ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

Na podstawie art. 32a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 15, poz. 69) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia — w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas I-VI — w tabeli 1,

b) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas I-III, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) — w tabeli 1a,

c) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas IV-VI, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego, o której mowa w lit. b — w tabeli 1b,

d) zajęć edukacyjnych artystycznych dla klas I-VI — w tabeli 2;”,

b) pkt 4–8 otrzymują brzmienie:

„4) ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia — w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas I-III, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia wymienionego w pkt 2 lit. b — w tabeli 1a,

b) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas IV-VI — w tabeli 2,

c) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas IV-VI, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego, o której mowa w lit. a — w tabeli 2a,

d) zajęć edukacyjnych artystycznych na wydziale instrumentalnym — w tabeli 3,

e) zajęć edukacyjnych artystycznych na wydziale rytmiki — w tabeli 4,

f) zajęć edukacyjnych artystycznych na wydziale lutnictwa — w tabeli 5;

5) ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych — w załączniku nr 5 do rozporządzenia:

a) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas I-III, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego, o której mowa w pkt 4 lit. a — w tabeli 1a,

b) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas IV-VI — w tabeli 2,

c) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas IV-VI, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego, o której mowa w pkt 4 lit. a — w tabeli 2a,

d) zajęć edukacyjnych artystycznych — w tabeli 3;

6) liceum plastycznego — w załączniku nr 6 do rozporządzenia:

a) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących — w tabeli 1,

b) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas I-IV, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego, o której mowa w pkt 4 lit. a — w tabeli 1a,

c) zajęć edukacyjnych artystycznych — w tabeli 2;

7) ogólnokształcącej szkoły baletowej — w załączniku nr 7 do rozporządzenia:

a) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas I-III — w tabeli 1,

b) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas I-III, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego, o której mowa w pkt 2 lit. b — w tabeli 1a,

c) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas IV-VI, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego, o której mowa w pkt 4 lit. a — w tabeli 2a,

d) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas VII-IX — w tabeli 3,

e) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas VII-IX, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego, o której mowa w pkt 4 lit. a — w tabeli 3a,

f) zajęć edukacyjnych artystycznych — w tabeli 4;

8) szkoły sztuki tańca — w załączniku nr 8 do rozporządzenia:

a) zajęć edukacyjnych artystycznych dla klas I-VI — w tabeli 1,

b) zajęć edukacyjnych artystycznych dla klas I-III — w tabeli 2,

c) zajęć edukacyjnych artystycznych dla klas VII-IX o dziewięcioletnim cyklu kształcenia i dla klas IV-VI o sześcioletnim cyklu kształcenia — w tabeli 3;”;

2) w § 2:

a) w ust. 2:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zajęcia:

a) rozwijające dla uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb, uzdolnień i zainteresowań, w tym zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

b) nadobowiązkowe pozalekcyjne, dla całej klasy lub grupy uczniów, nieujęte w ramowym planie nauczania, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,

c) indywidualne mistrzowskie, przeznaczone dla uczniów wybitnie uzdolnionych osiągających znaczące sukcesy artystyczne

— w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, w ramach posiadanych środków finansowych oraz warunków organizacyjnych i kadrowych szkoły;”,

— dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) zajęcia organizowane w ramach udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487) w ramach posiadanych środków finansowych.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dyrektor szkoły, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, przydziela dodatkowe godziny na prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi, z tym że minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych wynosi 2 godziny na ucznia.”;

3) w § 4 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. W szkole liczącej nie więcej niż dwa oddziały każdej klasy zajęcia z języków obcych oraz z przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym mogą być prowadzone w grupach, w tym w grupach międzyoddziałowych, liczących nie mniej niż 5 uczniów.

4. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych międzyklasowych, a w zespołach szkół — międzyszkolnych w zależności od formy realizacji zajęć. Zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.”;

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w objaśnieniach do tabeli 1 odnośnik nr 1 otrzymuje brzmienie:

1) Wymiar godzin religii/etyki może być realizowany w zmniejszonym wymiarze, zgodnie z odrębnymi przepisami.”,

b) w objaśnieniach do tabeli 1a odnośnik nr 3 otrzymuje brzmienie:

3) Wymiar godzin religii/etyki może być realizowany w zmniejszonym wymiarze, zgodnie z odrębnymi przepisami.”,

c) po tabeli 1a dodaje się tabelę 1b w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

5) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) uchyla się tabelę 1,

b) w objaśnieniach do tabeli 1a odnośnik nr 3 otrzymuje brzmienie:

3) Wymiar godzin religii/etyki może być realizowany w zmniejszonym wymiarze, zgodnie z odrębnymi przepisami.”,

c) w objaśnieniach do tabeli 2 odnośnik nr 1 otrzymuje brzmienie:

1) Wymiar godzin religii/etyki może być realizowany w zmniejszonym wymiarze, zgodnie z odrębnymi przepisami.”,

d) po tabeli 2 dodaje się tabelę 2a w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

6) w załączniku nr 5 do rozporządzenia:

a) uchyla się tabelę 1,

b) w objaśnieniach do tabeli 1a odnośnik nr 3 otrzymuje brzmienie:

3) Wymiar godzin religii/etyki może być realizowany w zmniejszonym wymiarze, zgodnie z odrębnymi przepisami.”,

c) w objaśnieniach do tabeli 2 odnośnik nr 1 otrzymuje brzmienie:

1) Wymiar godzin religii/etyki może być realizowany w zmniejszonym wymiarze, zgodnie z odrębnymi przepisami.”,

d) po tabeli 2 dodaje się tabelę 2a w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

