ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 25 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 187 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 209, poz. 1781) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Dokumentami z wyborów są także sprawozdania finansowe komitetów wyborczych, ekspertyzy, opinie i raporty biegłych rewidentów oraz postanowienia organów wyborczych w sprawach sprawozdań finansowych komitetów wyborczych z wyłączeniem dokumentów dołączonych do sprawozdań finansowych.”;

2) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. Dokumenty dołączone do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych podlegają zniszczeniu po upływie okresów przechowywania wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm. 2) ).”;

3) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a. 1. Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 2, stanowią zasób archiwalny i są przechowywanie w archiwach zakładowych do końca kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego.

2. Dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2, nie przekazuje się do właściwych miejscowo archiwów państwowych do czasu zakończenia postępowania w sprawach sądowych o orzeczenie przepadku korzyści majątkowych na rzecz Skarbu Państwa oraz postępowania karnego.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 134, poz. 1430).

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66.