ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 16 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

Na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. Nr 214, poz. 2179 oraz z 2005 r. Nr 92, poz. 772) w § 69:

1) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Zwolnienie laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z egzaminu maturalnego z:

1) języka polskiego zdawanego w części ustnej — jest równoznaczne z uzyskaniem z tego przedmiotu w części ustnej egzaminu maturalnego najwyższego wyniku;

2) języka obcego nowożytnego zdawanego w części ustnej — jest równoznaczne z uzyskaniem z tego przedmiotu w części ustnej egzaminu maturalnego najwyższego wyniku odpowiednio na poziomie rozszerzonym albo poziomie szkół dwujęzycznych;

3) przedmiotów zdawanych w części pisemnej — jest równoznaczne z uzyskaniem z tych przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego najwyższego wyniku odpowiednio na poziomie podstawowym i rozszerzonym, poziomie rozszerzonym albo poziomie szkół dwujęzycznych.”;

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, na świadectwie dojrzałości zamiast wyniku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu wpisuje się odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona” oraz zamieszcza się adnotację o posiadanym tytule laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej i uzyskaniu z egzaminu maturalnego z:

1) języka polskiego zdawanego w części ustnej — 100 % punktów w tej części;

2) języka obcego nowożytnego zdawanego w części ustnej — 100 % punktów w tej części odpowiednio na poziomie rozszerzonym albo poziomie szkół dwujęzycznych;

3) przedmiotów zdawanych w części pisemnej — 100 % punktów w tej części odpowiednio na poziomie podstawowym i rozszerzonym, poziomie rozszerzonym albo poziomie szkół dwujęzycznych.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 134, poz. 1430).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141 i Nr 94, poz. 788.