ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie konkursu na dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Na podstawie art. 14 ust. 9 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 132, poz. 1111) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób ogłaszania, organizację i tryb przeprowadzania konkursu na dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej;

2) skład, sposób powołania oraz zadania komisji konkursowej, zwanej dalej „komisją”.

§ 2. 1. Ogłoszenie o konkursie minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „ministrem”, podaje do publicznej wiadomości w sposób gwarantujący jego powszechność, w szczególności przez zamieszczenie w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

2. Ogłoszenie o konkursie zawiera termin, miejsce i sposób zgłaszania kandydatów na dyrektora, a także kryteria oceny kandydatów.

3. Wraz z ogłoszeniem o konkursie minister ogłasza termin, miejsce i sposób zgłaszania kandydatów na członków komisji.

4. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 2 i 3, mogą również zawierać informacje dodatkowe, które minister uzna za istotne lub szczególnie przydatne dla zrozumienia celów i zasad konkursu.

§ 3. Do zadań komisji należy:

1) rzetelna analiza zgłoszonych kandydatur;

2) przeprowadzenie postępowania konkursowego i ocena kandydatów.

§ 4. 1. Komisja dokonuje oceny kandydatów na podstawie dokonanych zgłoszeń, uwzględniając następujące kryteria:

1) przygotowanie teoretyczne kandydata, w tym profil wykształcenia;

2) wiedzę i doświadczenie kandydata w dziedzinie kinematografii;

3) wiedzę z zakresu finansów publicznych, administracji oraz przepisów prawa w zakresie kinematografii;

4) znajomość języków obcych;

5) znajomość europejskiego modelu wspierania kultury filmowej oraz zagadnień międzynarodowej współpracy w dziedzinie kinematografii;

6) przedstawioną koncepcję rozwoju Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

2. W razie potrzeby komisja może przeprowadzić na posiedzeniu rozmowę z wyznaczonymi przez siebie w tym celu kandydatami.

§ 5. 1. Komisja składa się z 11 członków.

2. W skład komisji minister powołuje:

1) po 1 przedstawicielu zgłoszonym przez:

a) związki twórcze działające w kinematografii,

b) producentów filmowych,

c) jednostki publicznej telewizji,

d) nadawców telewizyjnych innych niż wymienieni w lit. c,

e) dystrybutorów filmów,

f) podmioty dokonujące reemisji programów telewizyjnych,

g) podmioty prowadzące kina,

h) związki zawodowe działające w kinematografii;

2) 1 twórcę filmów fabularnych;

3) 1 twórcę filmów dokumentalnych lub animowanych;

4) 1 przedstawiciela ministra.

3. W przypadku niezgłoszenia swoich przedstawicieli przez podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, minister powołuje w ich miejsce członków komisji według swojego wyboru.

§ 6. Kandydaci na dyrektora zgłaszają swoje kandydatury w terminie 2 tygodni od dnia ogłoszenia o konkursie. W tym samym terminie są zgłaszani kandydaci na członków komisji, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1—3, z tym że kandydaci, o których mowa w pkt 2 i 3, mogą również zgłaszać swoje kandydatury samodzielnie.

§ 7. 1. Zgłoszenie kandydata na dyrektora powinno być dokonane w formie pisemnej i zawierać:

1) imię i nazwisko kandydata;

2) adres zamieszkania i adres do korespondencji;

3) serię i nr dowodu osobistego oraz numer PESEL lub serię i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

2. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się następujące dokumenty:

1) życiorys;

2) uzasadnienie kandydatury z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w § 4 ust. 1, wraz z przedstawieniem koncepcji rozwoju Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej;

3) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) oświadczenie kandydującego o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w związku z konkursem, wraz z powołaniem się na obowiązujące w momencie składania wniosku przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;

5) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata.

3. Zgłoszeń niespełniających wymagań określonych w ust. 1 lub niezawierających kompletu załączników, o których mowa w ust. 2, nie rozpatruje się.

§ 8. Zgłoszenie kandydata na członka komisji powinno być dokonane w formie pisemnej i zawierać:

1) imię i nazwisko kandydata;

2) adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;

3) informację o wykształceniu;

4) informację o miejscu zatrudnienia;

5) zwięzłe uzasadnienie kandydatury.

§ 9. 1. Niezwłocznie po upływie terminu zgłaszania kandydatów na członków komisji minister powołuje komisję oraz wyznacza termin jej pierwszego posiedzenia.

2. Zawiadomienia o powołaniu na członka komisji oraz o terminie jej pierwszego posiedzenia przesyła się niezwłocznie listami poleconymi oraz pocztą elektroniczną.

3. W zawiadomieniach wskazuje się również miejsce i czas, w którym członkowie komisji zapoznają się z dokumentacją dotyczącą zgłoszonych kandydatów na dyrektora.

§ 10. 1. Członkiem komisji nie może być osoba przystępująca do konkursu.

2. Członek komisji wyłącza się od oceniania kandydata, z którym pozostaje w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do jego obiektywizmu lub bezstronności, w szczególności jest małżonkiem takiej osoby, jej krewnym, powinowatym, pracownikiem lub pracodawcą.

3. W przypadku gdy członek komisji nie wyłączy się od oceniania kandydata zgodnie z ust. 2, na wniosek przewodniczącego minister może powołać w miejsce tego członka nowego członka komisji według swojego wyboru.

§ 11. 1. Na pierwszym posiedzeniu komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego obowiązki pełni zastępca przewodniczącego.

3. W przypadku gdy komisja nie dokona wyboru przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu, przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego wyznacza minister spośród członków komisji.

§ 12. 1. Każde posiedzenie komisji jest protokołowane.

2. Protokół sporządza, pod kierunkiem przewodniczącego, sekretarz komisji, którym jest wyznaczony pracownik urzędu obsługującego ministra.

3. Sekretarz bierze udział w posiedzeniach komisji bez prawa głosowania.

4. Protokół podpisuje przewodniczący komisji oraz sekretarz.

§ 13. Pracami komisji kieruje przewodniczący.

§ 14. 1. Posiedzenia komisji są niejawne.

2. Członkowie komisji i sekretarz są zobowiązani do zachowania w tajemnicy przebiegu posiedzeń komisji.

§ 15. W trakcie posiedzenia komisji przewodniczący wyznacza termin jej kolejnego posiedzenia, nie dłuższy niż 7 dni.

§ 16. 1. W przypadku gdy członek komisji nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków, w szczególności z przyczyn nieusprawiedliwionych nie bierze udziału w posiedzeniach komisji, nie przyjmuje korespondencji lub w inny sposób utrudnia sprawny przebieg prac, minister może, na wniosek przewodniczącego, powołać w jego miejsce nowego członka spośród innych zgłoszonych kandydatów.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przewodniczącego, z tym że odpowiedni wniosek składa przynajmniej 2 członków komisji. Przewodniczącym zostaje w tym przypadku dotychczasowy wiceprzewodniczący, a minister wyznacza nowego wiceprzewodniczącego i uzupełnia skład komisji, powołując nowego członka spośród innych zgłoszonych kandydatów.

§ 17. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków komisji, w głosowaniu jawnym.

§ 18. 1. Po przeprowadzeniu konkursu komisja przekazuje niezwłocznie ministrowi ocenę kandydatów wraz z całą dokumentacją.

2. Z dniem powołania dyrektora komisja kończy działalność.

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 134, poz. 1430).