ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, zwane dalej „pracami”, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

2) tryb postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej;

3) sposób rozliczania tej dotacji;

4) rodzaj dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku i rozliczenia dotacji;

5) postanowienia, jakie powinna zawierać umowa o udzielenie dotacji;

6) sposób gromadzenia informacji o udzielonych dotacjach.

§ 2. 1. Udzielenie dotacji celowej przez organy, o których mowa w art. 74 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, może nastąpić po złożeniu przez właściciela lub posiadacza zabytku wpisanego do rejestru zabytków, zwanego dalej „wnioskodawcą”, wniosku w tej sprawie w wojewódzkim urzędzie ochrony zabytków właściwym dla miejsca położenia zabytku.

2. Z wnioskiem o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku może wystąpić wnioskodawca, którego działalność nie jest finansowana ze środków publicznych.

3. Wnioski o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku składa się do dnia 30 czerwca roku, w którym dotacja ma być udzielona.

4. Wnioski o udzielenie dotacji na prace, które zostaną przeprowadzone, składa się do dnia 28 lutego roku, w którym dotacja ma być udzielona.

5. Wnioskodawca, którego prace zostały dofinansowane, ponownie może się ubiegać o dotację po upływie 10 lat od roku zakończenia prac.

§ 3. 1. Wniosek zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą;

2) określenie organu, u którego wnioskodawca ubiega się o udzielenie dotacji;

3) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia;

4) adres organu stanowiącego powiatu i gminy;

5) wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku;

6) określenie prac, na które ma być udzielona dotacja, i termin ich wykonania;

7) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca;

8) wykaz prac wykonanych przy tym zabytku w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie;

9) informację wnioskodawcy o dotychczas uzyskanych środkach publicznych, przeznaczonych na przeprowadzenie przy tym zabytku prac, o których mowa w pkt 8;

10) informację o tym, czy wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem u innego organu mogącego udzielić dotacji;

11) fotograficzną dokumentację stanu zachowania zabytku.

2. Wzór wniosku jest określony w załączniku do rozporządzenia.

3. Do wniosku o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac w roku złożenia wniosku lub w roku następującym po roku złożenia wniosku dołącza się:

1) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;

2) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków;

3) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;

4) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia;

5) kosztorys ofertowy prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia.

4. Jeżeli przeprowadzenie prac, o których mowa w ust. 3, wymaga wyłonienia ich wykonawcy na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, do wniosku dołącza się:

1) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;

2) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków;

3) zalecenia konserwatorskie określające zakres i sposób prowadzenia planowanych przy zabytku prac;

4) kosztorys wstępny prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia, zgodny z zaakceptowanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków programem prac.

5. Do wniosku o udzielenie dotacji na prace przeprowadzone w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku dołącza się:

1) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;

2) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków;

3) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;

4) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagały uzyskania takiego pozwolenia;

5) kosztorys powykonawczy przeprowadzonych prac, z uwzględnieniem kosztów zakupu materiałów;

6) protokół odbioru przez wojewódzkiego konserwatora zabytków przeprowadzonych prac;

7) obmiar przeprowadzonych prac potwierdzony przez wojewódzkiego konserwatora zabytków;

8) oryginały rachunków lub faktur;

9) wykaz rachunków lub faktur, o których mowa w pkt 8, ze wskazaniem wystawcy, daty wystawienia i numeru rachunku lub faktury wraz z wyszczególnieniem przedmiotu i wysokości wydatków.

§ 4. Wojewódzki konserwator zabytków, w przypadku wniosku o dotację udzielaną przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „ministrem”:

1) dokonuje sprawdzenia wniosku pod względem formalnym;

2) dokonuje, na podstawie dokumentów określonych w § 3 ust. 3 pkt 3–5, § 3 ust. 4 pkt 3 albo § 3 ust. 5 pkt 3–8, wstępnej kwalifikacji nakładów koniecznych na wykonanie prac, które mogą być przedmiotem dotacji;

3) sporządza opinię dotyczącą zasadności udzielenia dotacji;

4) przesyła ministrowi, w celu rozpatrzenia, wniosek o udzielenie dotacji wraz z dokumentami, o których mowa w § 3 ust. 3–5, i opinię, o której mowa w pkt 3.

