ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór odznaki Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, zwanego dalej „Medalem”, oraz miniatury odznaki Medalu, wzór wniosku o nadanie Medalu, wzór legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu, tryb wydawania legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu i warunki wydawania jej duplikatu oraz sposób noszenia odznaki Medalu i miniatury odznaki Medalu.

§ 2. 1. Odznaka Medalu ma postać stylizowanego kwiatu. Średnica odznaki Medalu Złotego wynosi 70 mm, Srebrnego 55 mm i Brązowego 40 mm. W środkowej części awersu znajduje się nakładka ze stylizowanym orłem w koronie. W środkowej części rewersu jest umieszczona nakładka przedstawiająca twarz kobiety z wieńcem z liści laurowych. Powyżej znajduje się półkolisty napis „Gloria Artis”.

2. Odznaka Medalu jest wykonana z tombaku srebrzonego oksydowanego. Wewnętrzna część płatków kwiatu na awersie jest wypełniona emalią:

1) zieloną – w przypadku Medalu Złotego;

2) niebieską — w przypadku Medalu Srebrnego;

3) wiśniową – w przypadku Medalu Brązowego.

3. Nakładki z orłem są wykonane w odznace:

1) Medalu Złotego z metalu koloru złotego;

2) Medalu Srebrnego z metalu koloru srebrnego;

3) Medalu Brązowego z metalu koloru brązowego.

4. Odznaka Medalu Złotego jest zawieszona na wstążce o długości 680 mm i szerokości 50 mm, koloru zielonego z dwoma pionowymi paskami — białym i czerwonym szerokości 13 mm.

5. Odznaka Medalu Srebrnego jest zawieszona na wstążce o długości 60 mm i szerokości 35 mm koloru niebieskiego z dwoma pionowymi paskami – białym i czerwonym szerokości 5 mm.

6. Odznaka Medalu Brązowego jest zawieszona na wstążce o długości 55 mm i szerokości 35 mm koloru bordowego z dwoma pionowymi paskami — białym i czerwonym szerokości 5 mm.

7. Wzór graficzny odznaki Medalu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Odznaka miniatury Medalu jest jednostronnie tłoczona, patynowana (brązowiona), ma średnicę 17 mm i przedstawia, w zależności od stopnia Medalu, rewers Medalu Złotego barwiony zieloną farbą żywiczną, rewers Medalu Srebrnego barwiony niebieską farbą żywiczną albo rewers Medalu Brązowego barwiony wiśniową farbą żywiczną.

2. Odznaka miniatury Medalu jest zapinana na sztyft.

3. Wzór graficzny odznaki miniatury Medalu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Wzór wniosku o nadanie Medalu określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Legitymacja potwierdzająca nadanie odznaki Medalu jest wręczana osobie wyróżnionej wraz z odznaką Medalu i miniaturą odznaki Medalu.

2. Odbiór legitymacji potwierdza osoba wyróżniona, a w przypadku gdy osobą wyróżnioną jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej — jej przedstawiciel, własnoręcznym i czytelnym podpisem.

3. W przypadku gdy odznaka Medalu jest wręczana poza urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „ministrem”, potwierdzenia odbioru legitymacji może również dokonać osoba upoważniona przez osobę wyróżnioną.

4. Jeżeli osobą wyróżnioną jest osoba fizyczna, która nie może odebrać Medalu, potwierdzenia odbioru legitymacji dokonuje członek rodziny osoby wyróżnionej albo inna osoba upoważniona przez osobę wyróżnioną.

§ 6. 1. Legitymacja potwierdzająca nadanie odznaki Medalu ma wymiary 152 mm x 107 mm. Na zewnętrznej stronie legitymacji wydrukowane jest godło państwa.

2. Wzór legitymacji określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Odznakę Medalu Złotego nosi się na szyi, a odznakę Medalu Srebrnego, Medalu Brązowego oraz miniaturę odznaki Medalu nosi się na lewej stronie piersi.

2. W przypadku przyznania odznaki Medalu osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej odznaka Medalu i miniatura odznaki Medalu jest przechowywana w obiekcie stanowiącym jej siedzibę w sposób zapewniający należyty szacunek.

§ 8. 1. W przypadku zniszczenia lub utraty legitymacji potwierdzającej nadanie odznaki Medalu, na wniosek osoby wyróżnionej, a w przypadku osoby fizycznej również na wniosek członka jej rodziny, wydaje się duplikat legitymacji potwierdzającej nadanie odznaki Medalu.

2. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do ministra.

3. Duplikat legitymacji wydaje się nieodpłatnie na druku według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału legitymacji potwierdzającej nadanie odznaki Medalu. Na drugiej stronie legitymacji należy umieścić wyraz „Duplikat”, a na dole trzeciej strony dodać wyrazy „oryginał podpisał” i wymienić ministra, który podpisał oryginał legitymacji, oraz zamieścić datę i czytelny podpis przedstawiciela właściwej komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra wystawiającej duplikat legitymacji.

4. Odbiór duplikatu legitymacji potwierdza osoba wyróżniona, a w przypadku gdy osobą wyróżnioną jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej — jej przedstawiciel, własnoręcznym i czytelnym podpisem. W przypadku gdy osobą wyróżnioną jest osoba fizyczna, która nie może odebrać duplikatu legitymacji, odbiór potwierdza członek rodziny osoby wyróżnionej albo inna osoba upoważniona przez osobę wyróżnioną.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 stycznia 2012 r. (poz. 70)

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z 2009 r. Nr 62, poz. 504 oraz z 2011 r. Nr 207, poz. 1230.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie nadawania Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (Dz. U. Nr 149, poz. 1235 oraz z 2006 r. Nr 21, poz. 158), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz. 1230).