ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 4 października 2011 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych

Na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W celu rozwijania uzdolnień i promowania osiągnięć artystycznych, dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych, zwanych dalej „szkołami artystycznymi”, organizowane są konkursy, turnieje i olimpiady.

2. Konkursy, turnieje i olimpiady mogą występować pod nazwą własną określoną w regulaminie.

§ 2. 1. Tematyka konkursu jest związana z podstawą programową kształcenia w poszczególnych kierunkach i specjalnościach szkolnictwa artystycznego.

2.  Konkurs jest organizowany z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej.

3. Konkurs może być organizowany jako jednoetapowy lub dwuetapowy i może mieć zasięg wojewódzki, ponadwojewódzki, ogólnopolski lub międzynarodowy.

§ 3. 1. Turniej jest organizowany z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania i ma na celu umożliwienie uczniom rywalizacji oraz poszerzenie wiedzy z zakresu innych dziedzin artystycznych nieobjętych podstawą programową kształcenia w szkolnictwie artystycznym.

2. Turniej jest organizowany jako jednoetapowy i może mieć zasięg wojewódzki, ponadwojewódzki lub ogólnopolski.

§ 4. 1. Tematyka olimpiady jest związana z podstawą programową kształcenia w poszczególnych kierunkach i specjalnościach szkolnictwa artystycznego.

2. Olimpiada jest organizowana z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej dla uczniów:

1) klas IV—VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia;

2) klas IV—VI szkoły muzycznej II stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia;

3) klas III i IV szkoły muzycznej II stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia;

4) klas IV—VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych;

5) liceum plastycznego;

6) klas VII—IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

3. Olimpiada obejmuje trzy etapy:

1) I etap — eliminacyjny, na poziomie szkolnym lub wojewódzkim;

2) II etap — eliminacyjny, o zasięgu ponadwojewódz-kim;

3) III etap — finałowy, o zasięgu ogólnopolskim.

§ 5. Organizatorem konkursu, turnieju lub olimpiady mogą być:

1) minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „ministrem”;

2) specjalistyczna jednostka nadzoru — Centrum Edukacji Artystycznej, zwane dalej „Centrum”;

3) szkoła artystyczna;

4) państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna;

5) inna osoba prawna;

6) osoba fizyczna.

§ 6. 1. W celu przeprowadzenia konkursu, turnieju lub olimpiady organizator opracowuje regulamin konkursu, turnieju lub olimpiady.

2. Regulamin określa:

1) nazwę konkursu, turnieju lub olimpiady;

2) program merytoryczny konkursu, turnieju lub olimpiady zawierający:

a) zakres tematyczny lub wymagany repertuar,

b) wskazanie materiałów i źródeł objętych zakresem tematycznym konkursu, turnieju lub olimpiady,

c) informacje na temat instrumentarium oraz wydawnictw nutowych, w przypadku konkursu, turnieju lub olimpiady w zakresie gry na instrumencie;

3) datę i miejsce przeprowadzenia konkursu, turnieju lub olimpiady;

4) warunki uczestnictwa oraz sposób oceniania i nagradzania;

5) tryb pracy komisji podejmującej decyzje w sprawie oceniania i nagradzania uczestników.

3.  Regulamin konkursu, turnieju lub olimpiady o zasięgu ponadwojewódzkim lub ogólnopolskim opracowany przez podmioty, o których mowa w § 5 pkt 3–6, zatwierdza Centrum.

4. Regulamin konkursu o zasięgu międzynarodowym opracowany przez podmioty, o których mowa w § 5 pkt 3–6, zatwierdza minister.

5. Regulaminy, o których mowa w ust. 3 i 4, organizatorzy przekazują odpowiednio Centrum albo ministrowi do dnia 30 kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym planowane jest przeprowadzenie konkursu, turnieju lub olimpiady.

§ 7. 1. W celu dokonania oceny merytorycznej uczestników konkursu, turnieju lub olimpiady i wyłonienia laureatów organizator powołuje komisję spośród nauczycieli szkół artystycznych, nauczycieli szkół wyższych artystycznych i osób posiadających znaczący dorobek artystyczny z zakresu odpowiadającego danemu rodzajowi konkursu, turnieju lub olimpiady oraz wyznacza jej przewodniczącego.

2. W przypadku konkursu, turnieju lub olimpiady o zasięgu ponadwojewódzkim lub ogólnopolskim, którego organizatorem jest podmiot, o którym mowa w § 5 pkt 3–6, przewodniczącego i członków komisji powołuje Centrum, a w przypadku konkursu o zasięgu międzynarodowym — minister.

3. Przewodniczącym i członkiem komisji nie może być osoba, której uczniowie lub zespół uczniów biorą udział w danym konkursie, turnieju lub olimpiadzie.

§ 8. 1. Informację o przeprowadzanym w danym roku szkolnym konkursie, turnieju i olimpiadzie podaje do publicznej wiadomości organizator.

2. Wykaz przeprowadzanych w danym roku szkolnym konkursów, turniejów i olimpiad o zasięgu ponadwojewódzkim, ogólnopolskim i konkursów o zasięgu międzynarodowym jest podawany do publicznej wiadomości na stronie urzędu obsługującego ministra w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9. 1. Organizator, o którym mowa w § 5 pkt 3–6, może ubiegać się o przyznanie dofinansowania na organizację konkursu, turnieju i olimpiady o zasięgu ponadwojewódzkim lub ogólnopolskim, lub konkursu o zasięgu międzynarodowym.

2. Wniosek o dofinansowanie konkursu, turnieju lub olimpiady o zasięgu ponadwojewódzkim lub ogólnopolskim organizator składa do Centrum, a wniosek o dofinansowanie konkursu o zasięgu międzynarodowym — do ministra.

3. Wniosek składa się wraz regulaminem, o którym mowa odpowiednio w § 6 ust. 3 lub 4, w terminie określonym w § 6 ust. 5. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie celowości oraz kosztorys przeprowadzenia konkursu, turnieju lub olimpiady.

4. Kosztorys przeprowadzenia konkursu, turnieju lub olimpiady powinien zawierać zestawienie wszystkich planowanych kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia, wysokość przeznaczanych środków własnych, wysokość ewentualnego dofinansowania pochodzącego z innych źródeł oraz wnioskowaną kwotę dofinansowania.

5. Dofinansowanie następuje z budżetu państwa w części będącej w dyspozycji ministra.

§ 10. 1. Organizator, o którym mowa w § 5 pkt 3–6, z przeprowadzonego konkursu, turnieju lub olimpiady o zasięgu ponadwojewódzkim lub ogólnopolskim, a w przypadku konkursu — także o zasięgu międzynarodowym, sporządza sprawozdanie zawierające:

1) ocenę merytoryczną konkursu, turnieju lub olimpiady;

2) zbiorczą kartę punktacyjną uczestników konkursu, turnieju lub olimpiady;

3) wykaz laureatów konkursu, turnieju lub olimpiady;

4) szczegółowe rozliczenie z wykorzystanych środków w przypadku otrzymania dofinansowania, o którym mowa w § 9 ust. 5.

2.  Organizator przekazuje sprawozdanie odpowiednio Centrum albo ministrowi w terminie 30 dni od dnia zakończenia konkursu, turnieju lub olimpiady.

3.  Niewykorzystane środki przyznane z budżetu państwa w części będącej w dyspozycji ministra na dofinansowanie przeprowadzenia turnieju, konkursu lub olimpiady organizator zwraca w terminie 30 dni od dnia zakończenia konkursu, turnieju lub olimpiady na rachunek bankowy wskazany przez ministra.

§ 11. 1. Laureat lub finalista konkursu, turnieju lub olimpiady otrzymuje dyplom wydawany przez organizatora.

2. Dyplom zawiera:

1) nazwę, datę i miejsce przeprowadzenia konkursu, turnieju lub olimpiady;

2) imię i nazwisko laureata lub finalisty;

3) nazwę szkoły, do której laureat lub finalista uczęszczają;

4) uzyskaną lokatę;

5) imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego laureata lub finalistę;

6) podpisy organizatora, przewodniczącego i członków komisji.

§ 12. Uczniowie szkół i placówek artystycznych mogą uczestniczyć w turniejach, konkursach i olimpiadach organizowanych na warunkach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 13. Konkursy w roku szkolnym 2011/2012 są prowadzone na dotychczasowych zasadach.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206.