ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie nadawania Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór odznaki Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, zwanego dalej „Medalem”, wzór wniosku o nadanie Medalu, wzór legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu oraz sposób jego noszenia.

§ 2. 1. Wniosek o nadanie przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego jest przekazywany ministrowi wraz z uzasadnieniem.

2. Wzór wniosku o nadanie Medalu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Odznaka Medalu ma postać stylizowanego kwiatu. Średnica odznaki Medalu Złotego wynosi 70 mm, Srebrnego 55 i Brązowego 40 mm. W środkowej części awersu znajduje się nakładka ze stylizowanym orłem w koronie. W środkowej części rewersu umieszczona jest nakładka przedstawiająca twarz kobiety z wieńcem z liści laurowych. Powyżej znajduje się półkolisty napis „Gloria Artis”.

2. Odznaka Medalu wykonana jest z tombaku srebrzonego oksydowanego. Wewnętrzna część płatków kwiatu na awersie wypełniona jest emalią:

1) zieloną — Medalu Złotego;

2) niebieską — Medalu Srebrnego;

3) wiśniową — Medalu Brązowego.

3. Nakładki z orłem wykonane są w odznace: 1) Medalu Złotego z metalu koloru złotego;

2) Medalu Srebrnego z metalu koloru srebrnego;

3) Medalu Brązowego z metalu koloru brązowego.

4.  Odznaka Medalu Złotego zawieszona jest na wstążce o szerokości 50 mm, koloru zielonego z dwoma pionowymi paskami — białym i czerwonym szerokości 13 mm.

5. Odznaka Medalu Srebrnego zawieszona jest na wstążce o szerokości 35 mm koloru niebieskiego z dwoma pionowymi paskami — białym i czerwonym szerokości 5 mm.

6. Odznaka Medalu Brązowego zawieszona jest na wstążce o szerokości 35 mm koloru bordowego z dwoma pionowymi paskami — białym i czerwonym szerokości 5 mm.

7. Wzór Medalu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Odznakę Medalu wręcza minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub osoba przez niego upoważniona.

2. Odznaka Medalu jest wręczana wraz z legitymacją potwierdzającą jego nadanie.

3. Wzór legitymacji stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Odznakę Medalu nosi się na lewej stronie piersi, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku przyznania Medalu osobie prawnej odznaka Medalu przechowywana jest w obiekcie stanowiącym jej siedzibę w sposób zapewniający należyty szacunek.

§ 6. 1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego prowadzi wykaz przyznanych Medali.

2. Wykaz zawiera numer kolejny legitymacji, imię i nazwisko osoby, której przyznano Medal, albo nazwę osoby prawnej, miejsce zamieszkania albo siedziby oraz stopień przyznanego Medalu.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 20 lipca 2005 r. (poz. 1235)

1) Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 134, poz. 1430).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598 oraz z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111.