ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w muzeach oraz sposobu ich stwierdzania

Na podstawie art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania w muzeach stanowisk:

a) muzealników,

b) innych związanych z działalnością muzealną;

2) sposób stwierdzania kwalifikacji wymaganych na poszczególnych stanowiskach w muzeach.

§ 2. 1. Kwalifikacje wymagane na poszczególnych stanowiskach dotyczą:

1) wykształcenia, w tym znajomości języka obcego;

2) dorobku zawodowego;

3) stażu pracy.

2. Wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania określonych stanowisk w muzeach określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1. Posiadanie kwalifikacji, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 3, stwierdza pracodawca na podstawie świadectw pracy, dyplomów poświadczających zdobyte wykształcenie, świadectw lub zaświadczeń dotyczących ukończonych kursów, szkoleń specjalistycznych, praktyk zawodowych oraz zdobytych umiejętności.

2. Dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego jest dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo zdobyte certyfikaty poświadczające stopień znajomości języka obcego.

§ 4. 1. Do stażu pracy zalicza się okresy zatrudnienia na stanowiskach związanych z działalnością muzealną, kulturalną lub naukową oraz ochroną zabytków w:

1) muzeach;

2) archiwach, instytucjach kultury innych niż muzea, urzędach administracji publicznej, państwowych lub samorządowych jednostkach organizacyjnych, wykonujących zadania z zakresu upowszechniania lub ochrony kultury, uczelniach i instytutach badawczych.

2. W przypadku stanowisk kustosza dyplomowanego i kustosza okresy zatrudnienia zalicza się pod warunkiem posiadania co najmniej trzyletniego, a w przypadku stanowiska adiunkta dwuletniego, stażu pracy w muzeach.

§ 5. Posiadanie kwalifikacji, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, stwierdza minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „ministrem”, na wniosek zainteresowanego, po zasięgnięciu opinii komisji kwalifikacyjnej.

§ 6. Do dorobku zawodowego zalicza się następujące osiągnięcia zawodowe:

1) autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych, popularnonaukowych i informacyjnych;

2) autorstwo lub współautorstwo projektów wystawienniczych lub kierowanie tymi projektami, lub inne formy udziału w tych projektach;

3) prowadzenie badań naukowych i prac dokumentacyjnych;

4) uczestnictwo w krajowych lub międzynarodowych programach badawczych;

5) udział w krajowych lub międzynarodowych konferencjach naukowych lub udział w komitetach organizacyjnych takich konferencji;

6) otrzymane nagrody i wyróżnienia;

7) kierowanie projektami organizowanymi we współpracy z innymi instytucjami krajowymi lub zagranicznymi, które realizują zadania związane z działalnością kulturalną;

8) udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism;

9) członkostwo w krajowych lub międzynarodowych organizacjach lub towarzystwach naukowych, muzealnych, konserwatorskich i innych o charakterze twórczym;

10) w zakresie dydaktyki, edukacji i upowszechniania wiedzy;

11) w dziedzinie konserwacji zbiorów;

12) udział w stażach w instytucjach krajowych lub zagranicznych, lub kierowanie takimi stażami.

§ 7. Do wniosku, o którym mowa w § 5, dołącza się:

1) informację pracodawcy stwierdzającą posiadany staż pracy, o którym mowa w § 4;

2) informację pracodawcy stwierdzającą posiadane wykształcenie, w tym znajomość języka obcego;

3) dokumenty potwierdzające dorobek zawodowy w zakresie osiągnięć zawodowych, o których mowa w § 6.

§ 8. Po zasięgnięciu opinii komisji kwalifikacyjnej, o której mowa w § 5, minister zawiadamia wnioskodawcę o stwierdzeniu posiadania albo braku kwalifikacji w zakresie dorobku zawodowego wymaganego na danym stanowisku.

§ 9. 1. Członków komisji kwalifikacyjnej, o której mowa w § 5, powołuje i odwołuje minister, po zasięgnięciu opinii Rady do Spraw Muzeów.

2. Kadencja komisji kwalifikacyjnej trwa 3 lata.

3. Komisja kwalifikacyjna liczy 5 członków.

4. Członkowie komisji kwalifikacyjnej wybierają przewodniczącego komisji, który kieruje jej pracami.

5. Komisja kwalifikacyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzonego przez ministra.

6. Członek komisji kwalifikacyjnej może być odwołany przed upływem kadencji:

1) na własną prośbę;

2) z powodu choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków;

3) z powodu naruszenia przepisów prawa w związku z wykonywaniem obowiązków;

4) z powodu niewykonywania obowiązków członka komisji kwalifikacyjnej.

7. W razie odwołania lub śmierci członka komisji kwalifikacyjnej przed upływem kadencji, minister powołuje nowego członka komisji kwalifikacyjnej na okres do końca kadencji komisji.

§ 10. 1. Osoba zatrudniona w muzeum w dniu wejścia w życie rozporządzenia, która spełniała wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania danego stanowiska na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowuje nabyte kwalifikacje do zajmowania tego samego stanowiska.

2. Osoba zatrudniona w muzeum w dniu wejścia w życie rozporządzenia na stanowisku starszego asystenta albo starszego kustosza pozostaje zatrudniona na tym stanowisku.

3. Osobę zatrudnioną w muzeum na podstawie dotychczasowych przepisów, która w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania danego stanowiska, uznaje się za osobę posiadającą kwalifikacje wymagane na zajmowanym stanowisku przez okres 6 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

4. Osoba zatrudniona w muzeum na podstawie dotychczasowych przepisów, która w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania danego stanowiska, może być nadal zatrudniona na tym stanowisku, jeżeli posiada co najmniej 25-letni staż pracy, w tym co najmniej 15-letni staż pracy w muzeum.

5. Wniosek złożony przed dniem wejścia w życie rozporządzenia dotyczący stwierdzenia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska kustosza dyplomowanego oraz opiniowania dorobku zawodowego na stanowisko kustosza, traktuje się jako wniosek, o którym mowa w § 5, na podstawie którego minister stwierdza posiadanie albo brak posiadania kwalifikacji w zakresie dorobku zawodowego po zasięgnięciu opinii komisji kwalifikacyjnej powołanej przepisami niniejszego rozporządzenia.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli został złożony wniosek niespełniający wymagań formalnych przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, minister wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 21 dni.

7. Komisja kwalifikacyjna działająca na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających pracowników tworzących zawodową grupę muzealników do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową muzeów oraz trybu ich stwierdzania (Dz. U. Nr 91, poz. 568) staje się komisją kwalifikacyjną, o której mowa w § 5 niniejszego rozporządzenia, a jej kadencja upływa z dniem 28 lutego 2014 r.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 3)

1)  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2007 r. Nr 136, poz. 956 oraz z 2011 r. Nr 207, poz. 1230.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających pracowników tworzących zawodową grupę muzealników do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową muzeów oraz trybu ich stwierdzania (Dz. U. Nr 91, poz. 568), które utraciło moc z dniem 2 lipca 2012 r. na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz. 1230), oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 26, poz. 234, z 2003 r. Nr 97, poz. 882 i Nr 206, poz. 2003, z 2004 r. Nr 283, poz. 2833, z 2006 r. Nr 34, poz. 238, z 2008 r. Nr 119, poz. 764 oraz z 2010 r. Nr 45, poz. 260 i Nr 88, poz. 575), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2012 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw.