ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych

Na podstawie art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa skład, warunki powoływania i odwoływania państwowych komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy eksternistyczne z zakresu szkół artystycznych, tryb ich działania, szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, wysokość opłat pobieranych za ich przeprowadzenie oraz warunki wynagradzania członków państwowych komisji egzaminacyjnych.

§ 2. 1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego powołuje państwową komisję egzaminacyjną przeprowadzającą egzaminy eksternistyczne, zwaną dalej „komisją”, przy szkole artystycznej lub zespole szkół artystycznych, zwanymi dalej „szkołą”, na wniosek dyrektora szkoły artystycznej lub dyrektora zespołu szkół artystycznych.

2. Komisję powołuje się na podstawie aktu powołania, na czas nieokreślony.

3. Akt powołania określa w szczególności skład komisji oraz typy szkół, zawody, specjalności i specjalizacje, w zakresie których komisja przeprowadza egzaminy eksternistyczne.

4. Wykaz szkół, przy których może być powołana komisja, oraz zawodów, w zakresie których komisja może przeprowadzać egzaminy eksternistyczne, zawiera załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1. W przypadku zaprzestania przez szkołę kształcenia w danym zawodzie, specjalności lub specjalizacji minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określa w akcie powołania komisji termin zakończenia przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w tym zakresie.

2. Dyrektor szkoły informuje ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o zmianach w organizacji kształcenia w szkole, w szczególności o zaprzestaniu kształcenia w zawodzie, specjalności lub specjalizacji.

§ 4. 1. W skład komisji wchodzą:

1) przewodniczący komisji, którym jest dyrektor szkoły lub wskazany przez niego nauczyciel zatrudniony w szkole, posiadający co najmniej stopień nauczyciela mianowanego;

2) członkowie komisji, którymi są nauczyciele zatrudnieni w szkole.

2.  W uzasadnionych przypadkach, na wniosek przewodniczącego komisji, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może powołać w skład komisji nauczycieli zatrudnionych w innej szkole oraz osoby niebędące nauczycielami posiadające przygotowanie w zakresie, w jakim komisja przeprowadza egzaminy eksternistyczne.

3. Przewodniczący komisji kieruje pracami komisji, a w szczególności odpowiada za organizację i przebieg egzaminów eksternistycznych oraz prowadzenie dokumentacji tych egzaminów.

4. Jeżeli przewodniczący komisji ze względu na stan zdrowia lub z innych przyczyn nie może wykonywać swoich obowiązków, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego powierza pełnienie obowiązków przewodniczącego komisji jednemu z członków komisji.

5. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

6.  Obsługę administracyjną komisji zapewnia szkoła.

§ 5. Do egzaminów eksternistycznych z zakresu:

1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego i ogólnokształcącej szkoły baletowej może przystąpić osoba, która posiada świadectwo ukończenia gimnazjum;

2) szkoły policealnej może przystąpić osoba, która posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości;

3) szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury może przystąpić osoba, która posiada świadectwo dojrzałości.

§ 6. Egzaminy eksternistyczne obejmują:

1) egzaminy z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych, objętych ramowym planem nauczania dla danego typu szkoły;

2) egzamin dyplomowy, z zastrzeżeniem § 17 ust. 3.

§ 7. Okres zdawania egzaminów, o których mowa w § 6, nie może być dłuższy niż 3 lata, a w przypadku szkół o dwuletnim cyklu kształcenia — rok, licząc od daty pierwszego egzaminu, ustalonej zgodnie z § 11 ust. 3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zdającej, przewodniczący komisji może przedłużyć okres zdawania egzaminów, nie więcej jednak niż o rok.

§ 8. Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminów, o których mowa w § 6 pkt 1, w danym roku szkolnym składa w wybranej szkole wniosek o dopuszczenie do tych egzaminów, w terminie do dnia 31 października. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo dojrzałości, o których mowa w § 5. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może przedłużyć termin złożenia wniosku.

