ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną

Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną oraz tryb stwierdzania spełnienia tych wymagań.

§ 2. Wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną, zwanych dalej „określonymi stanowiskami”, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach określonych stanowisk stwierdza pracodawca na podstawie dyplomów lub świadectw potwierdzających zdobyte wykształcenie, świadectw lub zaświadczeń dotyczących ukończonych praktyk lub szkoleń, dokumentów potwierdzających dorobek zawodowy oraz świadectw pracy.

§ 4. 1. Do stażu pracy uprawniającego do zajmowania w bibliotekach określonych stanowisk zalicza się okresy zatrudnienia w:

1) bibliotekach i ośrodkach informacji naukowej,

2) instytutach badawczych,

3) archiwach,

4) instytucjach kultury innych niż biblioteki,

5) urzędach obsługujących organy administracji rządowej lub samorządowej,

6) organizacjach społecznych,

7) uczelniach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych

8) instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk

— na stanowiskach na których zdobywa się wiedzę, nabywa umiejętności i uzyskuje kompetencje w zakresie zadań bibliotek.

2. W uzasadnionych przypadkach pracodawca zalicza pracownikowi do stażu pracy okresy zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych innych niż wymienione w ust. 1, na stanowiskach, na których zdobył on wiedzę, nabył umiejętności i uzyskał kompetencje w zakresie zadań bibliotek.

§ 5. Do dorobku zawodowego uprawniającego do zajmowania w bibliotekach określonych stanowisk zalicza się:

1) uzyskanie stopnia doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora w zakresie odpowiadającym profilowi biblioteki;

2) autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych, popularnonaukowych lub informacyjnych w dziedzinach związanych z profilem biblioteki;

3) prowadzenie badań naukowych lub prac dokumentacyjnych z zakresu bibliologii i informatologii lub dziedzin związanych z profilem biblioteki;

4) osiągnięcia w upowszechnianiu kultury, a także w upowszechnianiu wiedzy z zakresu bibliologii i informatologii;

5) autorstwo programów nauczania z zakresu edukacji bibliotecznej i informacyjnej oraz programów wspierających rozwój kultury informacyjnej w społecznościach lokalnych;

6) uczestnictwo w krajowych lub międzynarodowych programach, projektach badawczych i dokumentacyjnych w dziedzinach związanych z profilem biblioteki;

7) autorstwo referatów lub komunikatów wygłoszonych na krajowych lub międzynarodowych konferencjach naukowych dotyczących bibliologii i informatologii lub udział w komitetach organizacyjnych takich konferencji;

8) prace w komitecie redakcyjnym lub w radzie czasopisma naukowego, zawodowego lub popularnonaukowego z zakresu bibliologii i informatologii;

9) działalność na rzecz środowiska zawodowego bibliotekarzy i pracowników dokumentacji i informacji naukowej, udział i funkcje sprawowane w krajowych lub międzynarodowych organizacjach naukowych lub zawodowych;

10) udział w stażach z zakresu bibliologii i informatologii w instytucjach krajowych lub zagranicznych lub kierowanie takimi stażami.

§ 6. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach starszego bibliotekarza, kustosza i starszego kustosza, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do ich zajmowania, mogą je zajmować, jednak nie dłużej niż przez dziewięć lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia, chyba że uzyskają kwalifikacje do ich zajmowania.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz. U. Nr 41, poz. 419), które na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz. 1230) utraciło moc z dniem 2 lipca 2012 r.