewięcioletnim cyklu kształcenia, dające wykształcenie w zawodzie tancerz oraz wykształcenie ogólne w zakresie klas IV–VI szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

§ 2. Określa się następujące typy szkół artystycznych publicznych i niepublicznych, realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne:

1) szkoły muzyczne obejmujące:

a) szkoły muzyczne I stopnia – szkoły o sześcioletnim lub czteroletnim cyklu kształcenia w zależności od wieku ucznia, dające podstawy wykształcenia muzycznego,

b) szkoły muzyczne II stopnia – szkoły o sześcioletnim lub czteroletnim cyklu kształcenia w zależności od specjalności kształcenia, dające wykształcenie w zawodzie muzyk;

2) szkoły baletowe obejmujące szkoły sztuki tańca — szkoły o dziewięcioletnim cyklu kształcenia, dające wykształcenie w zawodzie tancerz;

3) szkoły sztuki cyrkowej — szkoły o trzyletnim cyklu kształcenia, dające wykształcenie w zawodzie aktor cyrkowy;

4) szkoły policealne, dające możliwość uzyskania lub uzupełnienia wykształcenia w zawodach artystycznych, określonych w odrębnych przepisach.

§ 3. Szkoły pomaturalne bibliotekarskie i animatorów kultury są szkołami dającymi wykształcenie w zawodzie bibliotekarz lub animator kultury.

§ 4. 1. Szkoły, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, w zakresie kształcenia ogólnego realizują podstawę programową kształcenia ogólnego szkoły podstawowej, określoną w odrębnych przepisach.

2. Szkoły, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. a, w zakresie kształcenia ogólnego realizują podstawy programowe kształcenia ogólnego gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, określone w odrębnych przepisach.

3. Szkoły, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. b, w zakresie kształcenia ogólnego realizują podstawę programową kształcenia ogólnego liceum ogólnokształcącego.

4. Szkoły, o których mowa w § 1 pkt 3, w zakresie kształcenia ogólnego realizują podstawy programowe kształcenia ogólnego: klas IV–VI szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącego.

§ 5. Z dniem wejścia w życie rozporządzenia dotychczasowe:

1) sześcioletnie ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia stają się szkołami wymienionymi w § 1 pkt 1 lit. a;

2) sześcioletnie ogólnokształcące szkoły muzyczne II stopnia stają się szkołami wymienionymi w § 1 pkt 1 lit. b;

3) sześcioletnie ogólnokształcące szkoły sztuk pięknych stają się szkołami wymienionymi w § 1 pkt 2 lit. a;

4) czteroletnie licea plastyczne stają się szkołami wymienionymi w § 1 pkt 2 lit. b;

5) dziewięcioletnie ogólnokształcące szkoły baletowe stają się szkołami wymienionymi w § 1 pkt 3;

6) sześcioletnie szkoły muzyczne I stopnia stają się szkołami wymienionymi w § 2 pkt 1 lit. a;

7) sześcioletnie szkoły muzyczne II stopnia stają się szkołami wymienionymi w § 2 pkt 1 lit. b;

8) sześcioletnie szkoły sztuki tańca stają się szkołami wymienionymi w § 2 pkt 2;

9) czteroletnie szkoły sztuki cyrkowej stają się szkołami wymienionymi w § 2 pkt 3;

10) szkoły policealne stają się szkołami wymienionymi w § 2 pkt 4;

11) szkoły pomaturalne bibliotekarskie i animatorów kultury stają się szkołami wymienionymi w § 3.

§ 6. Uczniowie dotychczasowych liceów sztuk plastycznych kończą naukę w tych szkołach na zasadach obowiązujących przed dniem 1 września 1999 r.

§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie określenia typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych oraz zasad ich działania, a także sposobu i terminu wprowadzenia nowych typów szkół artystycznych oraz przekształcenia dotychczasowych szkół w szkoły nowego typu i ich funkcjonowania w systemie oświaty (Dz. U. Nr 14, poz. 125), w zakresie dotyczącym określenia typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych oraz zasad ich działania.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 134, poz. 1430).