ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 2 września 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Promocji Twórczości

Na podstawie art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Promocji Twórczości, zwanego dalej „Funduszem”, o którym mowa w art. 111 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z późn. zm. 3) ), zwanej dalej „ustawą o prawie autorskim”.

§ 2. 1. Fundusz stanowi wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „dysponentem Funduszu”.

2. Obsługę finansowo-księgową Funduszu prowadzi urząd obsługujący dysponenta Funduszu.

3. Dysponent Funduszu jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej Funduszu, w tym za wykonanie określonych ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych obowiązków w zakresie kontroli finansowej.

§ 3. 1. Podstawą gospodarki finansowej Funduszu jest roczny plan finansowy, zwany dalej „planem”, sporządzany na każdy rok budżetowy.

2. Plan obejmuje w szczególności:

1) przychody i wydatki;

2) stan środków obrotowych Funduszu na początek i koniec roku budżetowego;

3) należności i zobowiązania.

3. Do planu dołącza się w formie załącznika szczegółowe zestawienie, sporządzone zgodnie z klasyfikacją budżetową określoną w odrębnych przepisach, obejmujące w szczególności źródła przychodów określone w art. 112 ustawy o prawie autorskim oraz rodzaje wydatków określone w art. 113 tej ustawy, a także należności i zobowiązania Funduszu.

4. Dysponent Funduszu zapewnia zgodność projektu planu z projektem ustawy budżetowej. Do czasu opracowania planu finansowego na podstawie kwot ujętych w ustawie budżetowej, podstawą gospodarki finansowej jest projekt planu.

5. W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej dysponent Funduszu zatwierdza plan z uwzględnieniem kwot wynikających z ustawy budżetowej.

6. Wydatki nieujęte w planie mogą być realizowane po uzyskaniu zgody dysponenta Funduszu.

7. Zmiany wydatków wymagają zmiany rocznego planu finansowego.

8. Przeniesienia wydatków pomiędzy poszczególnymi pozycjami planu wymagają zgody dysponenta Funduszu.

9. Sprawozdania budżetowe z wykonania rocznego planu finansowego Funduszu sporządza się w terminach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 4. Koszty obsługi Funduszu obciążają budżet urzędu obsługującego dysponenta Funduszu.

§ 5. 1. Wydatki Funduszu realizowane są w granicach posiadanych środków finansowych, obejmujących bieżące przychody i środki pozostałe z okresów poprzednich wynikające z planu finansowego.

2. W razie okresowego niewykorzystania środków gromadzonych przez Fundusz, zwanych dalej „nadwyżkami”, dysponent Funduszu może dokonywać oprocentowanych lokat wyłącznie w Narodowym Banku Polskim.

3. Dokonywanie oprocentowanych lokat nie może uchybiać terminowym wypłatom środków na cele Funduszu wskazane w ustawie o prawie autorskim lub w inny sposób ograniczać realizację tych celów.

4. Odsetki od ulokowanych nadwyżek stanowią przychody Funduszu.

§ 6. 1. Podmioty, którym zostały przyznane środki z Funduszu, przedstawiają sprawozdanie ze sposobu wykorzystania przyznanych środków.

2. Dysponent Funduszu zobowiązany jest do egzekwowania środków przyznanych z Funduszu a wykorzystywanych niezgodnie z ich przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

3. Środki, o których mowa w ust. 2, podlegają zwrotowi do Funduszu w terminie 21 dni od daty stwierdzenia ich wykorzystania niezgodnego z przeznaczeniem lub stwierdzenia ich pobrania w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi odpowiednio od dnia przekazania środków lub stwierdzenia nieprawidłowego ich naliczania.

§ 7. Rachunkowość Funduszu prowadzona jest stosownie do zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm. 4) ).

§ 8. W roku 2005 dysponent Funduszu zatwierdzi plan niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia.

§ 9. Przepisy rozporządzenia stosuje się do gospodarki finansowej Funduszu od dnia 1 stycznia 2005 r.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 134, poz. 1430).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz 114 i Nr 64, poz. 565.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2002 r. Nr 126, poz. 1068 i Nr 197, poz. 1662, z 2003 r. Nr 166, poz. 1610, z 2004 r. Nr 91, poz. 869, Nr 96, poz. 959 i Nr 172, poz. 1804 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66.