ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Promocji Kultury

Na podstawie art. 29 ust. 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Promocji Kultury, zwanego dalej „Funduszem”, o którym mowa w art. 47e ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1111 i Nr 178, poz. 1479).

§ 2. 1. Fundusz stanowi wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „dysponentem Funduszu”.

2. Obsługę finansowo-księgową Funduszu prowadzi urząd obsługujący dysponenta Funduszu.

§ 3. 1. Podstawą gospodarki finansowej Funduszu jest roczny plan finansowy, zwany dalej „planem”, sporządzany na każdy rok budżetowy.

2. Plan obejmuje w szczególności:

1) przychody i wydatki;

2) stan środków obrotowych Funduszu na początek i koniec roku budżetowego;

3) należności i zobowiązania.

3. Do planu dołącza się w formie załącznika szczegółowe zestawienie, sporządzone zgodnie z klasyfikacją budżetową określoną w odrębnych przepisach, obejmujące w szczególności źródła przychodów określone w art. 47e ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych oraz rodzaje wydatków określone w art. 47e ust. 4 i 4a tej ustawy, a także należności i zobowiązania Funduszu.

4. Dysponent Funduszu zapewnia zgodność projektu planu z projektem ustawy budżetowej. Do czasu opracowania planu na podstawie kwot ujętych w ustawie budżetowej podstawą gospodarki finansowej jest projekt planu.

5. W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej dysponent Funduszu zatwierdza plan, z uwzględnieniem kwot wynikających z ustawy budżetowej.

6. Dokonywanie zmian w planie przychodów Funduszu jest niedozwolone.

7. Sprawozdania budżetowe z wykonania planu Funduszu sporządza się w terminach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 4. Koszty obsługi Funduszu obciążają budżet urzędu obsługującego dysponenta Funduszu.

§ 5. 1. Wydatki Funduszu realizowane są w granicach posiadanych środków finansowych, obejmujących bieżące przychody i środki pozostałe z okresów poprzednich, wynikające z planu.

2. W razie wystąpienia okresowo niewykorzystanych środków gromadzonych przez fundusz mogą być one lokowane:

1) w skarbowych papierach wartościowych;

2) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;

3) na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dokonywanie oprocentowanych lokat nie może uchybiać terminowym wypłatom środków na cele

Funduszu wskazane w ustawie o jego utworzeniu lub w inny sposób ograniczać realizację tych celów.

4. Odsetki od ulokowanych wolnych środków stanowią przychody Funduszu.

§ 6. Rachunkowość Funduszu prowadzona jest stosownie do zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm. 2) ).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 2006 r. 3)


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 220, poz. 1889).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252.

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. Nr 24, poz. 201).