ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji

Na podstawie art. 9a w związku z art. 28 ust. 1a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność kulturalną oraz instytucje kultury, dla których organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego, mogą otrzymywać dotacje z budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „ministrem”, na wykonywanie w ramach realizacji programów ministra, zwanych dalej „programami”, zadań objętych mecenatem państwa, których zakres obejmuje:

1) podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej;

2) upowszechnianie i promocję twórczości artystycznej;

3) upowszechnianie i promocję czytelnictwa;

4) promocję kultury polskiej za granicą;

5) zachowanie, waloryzację i ochronę dziedzictwa kulturowego, w tym ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą;

6) budowę i modernizację infrastruktury kulturalnej;

7) tworzenie warunków do ekspozycji, zakupów i upowszechniania sztuki współczesnej;

8) zachowanie i upowszechnianie tradycji regionalnej i kultury ludowej;

9) tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w sferze kultury;

10) edukację kulturalną społeczeństwa.

§ 2. 1. Dotacje mogą być udzielane po złożeniu w tej sprawie do urzędu obsługującego ministra, z zastrzeżeniem § 4, wniosków przez podmioty, o których mowa w § 1.

2. Wnioski o udzielenie dotacji składa się w terminach do dnia: 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji zadania oraz do 31 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona.

2a. Minister może ogłosić dodatkowy termin naboru wniosków.

3. We wniosku należy podać:

1) nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą;

2) rodzaj zadania i nazwę programu;

3) wysokość wnioskowanego dofinansowania;

4) harmonogram realizacji zadania;

5) oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu zasobów rzeczowych i kadrowych zapewniających prawidłowe wykonanie zadania;

6) preliminarz całkowitych kosztów zadania;

7) inne źródła finansowania zadania;

8) inne dokumenty wymagane jako załączniki przy realizacji zadań w ramach programów.

4. Wnioski zawierające uchybienia formalne nie będą rozpatrywane.

5. (uchylony).

6. (uchylony).

§ 2a. Wnioski, o których mowa w § 2, będą rozpatrywane w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków określonego w § 2. 

§ 3. 1. Wnioskodawcy mogą otrzymywać, na podstawie złożonych wniosków, przyrzeczenie (promesę) udzielenia dotacji inwestycyjnych z budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister, na zadania, o których mowa w § 1, realizowane w ramach projektów współfinasowanych z funduszy europejskich.

2. Przyrzeczenie (promesa), o którym mowa w ust. 1, stanowi podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy po zatwierdzeniu projektu do realizacji przez podmiot właściwy dla programu europejskiego, na okres przewidywany do realizacji projektu.

§ 4. 1. Minister może udzielić pełnomocnictwa dyrektorowi instytucji kultury, której jest organizatorem, zwanemu dalej „podmiotem upoważnionym”, do dokonywania wszelkich czynności związanych z przyjmowaniem wniosków, zawieraniem umów i rozliczaniem wykonania zadania objętego mecenatem państwa.

2. Podmiot upoważniony wskazywany jest w decyzji o ogłoszeniu programu po uzyskaniu zgody ministra, o której mowa w art. 28 ust. la ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Podmiot upoważniony może, z uwzględnieniem art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

z otrzymanej dotacji udzielać dofinansowania, w tym wydatków inwestycyjnych, podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 5. 1. Wnioski po zarejestrowaniu w miejscu złożenia są poddawane procedurze oceny formalnej i rachunkowej, a następnie oceny merytorycznej, według kryteriów wyboru określonych odrębnie dla każdego programu.

2. Zaakceptowany przez ministra albo podmiot upoważniony wniosek stanowi podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy.

§ 6. Umowa o udzieleniu dotacji powinna zawierać w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania i termin jego realizacji;

2) kwotę dotacji oraz termin i tryb przekazywania środków, z uwzględnieniem § 7;

3) zobowiązanie wnioskodawcy do poddania się kontroli;

4) sposób i termin rozliczenia dotacji, z uwzględnieniem § 8;

5) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 7. 1. Przekazywanie dotacji odbywa się:

1) w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji zadania lub jako refundacja poniesionych wydatków oraz umożliwiających stosowanie się do wymagań określonych w przepisach o zamówieniach publicznych;

2) na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy.

2. Dla środków z dotacji wnioskodawca prowadzi odrębną ewidencję.

§ 8. 1. Wnioskodawca jest obowiązany do przedstawienia ministrowi, albo odpowiednio podmiotowi upoważnionemu, rozliczenia realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym, zgodnie z treścią umowy.

2. W przypadku stwierdzenia wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem lub ich pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości stosuje się przepisy o finansach publicznych w zakresie dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu państwa.

3. (uchylony).

§ 9. Rozporządzenie stosuje się do wniosków złożonych do programów operacyjnych od dnia 1 stycznia 2005 r.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 134, poz. 1430).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598 oraz z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111.