ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury

Na podstawie art. 47e ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) inwestycjach – rozumie się przez to roboty budowlane, o których mowa w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm. 2) ), oraz wyposażenie w urządzenia niezbędne dla potrzeb kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a także zakup wartości niematerialnych i prawnych służących realizacji celów określonych w programach;

2) programach — rozumie się przez to programy ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym programy stypendialne lub projekty, o których mowa w art. 47e ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych, które są ogłaszane przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „ministrem”;

3) środkach — rozumie się przez to wpływy z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol Państwa, przekazane na wyodrębniony rachunek Funduszu Promocji Kultury, zwanego dalej „Funduszem”, o którym mowa w art. 47e ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych;

4) zadaniach – rozumie się przez to zadania określone w art. 47e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych;

5) wnioskodawcach — rozumie się przez to, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3, podmioty ubiegające się o dofinansowanie, realizowanych w ramach poszczególnych programów, zadań ze środków: państwowe i samorządowe instytucje kultury, państwowe instytucje filmowe, archiwa, publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne, jednostki badawczo-rozwojowe nadzorowane przez ministra, jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych prowadzące działalność w dziedzinie kultury oraz osoby fizyczne.

§ 2. 1. Środki przeznacza się, z zastrzeżeniem ust. 2, na dofinansowanie zadań, w tym zadań inwestycyjnych, które będą wykonywane w ramach realizacji programów.

2. Ze środków minister może również przyznawać, indywidualne lub zbiorowe, nagrody dla twórców i animatorów kultury.

§ 3. 1. Dofinansowanie, mające na celu promowanie i wspieranie zadań, może nastąpić z inicjatywy wnioskodawcy, po złożeniu w tej sprawie wniosku do ministra, z zastrzeżeniem § 4 i § 10, albo z zastosowaniem procedur wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm. 3) ).

1a. Wnioski o udzielenie dofinansowania składa się w terminach do dnia: 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji zadania i 31 marca roku, w którym dofinansowanie ma być udzielone.

1b. Wnioski, o których mowa w ust. 1, będą rozpatrywane w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków, określonego w ust. 1a.

1c. Minister może ogłosić dodatkowy termin naboru wniosków.

2. (uchylony).

§ 4. 1. Minister, na podstawie pełnomocnictwa, może upoważnić dyrektora instytucji kultury, której jest organizatorem, zwanego dalej „podmiotem upoważnionym”, do dokonywania wszelkich czynności związanych z zarządzaniem programem, w tym do zawierania umów, rozliczania, kontroli oraz monitorowania programu.

2. Podmiot upoważniony, o którym mowa w ust. 1, wskazywany jest w ogłoszeniu programu.

3. Państwowa instytucja kultury podległa ministrowi, której dyrektor jest podmiotem upoważnionym, nie może być wnioskodawcą ubiegającym się o dofinansowanie zadań w ramach tego programu.

§ 5. Ogłoszenie programu zawiera w szczególności informację o:

1) rodzaju zadania realizowanego w ramach programu;

2) wysokości środków przeznaczonych na realizację programu;

3) terminie i warunkach realizacji zadania;

4) terminie i miejscu składania wniosków;

5) terminie udzielenia odpowiedzi;

6) kryteriach wyboru wniosku;

7) wymaganych załącznikach do wniosku;

8) wnioskodawcach uprawnionych do realizacji zadania.

§ 6. 1. Wniosek, z zastrzeżeniem ust. 2, zawiera w szczególności:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej będącej wnioskodawcą;

2) określenie adresata wniosku;

3) rodzaj zadania i nazwę programu;

4) wysokość wnioskowanego dofinansowania;

5) harmonogram realizacji zadania;

6) oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu zasobów rzeczowych i kadrowych zapewniających prawidłowe wykonanie zadania;

7) preliminarz całkowitych kosztów zadania.

1a. (uchylony).

1b. (uchylony).

2. Wniosek o przyznanie nagrody zawiera:

1) dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody;

2) informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana;

3) uzasadnienie wniosku.

