ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 10 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 marca 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury (Dz. U. Nr 35, poz. 151, z późn. zm. 3) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pracownicy instytucji kultury otrzymują wynagrodzenia zasadnicze w wysokości do 4 000 zł oraz dodatki funkcyjne w wysokości do 50% wynagrodzenia zasadniczego.”;

2) w § 5 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.”;

3) w § 6 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Pracownikom spełniającym warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, których stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 Kodeksu pracy.”;

5) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, oraz wynikającą z minimalnej stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania, określonej w tabeli zakładowej, o której mowa w § 2 ust. 2, ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.”;

6) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w ust. 1 uchyla się pkt 6.

§ 2. Pracownikowi otrzymującemu do dnia 31 grudnia 2004 r. dodatek na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 za pracę wykonywaną przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych, o której mowa w ust. 1 pkt 6 załącznika nr 2 do tego rozporządzenia, kwotę tego dodatku włącza się do wynagrodzenia zasadniczego.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.1)  Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 134, poz. 1430).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 96.

3)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 58, poz. 284, z 1993 r. Nr 42, poz. 196, z 1994 r. Nr 28, poz. 101 i Nr 120, poz. 586, z 1995 r. Nr 14, poz. 65, z 1996 r. Nr 20, poz. 92, z 1997 r. Nr 37, poz. 231, z 1998 r. Nr 62, poz. 394, z 1999 r. Nr 45, poz. 447 oraz z 2001 r. Nr 127, poz. 1395.