ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie warunków przenoszenia muzealiów

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) zarządza się, co następuje:

§ 1. Muzealia mogą być przenoszone, jeżeli:

1) warunki i sposób przenoszenia oraz przechowywania w nowym miejscu nie narażają przenoszonej rzeczy na uszkodzenie, zniszczenie lub zaginięcie;

2) jest dla nich opracowana dokumentacja naukowo-konserwatorska.

§ 2. 1. Przeniesienie muzealiów wymaga pisemnej zgody dyrektora muzeum.

2. Przed wydaniem zgody na przeniesienie zainteresowane strony powinny określić na piśmie wzajemne prawa i obowiązki związane z przeniesieniem muzealiów.

§ 3. 1. Przeniesienie muzealiów stwierdza się protokołem zdawczo-odbiorczym.

2. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać:

1) nazwę i adres stron oraz imiona i nazwiska upoważnionych przedstawicieli;

2) dokładny opis przenoszonych muzealiów, w szczególności określenie materiału, techniki, wymiaru, czasu powstania, stanu zachowania;

3) sygnaturę inwentarzową, ewentualnie katalogową;

4) wymagane warunki transportu;

5) wymagane warunki przechowywania;

6) wartość rynkową muzealiów w dniu przenoszenia;

7) datę i miejsce sporządzenia protokołu.

§ 4. Wszelkie prace konserwatorskie przy przeniesionych muzealiach mogą być wykonywane tylko za uprzednią zgodą muzeum, w którym muzealia są wpisane do inwentarza.

§ 5. Strona wykonująca czynności związane z przeniesieniem muzealiów obowiązana jest zachować szczególną staranność w celu zabezpieczenia przenoszonych muzealiów przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub zaginięciem.

§ 6. 1. W razie przenoszenia muzealiów poza granice kraju ich transport, niezależnie od wymagań przewidzianych w § 5, powinien odbywać się pod opieką konwojenta.

2. W razie przenoszenia muzealiów uznanych przez dyrektora muzeum, w którym muzealia są wpisane do inwentarza, za szczególnie cenne, liczbę konwojentów, ich kwalifikacje oraz kwalifikacje przewoźnika ustala ten dyrektor.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.