§ 5. 1. W przypadku przyznania dotacji na przeprowadzenie prac, których wykonawca powinien być wyłoniony na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, organ udzielający dotacji przekazuje wnioskodawcy pisemną informację o wysokości dotacji i zakresie prac objętych dotacją.

2. Po wyłonieniu wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca jest obowiązany przekazać organowi udzielającemu dotację:

1) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;

2) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia;

3) kopię najkorzystniejszej oferty w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych, wybranej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawierającej wyodrębnione ceny zakupów materiałów niezbędnych do wykonania prac.

§ 6. Zakres prac objętych dotacją oraz jej wysokość są ustalane odrębnie dla każdego wniosku.

§ 7. 1. Umowa o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac w roku złożenia wniosku lub w roku następującym po roku złożenia wniosku zawiera:

1) zakres planowanych prac i termin ich realizacji;

2) wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej płatności;

3) tryb kontroli wykonania umowy;

4) sposób rozliczenia dotacji;

5) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

2. Umowa o udzielenie dotacji na prace przeprowadzone w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku zawiera:

1) zakres wykonanych prac i termin ich wykonania;

2) wysokość dotacji oraz termin jej płatności.

3. Kopię umowy zawartej pomiędzy ministrem a wnioskodawcą otrzymuje właściwy ze względu na miejsce położenia zabytku wojewódzki konserwator zabytków.

4. Minister i wojewódzki konserwator zabytków informują o udzieleniu dotacji właściwe ze względu na miejsce położenia zabytku organy stanowiące gminy i powiatu.

§ 8. 1. Przekazanie dotacji na wykonanie prac może nastąpić:

1) w 2 częściach – pierwszej przed podjęciem prac, w wysokości nie większej jednak niż 50 % udzielonej dotacji – drugiej – po zakończeniu wszystkich prac, na wykonanie których została przyznana dotacja, i przyjęciu rozliczenia albo

2) w całości – po zakończeniu wszystkich prac, na wykonanie których została przyznana dotacja, i przyjęciu rozliczenia.

2. Po przeprowadzeniu prac objętych umową, wnioskodawca przekazuje wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 5 pkt 5–8, stanowiące podstawę rozliczenia udzielonej dotacji.

3. Wojewódzki konserwator zabytków, w przypadku dotacji udzielonej przez ministra, dokonuje wstępnego sprawdzenia zgodności poniesionych przez wnioskodawcę nakładów koniecznych na prace z umową o udzielenie dotacji, sporządza w tym zakresie opinię i przesyła ją ministrowi wraz z dokumentami, o których mowa w § 3 ust. 5 pkt 5–8.

§ 9. Minister i wojewódzki konserwator zabytków, po udzieleniu lub rozliczeniu dotacji, zwraca wnioskodawcy dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 5 pkt 8, po opatrzeniu pieczęcią o treści „sfinansowano ze środków budżetu państwa”, ze wskazaniem organu udzielającego dotacji, jej wysokości, określonej procentowo, oraz roku udzielenia dotacji.

§ 10. 1. Minister i wojewódzki konserwator zabytków prowadzą dokumentację udzielonych dotacji.

2. Dokumentacja zawiera:

1) imię, nazwisko miejsce zamieszkania i adres osoby albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, której przekazano dotację;

2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia lub przechowywania;

3) zakres prac, na które udzielono dotacji;

4) datę zawarcia umowy;

5) wysokość przekazanej dotacji, a w przypadku dotacji przekazanej przed rozpoczęciem prac – informację, czy kwota tej dotacji została w całości rozliczona.

3. Minister i właściwy wojewódzki konserwator zabytków informują się, w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego, o dotacjach udzielonych w danym roku.

§ 11. 1. Do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do dotacji przyznanych i nierozliczonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 12. Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2000 r. w sprawie warunków wykorzystania zabytków nieruchomych na cele użytkowe oraz zasad i trybu przyznawania dotacji z budżetu państwa przeznaczonych dla użytkowników zabytków, prowadzących prace remontowe i konserwatorskie przy tych zabytkach (Dz. U. Nr 86, poz. 964).

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 r. (poz. 1303)

WZÓR

(PDF)1)  Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 106, poz. 1122).