ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 42) w § 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) szkoły baletowe obejmujące szkoły sztuki tańca — szkoły o dziewięcioletnim cyklu kształcenia, dające wykształcenie w zawodzie tancerz;

3) szkoły sztuki cyrkowej — szkoły o trzyletnim cyklu kształcenia, dające wykształcenie w zawodzie aktor cyrkowy;”.

§ 2. 1. W roku szkolnym 2014/2015 w szkołach sztuki cyrkowej zamiast klasy pierwszej czteroletniego cyklu kształcenia uruchomiona zostanie klasa pierwsza, a w następnych latach sukcesywnie dalsze klasy — trzyletniego cyklu kształcenia.

2. Uczniowie szkół sztuki cyrkowej realizujący kształcenie w cyklu czteroletnim kończą naukę w tych szkołach na zasadach obowiązujących przed dniem 1 września 2014 r.

§ 3. Szkoły sztuki cyrkowej dostosują statuty szkół do wymogów wynikających z rozporządzenia w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538 i 598.