ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 11 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

Na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. Nr 82, poz. 761) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 „3. W ogólnokształcących szkołach muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkołach baletowych, ogólnokształcących szkołach sztuk pięknych i liceach plastycznych dni, w których odbywa się część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego i z tego przedmiotu obowiązkowego, do egzaminu, z którego przystępuje największa liczba absolwentów w danej szkole, są w tych szkołach dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 134, poz. 1430).