§ 9. 1. Komisja, na wniosek osoby, która ubiega się o przystąpienie do egzaminów, o których mowa w § 6 pkt 1, może zaliczyć poprzednio zdane egzaminy eksternistyczne z zajęć edukacyjnych z zakresu danego typu szkoły, jeżeli osoba ta ponownie ubiega się o przystąpienie do tych egzaminów, lub zrealizowane w szkole lub w uczelni zajęcia edukacyjne w zakresie odpowiadającym zajęciom objętym egzaminami.

2. Egzaminy eksternistyczne lub zajęcia edukacyjne zalicza się na podstawie odpowiednio odpisu protokołu egzaminu eksternistycznego, świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa promocyjnego lub indeksu.

3.  W przypadku zaliczenia egzaminów eksternistycznych lub zajęć edukacyjnych w protokole egzaminu eksternistycznego danej osoby, o którym mowa w § 11 ust. 2, jako oceny z egzaminów eksternistycznych, o których mowa w § 6 pkt 1, wpisuje się odpowiednio oceny uzyskane z poprzednio zdanego egzaminu lub oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły, świadectwie promocyjnym lub w indeksie.

4. Wniosek o zaliczenie egzaminu eksternistycznego lub zajęć edukacyjnych może być składany do komisji w całym okresie zdawania egzaminów.

§ 10. Przewodniczący komisji informuje pisemnie osobę zainteresowaną o rozstrzygnięciu komisji w sprawie dopuszczenia do egzaminów, o których mowa w § 6 pkt 1, oraz zaliczenia egzaminów eksternistycznych lub zajęć edukacyjnych, o których mowa w § 9 ust. 1.

§ 11. 1. Przewodniczący komisji ustala obowiązujący osobę dopuszczoną do egzaminów, o których mowa w § 6 pkt 1, wykaz egzaminów, z uwzględnieniem zaliczeń, o których mowa w § 9 ust. 1.

2. Dla osoby dopuszczonej do egzaminów zakłada się protokół egzaminów eksternistycznych według wzoru określonego w przepisach w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności. Odpowiednich wpisów do protokołu egzaminów eksternistycznych dokonuje przewodniczący komisji lub upoważniony przez niego członek komisji.

3. Przewodniczący komisji ustala z osobą dopuszczoną do egzaminów terminy, kolejność i zakres zdawanych egzaminów oraz informuje ją o obowiązującej podstawie programowej, podręcznikach i innych materiałach służących do nauki, w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminów.

4. Osoba dopuszczona do egzaminów może, za zgodą dyrektora szkoły, uczęszczać na wybrane grupowe zajęcia edukacyjne w szkole.

§ 12. 1. W celu przeprowadzenia egzaminów, o których mowa w § 6 pkt 1, przewodniczący komisji powołuje spośród członków komisji zespoły egzaminacyjne.

2. W skład zespołu egzaminacyjnego wchodzą:

1) przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, którym jest nauczyciel danej specjalności;

2) dwóch członków zespołu egzaminacyjnego, którymi są nauczyciele tej samej lub pokrewnej specjalności lub osoby niebędące nauczycielami, o których mowa w § 4 ust. 2.

3. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego kieruje pracami zespołu egzaminacyjnego, a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg egzaminów.

§ 13. 1. Egzaminy, o których mowa w § 6 pkt 1, przeprowadzane są w formie pisemnej, ustnej lub praktycznej. Formę egzaminu ustala komisja.

2. Zespół egzaminacyjny opracowuje tematy egzaminów oraz ustala czas trwania poszczególnych egzaminów.

3. Tematy egzaminów zatwierdza przewodniczący komisji.

4. Tematy egzaminów są przygotowywane i przechowywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.

§ 14. Przed rozpoczęciem egzaminu, o którym mowa w § 6 pkt 1, sprawdza się tożsamość osoby zdającej.

§ 15. 1. Egzaminy, o których mowa w § 6 pkt 1, ocenia się według zasad oraz w stopniach według skali obowiązującej dla ocen klasyfikacyjnych, określonej w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

2. Ocenę z egzaminu przeprowadzonego w formie pisemnej proponuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, opatrując pracę osoby zdającej recenzją, która jest uzasadnieniem proponowanej oceny. Ocenę zatwierdza przewodniczący komisji.

