ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji

Na podstawie art. 9a w związku z art. 28 ust. la ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji (Dz. U. Nr 177, poz. 1474 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 72) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wnioski o udzielenie dotacji składa się w terminach do dnia: 10 stycznia, 10 kwietnia i 10 września roku, w którym dotacja ma być udzielona.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Minister może ogłosić dodatkowy termin naboru wniosków.”;

2) § 2a otrzymuje brzmienie:

„§ 2a. Wnioski, o których mowa w § 2, będą rozpatrywane w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków określonego w § 2.”.

§ 2. Wnioski złożone do dnia 15 listopada 2006 r. zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 16 grudnia 2006 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 131, poz. 911).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598 oraz z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111.