ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadawania tytułu honorowego „Mistrz Rzemiosł Artystycznych”

Na podstawie art. 3a ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb nadawania tytułu honorowego „Mistrz Rzemiosła Artystycznego”, zwanego dalej „tytułem”;

2) podmioty uprawnione do występowania z wnioskiem o nadanie tytułu;

3) warunki, jakie musi spełniać wniosek o nadanie tytułu;

4) wzór dyplomu potwierdzającego nadanie tytułu.

§ 2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „ministrem”, nadaje tytuł z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) organu administracji publicznej;

2) władz statutowych ogólnopolskich organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji prowadzących statutową działalność kulturalną;

3) kierownika placówki dyplomatycznej lub konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej;

4) Związku Rzemiosła Polskiego.

§ 3. 1. Wniosek o nadanie tytułu składa się w urzędzie obsługującym ministra.

2. Wniosek o nadanie tytułu zawiera:

1) oznaczenie podmiotu występującego o nadanie tytułu;

2) dane osobowe kandydata:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) datę i miejsce urodzenia,

c) adres zamieszkania;

3) dane o przebiegu działalności lub dorobku zawodowym kandydata;

4) państwowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (w tym kopie dyplomu mistrzowskiego) lub dokumenty istotne dla oceny wniosku dyplomu (w tym kopie dyplomu z wystaw i konkursów branżowych);

5) uzasadnienie nadania tytułu;

6) datę, miejscowość i podpis wnioskodawcy.

§ 4. 1. Wniosek o nadanie tytułu rozpatruje minister.

2. W przypadku gdy z wnioskiem występują podmioty, o których mowa w § 2 pkt 1–3, minister może wystąpić o dodatkową opinię do Związku Rzemiosła Polskiego.

§ 5. Wzór dyplomu potwierdzający nadanie tytułu określa załącznik do rozporządzenia.

§ 6. Dyplom, o którym mowa w § 5, wręcza minister lub osoba przez niego upoważniona w sposób i w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter aktu wręczenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2009 r. Nr 6, poz. 33 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1206 i Nr 207, poz. 1230.