3. Ocenę z egzaminu przeprowadzonego w formie ustnej lub praktycznej ustala zespół egzaminacyjny zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.

4. Oceny z egzaminów wpisuje się do protokołu egzaminów eksternistycznych.

§ 16. 1. Przewodniczący komisji, na wniosek osoby, która nie przystąpiła do egzaminu, o którym mowa w § 6 pkt 1, w wyznaczonym terminie, przerwała ten egzamin albo nie zdała tego egzaminu, wyznacza jej termin ponownego egzaminu.

2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie odwołania komisji, zmiany zakresu, w jakim komisja przeprowadza egzaminy eksternistyczne, lub zmiany przez osobę zdającą miejsca zamieszkania, osoba zdająca może przystąpić do pozostałych egzaminów przed inną komisją wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przewodniczący komisji, a jeżeli komisja została odwołana — dyrektor szkoły, przekazuje odpis protokołu egzaminów eksternistycznych komisji, przed którą osoba zdająca zamierza zdawać pozostałe egzaminy.

§ 17. 1. Osoba, która zdała egzaminy, o których mowa w § 6 pkt 1, ustalone w wykazie, o którym mowa w § 11 ust. 1, może przystąpić do egzaminu dyplomowego.

2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie odwołania komisji, zmiany zakresu, w jakim komisja przeprowadza egzaminy eksternistyczne, lub zmiany przez osobę zdającą miejsca zamieszkania, osoba zdająca może przystąpić do egzaminu dyplomowego przed inną komisją wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Odpis protokołu egzaminów eksternistycznych przewodniczący komisji, a w przypadku gdy komisja została odwołana — dyrektor szkoły, przekazuje komisji, przed którą osoba zdająca zamierza zdawać egzamin dyplomowy, na wniosek tej komisji lub osoby zdającej.

3. Do egzaminu eksternistycznego obejmującego wyłącznie egzamin dyplomowy może przystąpić osoba, która w szkole nie przystąpiła do egzaminu dyplomowego, przerwała egzamin dyplomowy albo nie zdała egzaminu dyplomowego w części lub całości, oraz osoba, która zdała egzamin dyplomowy w zakresie danego zawodu i specjalności albo specjalizacji i zamierza zdawać egzamin dyplomowy w zakresie tego samego zawodu, ale innej specjalności albo specjalizacji.

4. Osoby, o których mowa w ust. 1—3, składają do dyrektora szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu do egzaminu dyplomowego, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Osoba, o której mowa w ust. 3, dołącza do deklaracji o przystąpieniu do egzaminu dyplomowego odpowiednio odpis arkusza ocen, dyplom ukończenia szkoły lub świadectwo dojrzałości, a jeśli zdała w części egzamin dyplomowy — również odpis protokołu egzaminu dyplomowego.

6. Dla osoby, o której mowa w ust. 3, zakłada się protokół, o którym mowa w § 11 ust. 2, do którego przewodniczący komisji lub upoważniony przez niego członek komisji wpisuje jako oceny z egzaminów eksternistycznych, o których mowa w § 6 pkt 1, odpowiednio oceny z dokumentów, o których mowa w ust. 5.

7. Komisja, na wniosek osoby, która w szkole zdała w części egzamin dyplomowy, lub osoby, która zamierza zdawać egzamin dyplomowy w zakresie tego samego zawodu, ale innej specjalności albo specjalizacji, może zaliczyć odpowiednio część egzaminu dyplomowego zdaną w szkole lub część ustną zdanego egzaminu dyplomowego.

