ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej

Na podstawie art. 36a ust. 7a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szkoły artystycznej, zwanej dalej „szkołą”, i placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów szkół artystycznych, zwanej dalej „placówką”, oraz tryb pracy komisji konkursowej.

§ 2. 1. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki ogłasza organ prowadzący szkołę lub placówkę.

2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim. Ogłoszenie może być ponadto zamieszczone w prasie o zasięgu lokalnym.

3. O ogłoszeniu konkursu organ prowadzący powiadamia pisemnie szkołę lub placówkę.

4. Wzór ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

5. Wskazany w ogłoszeniu o konkursie termin składania ofert przez osoby przystępujące do konkursu, zwane dalej „kandydatami”, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

6. Kandydaci składają na adres wskazany w ogłoszeniu o konkursie ofertę obejmującą dokumenty, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Pracami komisji konkursowej, zwanej dalej „komisją”, kieruje przewodniczący, wyznaczony przez organ prowadzący szkołę lub placówkę spośród członków komisji.

§ 4. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej członków.

§ 5. 1. Posiedzenie komisji odbywa się nie wcześniej niż 14 dni od daty upływu terminu składania ofert, określonego w ogłoszeniu o konkursie.

2. Przewodniczący komisji ustala termin i miejsce posiedzenia komisji i powiadamia o tym pisemnie członków komisji oraz kandydatów, na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.

§ 6. 1. Komisja rozpoczyna postępowanie konkursowe od dokonania oceny formalnej obejmującej sprawdzenie, czy oferty zostały złożone w terminie i zawierają wszystkie wymagane dokumenty oraz czy z dokumentów tych wynika, że kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

2. Oferty złożone po terminie, oferty niezawierające wszystkich wymaganych dokumentów oraz oferty, z których wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu o konkursie, podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego.

3. Przewodniczący komisji informuje obecnych kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego.

4. Przewodniczący komisji, w terminie 3 dni od dnia posiedzenia komisji, informuje na piśmie kandydatów niedopuszczonych do dalszego postępowania konkursowego o przyczynach odrzucenia oferty.

§ 7. 1. Kandydaci dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego podlegają merytorycznej ocenie komisji. Ocenie podlega w szczególności przedstawiona przez kandydata koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki.

2. Rozmowa z kandydatem obejmuje odpowiedzi na zadawane przez członków komisji pytania.

3. Komisja wyłania kandydata na stanowisko dyrektora w głosowaniu tajnym. Każdy z członków komisji dysponuje jednym głosem.

4. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli jeden z kandydatów uzyskał w głosowaniu bezwzględną większość głosów.

5. W przypadku gdy żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, do drugiego głosowania dopuszczeni są kandydaci, którzy uzyskali co najmniej trzy głosy w pierwszym głosowaniu.

6. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli w drugim głosowaniu jeden z kandydatów uzyskał bezwzględną większość głosów.

§ 8. 1. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują biorący udział w posiedzeniu członkowie komisji.

2. Protokół zawiera w szczególności:

1) skład komisji;

2) imiona i nazwiska kandydatów;

3) informację o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu kandydatów do dalszego postępowania konkursowego wraz z podaniem przyczyn odrzucenia oferty;

4) przebieg rozmów z poszczególnymi kandydatami;

5) informację o liczbie głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów w kolejnych głosowaniach;

6) informację o wyniku konkursu.

§ 9. 1. O wyniku konkursu przewodniczący komisji informuje kandydatów bezpośrednio po jego zakończeniu.

2. Dokumentację postępowania konkursowego przewodniczący komisji niezwłocznie przekazuje organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę.

§ 10. Kandydat może, w terminie 7 dni od dnia posiedzenia komisji, zgłosić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę zastrzeżenia, jeżeli uzna, że zostały naruszone przepisy dotyczące przeprowadzania konkursu.

§ 11. Organ prowadzący szkołę lub placówkę unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia:

1) nieuzasadnionego odrzucenia oferty;

2) przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganej obecności 2/3 jej członków;

3) innych nieprawidłowości w postępowaniu konkursowym, które mogły wpłynąć na wynik konkursu.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 28 maja 2004 r. (poz. 1339)

Załącznik nr 1

WZÓR OGŁOSZENIE O KONKURSIE

(PDF)

1)  Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 106, poz. 1122).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 109, poz. 1161.

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr 19 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 października 2001 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły i placówki artystycznej prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN Nr 12, poz. 29 oraz z 2002 r. Nr 2, poz. 33), które utraciło moc z dniem 21 sierpnia 2003 r., na podstawie art. 22 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 137, poz. 1304).