ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury

Na podstawie art. 31d ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz stanowisk pracy w instytucjach artystycznych i pozostałych instytucjach kultury;

2) warunki i sposób wynagradzania pracowników, w tym minimalne wynagrodzenie zasadnicze na poszczególnych stanowiskach pracy;

3) warunki przyznawania i wypłacania dodatku funkcyjnego;

4) warunki przyznawania i wypłacania dodatku specjalnego;

5) warunki przyznawania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę;

6) warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania;

7) warunki ustalania prawa do jednorazowej odprawy pieniężnej przysługującej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz jej wypłacania.

§ 2. Ustala się wykaz stanowisk pracy pracowników:

1) zarządzających w instytucjach kultury: dyrektor, zastępca dyrektora, główny księgowy;

2) w instytucjach artystycznych:

a) pracownicy artystyczni: reżyser, scenograf, choreograf, kierownik muzyczny, kierownik baletu, kierownik chóru, dyrygent, śpiewak solista, muzyk solista, tancerz solista, aktor, tancerz w zespole pieśni i tańca — solista, śpiewak w zespole pieśni i tańca — solista, dyrygent chóru, koncertmistrz, muzyk kameralista, muzyk solista (pierwszy głos), wokalista w zespole madrygalistów, kierownik literacki, konsultant programowy, korepetytor, muzyk orkiestrowy, tancerz koryfej, lutnik, korektor instrumentów muzycznych tancerz w zespole, artysta chóru, tancerz w zespole pieśni i tańca, śpiewak w zespole pieśni i tańca, inspicjent, sufler, adept, asystent artystyczny, dramaturg,

b) pozostali pracownicy: producent spektaklu, asystent, pedagog, prelegent, konferansjer muzyczny, naczelny inżynier, kierownik administracyjny, kierownik techniczny, radca prawny, kierownik komórki organizacyjnej, zastępca głównego księgowego, zastępca kierownika komórki organizacyjnej, główny specjalista, specjalista, rzecznik prasowy, organizator pracy artystycznej, technik, księgowy, kierownik pracowni, zastępca kierownika pracowni, kierownik magazynu, brygadier, mistrz, referent, intendent, informatyk, magazynier, archiwista, bibliotekarz, sekretarka, kasjer, kasjer biletowy, kopista nut, rzemieślnik teatralny, montażysta, opiekun ekspozycji, konserwator, monter, operator, kreślarz, rekwizytor, garderobiany, organizator, realizator, kierowca samochodu, kucharz, bufetowy, palacz centralnego ogrzewania, pracownik gospodarczy, portier, szatniarz, dozorca;

3) w pozostałych instytucjach kultury: starszy kustosz dyplomowany, kustosz dyplomowany, starszy kustosz, kustosz, adiunkt, starszy asystent, asystent, starszy bibliotekarz, bibliotekarz, młodszy bibliotekarz, filmograf, konserwator, dokumentalista, magazynier zbiorów, instruktor, informatyk, programista, wydawca portalu internetowego, redaktor portalu internetowego, administrator projektu, specjaliści innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną, specjaliści w innych zawodach związanych z działalnością muzealną, kierownik administracyjny, kierownik literacki, radca prawny, kierownik komórki organizacyjnej, kurator, zastępca głównego księgowego, zastępca kierownika komórki organizacyjnej, główny specjalista, specjalista, kinooperator, technik, księgowy, kierownik pracowni, zastępca kierownika pracowni, kierownik magazynu, mistrz, referent, intendent, magazynier, archiwista, sekretarka, kasjer, bileter, montażysta, opiekun ekspozycji, monter, operator, kreślarz, organizator, kierowca samochodu, ogrodnik, kucharz, bufetowy, rzemieślnik, palacz centralnego ogrzewania, pracownik gospodarczy, portier, szatniarz, dozorca.

§ 3. 1. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze pracowników zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy na poszczególnych stanowiskach pracy wynosi 1050 zł.

2. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

§ 4. 1. Warunkiem przyznania pracownikowi dodatku funkcyjnego jest zatrudnienie na stanowisku, o którym mowa w § 2 pkt 1, lub innym związanym z kierowaniem zespołem przewidzianym w regulaminie organizacyjnym instytucji kultury.

2. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego uwzględnia się:

1) zakres wykonywanych zadań;

2) zakres odpowiedzialności na danym stanowisku;

3) zakres uprawnień do podejmowania decyzji;

4) poziom samodzielności niezbędnej do wykonywania zadań;

5) liczbę podległych pracowników.

3. Dodatek funkcyjny wypłacany jest w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 50% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.

§ 5. 1. Warunkiem przyznania dodatku specjalnego jest wykonywanie przez pracownika:

1) okresowo zwiększonych obowiązków służbowych;

2) dodatkowo powierzonych zadań o wysokim stopniu złożoności;

3) pracy w szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach.

2. Przy ustalaniu wysokości dodatku specjalnego uwzględnia się zakres i stopień trudności powierzonych zadań lub obowiązków oraz specyfikę i poziom uciążliwości warunków, w jakich świadczona jest praca.

3. Dodatek specjalny wypłacany jest za okres wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany.

4. Dodatek specjalny wypłacany jest w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.

§ 6. 1. Dodatek za wieloletnią pracę jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

2. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi instytucji kultury za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

3. Jeżeli pracownik pozostawał równocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się jeden z tych okresów.

§ 7. 1. Pracownik instytucji kultury nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w określonej wysokości w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody.

2. Jeżeli pracownik pozostawał równocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.

3. Jeżeli w aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji, warunkiem ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej jest udokumentowanie przez pracownika prawa do tej nagrody.

4. Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.

5. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze — wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty.

6. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.

7. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę — najwyższą.

8. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 7, ma okres pracy dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej — różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

9. Przepisy ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio, w razie gdy w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

§ 8. 1. Jeżeli w aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji, warunkiem ustalenia prawa do jednorazowej odprawy pieniężnej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy jest udokumentowanie przez pracownika prawa do tej odprawy.

2. Jeżeli pracownik pozostawał równocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do jednorazowej odprawy pieniężnej wlicza się jeden z tych okresów.

3. Jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy jest wypłacana w dniu ustania stosunku pracy.

4. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 2 lipca 2012 r. 2)


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone: rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 marca 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury (Dz. U. Nr 35, poz. 151 i Nr 58, poz. 284, z 1993 r. Nr 42, poz. 196, z 1994 r. Nr 28, poz. 101 i Nr 120, poz. 586, z 1995 r. Nr 14, poz. 65, z 1996 r. Nr 20, poz. 92, z 1997 r. Nr 37, poz. 231, z 1998 r. Nr 62, poz. 394, z 1999 r. Nr 45, poz. 447, z 2001 r. Nr 127, poz. 1395, z 2004 r. Nr 255, poz. 2560 oraz z 2008 r. Nr 122, poz. 784) i rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz. U. Nr 45, poz. 446, z 2000 r. Nr 49, poz. 574, z 2001 r. Nr 127, poz. 1396, z 2004 r. Nr 255, poz. 2561, z 2008 r. Nr 122, poz. 785 oraz z 2009 r. Nr 196, poz. 1516), które na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz. 1230) utraciły moc z dniem 2 lipca 2012 r.