8.  Rozstrzygnięcie komisji dotyczące zaliczenia części egzaminu dyplomowego jest podejmowane na co najmniej miesiąc przed terminem egzaminu dyplomowego. Rozstrzygnięcie wpisuje się do protokołu egzaminu dyplomowego. W przypadku zaliczenia części egzaminu dyplomowego w protokole egzaminu dyplomowego jako ocenę z danej części egzaminu dyplomowego wpisuje się odpowiednio ocenę wpisaną do protokołu egzaminu dyplomowego lub ocenę uzyskaną z egzaminu dyplomowego w zakresie innej specjalności albo specjalizacji, wpisaną na świadectwie dojrzałości lub dyplomie ukończenia szkoły.

9. Termin egzaminu dyplomowego wyznacza przewodniczący komisji.

10. W zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu do egzaminu dyplomowego stosuje się odpowiednio zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego, skalę ocen i zasady oceniania określone w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

11. Do osoby przystępującej do egzaminu dyplomowego przepisy § 16 stosuje się odpowiednio.

12. Osoba, która zdała egzamin dyplomowy, otrzymuje dyplom ukończenia szkoły według wzoru określonego w przepisach, o których mowa w § 11 ust. 2.

§ 18. 1. Kwestie sporne między osobą zdającą a komisją, wynikające ze stosowania przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, rozstrzyga minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Rozstrzygnięcie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego jest ostateczne.

2. W przypadku stwierdzenia, że w czasie egzaminów eksternistycznych zostały naruszone przepisy dotyczące ich przeprowadzania i fakt ten mógł mieć wpływ na wynik tych egzaminów, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może unieważnić egzaminy eksternistyczne w całości lub w części i zarządzić ponowne ich przeprowadzenie.

3. W przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w pracy komisji minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może odwołać komisję lub poszczególne osoby wchodzące w skład komisji.

§ 19. 1. Szkoła prowadzi księgę ewidencji osób przystępujących do egzaminów eksternistycznych.

2. Księgę ewidencji prowadzi się na zasadach określonych dla księgi uczniów w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Księgę ewidencji prowadzi się chronologicznie według dat wpływu do szkoły wniosku, o którym mowa w § 8, lub deklaracji, o której mowa w § 17 ust. 4.

§ 20. Szkota, przy której powołano komisję, przechowuje dokumentację egzaminów eksternistycznych według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 21. 1. Opłata za każdy egzamin, o którym mowa w § 6 pkt 1, z jednych zajęć edukacyjnych oraz za każdą część egzaminu dyplomowego wynosi 30 zł.

2. Osoba przystępująca do egzaminu lub danej części egzaminu dyplomowego wnosi opłatę na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły.

3. Dyrektor szkoły może zwolnić osobę o niskich dochodach z całości lub części opłaty, na wniosek tej osoby, w szczególności gdy dochód na osobę samotnie gospodarującą albo na osobę w rodzinie nie jest większy niż kwoty, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm. 3) ).

§ 22. 1. Przewodniczącemu i członkom komisji przysługuje wynagrodzenie za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w § 6 pkt 1, z jednych zajęć edukacyjnych oraz za każdą część egzaminu dyplomowego w wysokości 10 zł za każdą osobę zdającą.

2. Wynagrodzenie wypłacane jest w terminie 30 dni po zakończeniu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w danym roku szkolnym.

§ 23. Egzaminy eksternistyczne z zakresu dotychczasowych typów szkół artystycznych są przeprowadzane do dnia 31 sierpnia 2007 r.

§ 24. 1. Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostały dopuszczone do egzaminów eksternistycznych lub złożyły podanie o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych, mogą zdawać te egzaminy przed komisjami egzaminacyjnymi powołanymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, zdają egzaminy eksternistyczne na zasadach określonych w niniejszym rozporządzeniu.

3.  Komisje egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają egzaminy eksternistyczne wyłącznie dla osób, o których mowa w ust. 1, oraz działają do czasu zakończenia zdawania przez te osoby egzaminów eksternistycznych.

4. Dyrektor szkoły informuje niezwłocznie pisemnie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o zakończeniu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych przez komisję egzaminacyjną.

§ 25. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 4)

1)  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 220, poz. 1889).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w publicznych szkołach artystycznych oraz zasad odpłatności za ich przeprowadzanie (Dz. U. Nr 87, poz. 974).