7) w załączniku nr 6 do rozporządzenia:

a) w objaśnieniach do tabeli 1 odnośnik nr 1 otrzymuje brzmienie:

1) Wymiar godzin religii/etyki może być realizowany w zmniejszonym wymiarze, zgodnie z odrębnymi przepisami.”,

b) po tabeli 1 dodaje się tabelę 1a w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

8) w załączniku nr 7 do rozporządzenia:

a) w objaśnieniach do tabeli 1 odnośnik nr 1 otrzymuje brzmienie:

1) Wymiar godzin religii/etyki może być realizowany w zmniejszonym wymiarze, zgodnie z odrębnymi przepisami.”,

b) po tabeli 1 dodaje się tabelę 1a w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia,

c) uchyla się tabelę 2,

d) w objaśnieniach do tabeli 2a odnośnik nr 3 otrzymuje brzmienie:

3) Wymiar godzin religii/etyki może być realizowany w zmniejszonym wymiarze, zgodnie z odrębnymi przepisami.”,

e) w objaśnieniach do tabeli 3 odnośnik nr 1 otrzymuje brzmienie:

1) Wymiar godzin religii/etyki może być realizowany w zmniejszonym wymiarze, zgodnie z odrębnymi przepisami.”,

f) po tabeli 3 dodaje się tabelę 3a w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia;

9) w załączniku nr 8 do rozporządzenia dodaje się tabelę 3 w brzmieniu określonym w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Od roku szkolnego 2012/2013:

1) w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia w:

a) klasach I-III stosuje się ramowy plan nauczania zajęć edukacyjnych ogólnokształcących określony w załączniku nr 2 w tabeli 1a rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia,

b) klasach IV stosuje się ramowy plan nauczania zajęć edukacyjnych ogólnokształcących określony w załączniku nr 2 w tabeli 1b rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem,

c) klasach V-VI, aż do zakończenia cyklu kształcenia, stosuje się ramowy plan nauczania zajęć edukacyjnych ogólnokształcących określony w załączniku nr 2 w tabeli 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia;

2) w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia w:

a) klasach I-III stosuje się ramowy plan nauczania zajęć edukacyjnych ogólnokształcących określony w załączniku nr 4 w tabeli 1a rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia,

b) klasach IV stosuje się ramowy plan nauczania zajęć edukacyjnych ogólnokształcących określony w załączniku nr 4 w tabeli 2a rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem,

c) klasach V-VI, aż do zakończenia cyklu kształcenia, stosuje się ramowy plan nauczania zajęć edukacyjnych ogólnokształcących określony w załączniku nr 4 w tabeli 2 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia;

3) w ogólnokształcącej szkole sztuk pięknych w:

a) klasach I-III stosuje się ramowy plan nauczania zajęć edukacyjnych ogólnokształcących określony w załączniku nr 5 w tabeli 1a rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia,

b) klasach IV stosuje się ramowy plan nauczania zajęć edukacyjnych ogólnokształcących określony w załączniku nr 5 w tabeli 2a rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem,

c) klasach V-VI, aż do zakończenia cyklu kształcenia, stosuje się ramowy plan nauczania zajęć edukacyjnych ogólnokształcących określony w załączniku nr 5 w tabeli 2 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia;

4) w liceum plastycznym w:

a) klasach I stosuje się ramowy plan nauczania zajęć edukacyjnych ogólnokształcących określony w załączniku nr 6 w tabeli 1a rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem,

b) klasach II-IV, aż do zakończenia cyklu kształcenia, stosuje się ramowy plan nauczania zajęć edukacyjnych ogólnokształcących określony w załączniku nr 6 w tabeli 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia;

5) w ogólnokształcącej szkole baletowej w:

a) klasach I stosuje się ramowy plan nauczania zajęć edukacyjnych ogólnokształcących określony w załączniku nr 7 w tabeli 1a rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem,

b) klasach II-III, aż do zakończenia cyklu kształcenia, stosuje się ramowy plan nauczania zajęć edukacyjnych ogólnokształcących określony w załączniku m7w tabeli 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia,

c) klasach IV-VI stosuje się ramowy plan nauczania zajęć edukacyjnych ogólnokształcących określony w załączniku nr 7 w tabeli 2a rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia,

d) klasach VII stosuje się ramowy plan nauczania zajęć edukacyjnych ogólnokształcących określony w załączniku nr 7 w tabeli 3a rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem,

e) klasach VIII-IX, aż do zakończenia cyklu kształcenia, stosuje się ramowy plan nauczania zajęć edukacyjnych ogólnokształcących określony w załączniku nr 7 w tabeli 3 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia;

6) w szkole sztuki tańca, począwszy od klas VII dziewięcioletniego cyklu kształcenia i od klas IV sześcioletniego cyklu kształcenia, stosuje się ramowy plan nauczania zajęć edukacyjnych artystycznych określony w załączniku nr 8 w tabeli 3 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3.1. W roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014, w przypadku ramowych planów nauczania zajęć ogólnokształcących określonych w załącznikach nr: 2, 4, 5 i 7 do rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, opracowuje się odrębne szkolne plany nauczania dla poszczególnych roczników uczniów.

2. W roku szkolnym 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015, w przypadku ramowych planów nauczania zajęć ogólnokształcących określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, opracowuje się odrębne szkolne plany nauczania dla poszczególnych roczników uczniów.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 sierpnia 2012 r. (poz. 956)

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 941.