§ 7. Wniosek o dofinansowanie ze środków, zaakceptowany przez ministra albo podmiot upoważniony, stanowi podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy lub porozumienia.

§ 8. Umowa lub porozumienie, o którym mowa w § 7, zawiera w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania i termin jego realizacji;

2) kwotę dofinansowania oraz termin i tryb przekazywania środków, z uwzględnieniem § 9;

3) zobowiązanie wnioskodawcy do poddania się kontroli realizowanej przez ministra lub podmiot upoważniony;

4) sposób rozliczenia środków na dofinansowanie;

5) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanych środków na dofinansowanie albo środków na dofinansowanie wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 9. Przekazywanie środków na dofinansowanie odbywa się:

1) w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji zadania lub jako refundacja poniesionych wydatków;

2) na wydzielony rachunek bankowy wnioskodawcy.

§ 9a. 1. Minister jest uprawniony do przeprowadzania kontroli realizacji umów i porozumień o dofinansowaniu zadań ze środków z Funduszu.

2. Kontroli podlega w szczególności:

1) przebieg i sposób realizacji zadania;

2) wykorzystanie środków z Funduszu;

3) sposób prowadzenia dokumentacji księgowej;

4) prawidłowość rozliczeń.

3. Podmiot, któremu zostały z Funduszu przyznane środki na dofinansowanie zadań, zwany dalej „beneficjentem Funduszu”, jest obowiązany do udostępnienia ministrowi lub podmiotowi upoważnionemu informacji i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.

4. Ustalenia kontroli przedstawione są w protokole kontroli, a ocena realizacji zadania przedstawiana jest w wystąpieniu pokontrolnym.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wystąpienie pokontrolne zawiera wnioski i zalecenia pokontrolne ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.

6. Beneficjent Funduszu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń zawiadamia ministra o ich wykonaniu lub przyczynach ich niewykonania.

§ 9b. 1. Beneficjent Funduszu jest obowiązany do przedstawienia ministrowi, albo odpowiednio podmiotowi upoważnionemu, rozliczenia realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym zgodnie z treścią umowy, w terminie 60 dni od zakończenia zadania — jednak nie później niż do dnia 15 lutego następnego roku po roku przekazania środków.

2. Beneficjent Funduszu może zostać zobowiązany do przedstawienia ministrowi, albo odpowiednio podmiotowi upoważnionemu, częściowych rozliczeń realizacji zadania. Przedstawienie częściowego rozliczenia według stanu na dzień 31 grudnia jest obowiązkowe w przypadku zadań, których wykonywanie wykracza poza rok budżetowy.

3. W przypadku niewykorzystania otrzymanych środków beneficjent Funduszu obowiązany jest do zwrotu niewykorzystanej kwoty w terminie 15 dni od daty zakończenia zadania, nie później niż do dnia 15 stycznia następnego roku po roku przekazania środków.

4. W przypadku stwierdzenia wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub pobrania w nadmiernej wysokości stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) w zakresie dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu państwa.”.

§ 10. 1. Wnioskodawcy ubiegający się o przyznanie nagród, o których mowa w § 2 ust. 2, mogą składać do ministra wnioski w dowolnym terminie.

2. Przekazywanie środków na nagrody odbywa się, na podstawie wniosków zaakceptowanych przez ministra, na rachunek bankowy nagrodzonego lub w formie wypłat gotówkowych w kasie urzędu obsługującego ministra. W przypadku nagrody zespołowej dla zespołu działającego przy instytucji kultury przekazanie może nastąpić na rachunek bankowy tej instytucji.

§ 11. Wnioski złożone na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie warunków promowania i wspierania zadań z zakresu kultury finansowanych lub dofinansowywanych ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol Państwa, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków na realizację zadań i ich rozliczania (Dz. U. Nr 130, poz. 1194) i nierozpatrzone do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostaną rozpatrzone na dotychczasowych zasadach.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 134, poz. 1430).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959.

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703.