ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Na podstawie art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb nadawania odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, zwanej dalej „odznaką”, warunki jakie musi spełniać wniosek o nadanie odznaki oraz wzór i sposób noszenia odznaki.

§ 2. Odznakę nadaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „ministrem”, z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) posłów lub senatorów;

2) ministrów lub kierowników urzędów centralnych;

3) wojewodów;

4) marszałków województw;

5) jednostek samorządu terytorialnego;

6) podmiotów prowadzących statutową działalność kulturalną, w tym organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji działających w sferze kultury;

7) dyrektorów państwowych i samorządowych instytucji kultury;

8) rektorów szkół wyższych;

9) dyrektorów szkół artystycznych;

10) kierowników placówek dyplomatycznych lub konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. 1. Wniosek o nadanie odznaki, zwany dalej „wnioskiem”, składa się do ministra.

2. Wniosek zawiera:

1) w przypadku osoby fizycznej:

a) imię i nazwisko kandydata, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania,

b) wykształcenie, miejsce pracy i zajmowane stanowisko,

c) uzasadnienie obejmujące opis pracy i zdobyte osiągnięcia kandydata w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury oraz informacje o posiadanych orderach i odznaczeniach,

d) proponowany termin i miejsce wręczenia odznaki;

2) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:

a) dane zawierające nazwę i miejsce jej siedziby,

b) datę utworzenia oraz charakter działalności,

c) uzasadnienie obejmujące opis prowadzonej działalności i zdobytych osiągnięć w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury oraz informacje o posiadanych orderach i odznaczeniach,

d) proponowany termin i miejsce wręczenia odznaki.

3. Wniosek opiniuje właściwa komórka organizacyjna urzędu obsługującego ministra.

4. Wniosek sporządzony z uchybieniem przepisów rozporządzenia zwraca się wnioskodawcy do uzupełnienia lub ponownego sporządzenia.

§ 4. Minister, biorąc pod uwagę dane zawarte w uzasadnieniu wniosku oraz opinię, o której mowa w § 3 ust. 3, rozstrzyga o nadaniu odznaki.

§ 5. 1. Odznakę wręcza minister lub osoba przez niego upoważniona w sposób i w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter aktu wręczenia.

2. W przypadku gdy osobą wyróżnioną jest osoba fizyczna, która nie może odebrać odznaki, odznakę odbiera członek najbliższej rodziny osoby wyróżnionej albo inna osoba upoważniona przez osobę wyróżnioną.

3. Odznakę wręcza się wraz z legitymacją potwierdzającą nadanie odznaki.

4. Osoba wyróżniona lub osoba, o której mowa w ust. 2, potwierdza odbiór legitymacji własnoręcznym, czytelnym podpisem.

5. Legitymacja ma wymiary 152 mm x 107 mm. Na zewnętrznej stronie legitymacji wydrukowane jest godło państwa.

§ 6. 1. Odznaka ma kształt stylizowanej i złoconej ciemnoczerwonej rozety o średnicy 32 mm. W środku rozety, na okrągłej, biało emaliowanej tarczy, jest umieszczony stylizowany złocony monogram „RP”, a w otoku tarczy, na srebrzonym tle, napis „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ”. Odwrotna strona rozety jest gładka i złocona. Rozeta jest zawieszona na prostokątnej, pionowej klamrze o wymiarach 10 mm x 41 mm. W górnej części klamry jest umieszczony srebrzony orzeł stylizowany. W dolnej części klamry, pod orłem, są umieszczone pionowe, jednakowej szerokości, emaliowane paski, biały i czerwony. Odznaka jest wykonana z tombaku.

2. Wzór graficzny odznaki określa załącznik do rozporządzenia.

§ 7. 1. Odznakę nosi się po prawej stronie piersi.

2. W przypadku nadania odznaki osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej odznakę przechowuje się w obiekcie stanowiącym jej siedzibę w sposób zapewniający należyty szacunek.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z 2009 r. Nr 62, poz. 504 oraz z 2011 r. Nr 207, poz. 1230.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie nadawania odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (Dz. U. Nr 159, poz. 1334), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz. 1230).