ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

Na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. Nr 65, poz. 400, z późn. zm. 3) ) wprowadza się następujące zmiany:

1)   w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że końcoworoczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub końcoworoczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.”;

2)   w § 45:

a)   ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i w klasie III ogólnokształcącej szkoły baletowej jest przeprowadzany sprawdzian obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zwany dalej „sprawdzianem”.”,

b)   po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Sprawdzian składa się z dwóch części i obejmuje:

1)   w części pierwszej — wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym;

2)   w części drugiej — wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego.”;

3)   § 47 otrzymuje brzmienie:

„§ 47. 1. Sprawdzian i egzamin gimnazjalny przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej „Komisją Centralną”.

2. Harmonogram przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego ustala dyrektor Komisji Centralnej i ogłasza go na stronie internetowej Komisji Centralnej nie później niż do dnia 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian i egzamin gimnazjalny.”;

4)   w § 48:

a)   po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Uczniowie przystępują do części drugiej sprawdzianu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.”,

b)   ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Do części drugiej sprawdzianu i części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

3. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian i egzamin gimnazjalny, pisemną deklarację:

1)   wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do:

a)   części drugiej sprawdzianu — w przypadku gdy uczeń uczy się, jako przedmiotu obowiązkowego, więcej niż jednego języka obcego nowożytnego spośród języków wymienionych w ust. 1a,

b)   części trzeciej egzaminu gimnazjalnego;

2)   informującą o zamiarze przystąpienia ucznia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym — w przypadku, o którym mowa w § 53 ust. 2e.”,

c)   uchyla się ust. 4 i 4a,

d)   ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Informację o:

1)   języku obcym nowożytnym, z którego uczeń przystąpi do części drugiej sprawdzianu i części trzeciej egzaminu gimnazjalnego,

2)   uczniach, którzy obowiązkowo przystąpią do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym — w przypadku, o którym mowa w § 53 ust. 2d,

3)   uczniach, którzy zamierzają przystąpić do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym — w przypadku, o którym mowa w § 53 ust. 2e

— dołącza się do listy, o której mowa w § 52 ust. 1 pkt 1.”,

e)   dodaje się ust. 6-8 w brzmieniu:

„6. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed terminem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, z zastrzeżeniem § 50 ust. 5, pisemną informację o:

1)   zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji;

2)   rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym — w przypadku, o którym mowa w § 53 ust. 2e.

7. O zmianie języka obcego nowożytnego lub rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, o których mowa w ust. 6, dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia dyrektora komisji okręgowej.

8. W przypadku niezłożenia rezygnacji, o której mowa w ust. 6 pkt 2, i nieprzystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, uczniowi w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego z części trzeciej tego egzaminu na poziomie rozszerzonym wpisuje się wynik „0%”.”;

5)   § 50 otrzymuje brzmienie:

„§ 50. 1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w przepisach w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem lub egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni:

1)   w przypadku uczniów ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej — z odpowiedniej części sprawdzianu;

2)   w przypadku uczniów klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej — z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego — z części trzeciej tego egzaminu.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej albo klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 51 ust. 1.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, z odpowiedniej części sprawdzianu albo z danego zakresu części pierwszej lub z danego zakresu części drugiej egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z danej części sprawdzianu albo danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

5. W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty, o których mowa w ust. 1, z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który zadeklarował odpowiednio w części drugiej sprawdzianu albo w części trzeciej egzaminu gimnazjalnego, dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, informuje komisję okręgową o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli uczeń uczy się tego języka obcego nowożytnego w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.”;

6)   w § 52 w ust. 1:

a)   pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przygotowuje listę uczniów przystępujących do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego; lista zawiera: imię (imiona) i nazwisko ucznia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL — serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, miejsce urodzenia, datę urodzenia, płeć, informację o specyficznych trudnościach w uczeniu się, rodzaj zestawu zadań symbol oddziału i numer ucznia w dzienniku lekcyjnym; listę uczniów przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przesyła w postaci elektronicznej dyrektorowi komisji okręgowej w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie później jednak niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny;”,

b)   pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8) sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do odpowiedniej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub przerwali odpowiednią część sprawdzianu lub dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, oraz niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego przekazuje ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej; wykaz zawiera: imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL ucznia, a w przypadku braku numeru PESEL — serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

9) zabezpiecza, po zakończeniu danej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniów i przekazuje je komisji okręgowej w sposób określony przez dyrektora tej komisji;”;

7)   w § 53:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sprawdzian jest przeprowadzany w jednym dniu i trwa:

1)   część pierwsza — 80 minut;

2)   część druga — 45 minut.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dla uczniów, o których mowa w § 49 ust. 1, 2 i 5, czas trwania każdej części sprawdzianu lub każdego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego może być przedłużony. Czas, o jaki może zostać przedłużona każda część sprawdzianu lub każdy zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, określa dyrektor Komisji Centralnej w szczegółowej informacji, o której mowa w § 49 ust. 6.”;

8)   w § 54:

a)   ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku egzaminu gimnazjalnego w skład zespołu nadzorującego nie może wchodzić wychowawca zdających oraz:

1)   w części pierwszej i części drugiej — nauczyciele przedmiotu lub przedmiotów, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego;

2)   w części trzeciej — nauczyciele języka obcego nowożytnego, z którego jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.”,

b)   dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:

„7. W przypadku sprawdzianu w skład zespołu nadzorującego nie może wchodzić wychowawca zdających oraz:

1)   w części pierwszej — nauczyciele języka polskiego i matematyki;

2)   w części drugiej — nauczyciele języka obcego nowożytnego, z którego jest przeprowadzany sprawdzian.

8. Jeżeli przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego z powodu choroby lub z innych ważnych przyczyn nie może wziąć udziału w sprawdzianie lub egzaminie gimnazjalnym, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej lub innej szkole lub w placówce, który spełnia wymagania określone odpowiednio w ust. 6 i 7.”;

9)   w § 55:

a)   ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

„1. Przed rozpoczęciem odpowiedniej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego nie zostały naruszone.

2. W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust. 1 zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zawiesza odpowiednią część sprawdzianu lub dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. Dyrektor komisji okręgowej informuje przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego o dalszym postępowaniu.

3. W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust. 1 nie zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawiciela uczniów, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących zestawy zadań i karty odpowiedzi do przeprowadzenia odpowiedniej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów w poszczególnych salach.”,

b)   ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem odpowiedniej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, zamieszcza się kod ucznia nadany przez komisję okręgową oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL — serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi.”;

10)  w § 56 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania zawarte w zestawie zadań, w szczególności tworzy własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.”;

11)  w § 57 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Każda część sprawdzianu i każdy zakres albo poziom danej części egzaminu gimnazjalnego rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w § 47 ust. 2. Czas pracy ucznia rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.”;

12)  § 58 otrzymuje brzmienie:

„§ 58. 1. W przypadku:

1)   stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub

2)   wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub

3)   zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu odpowiedniej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom

— przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia odpowiednią część sprawdzianu lub dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego tego ucznia. Informację o przerwaniu i unieważnieniu odpowiedniej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego ucznia zamieszcza się w protokole, o którym mowa w § 63 ust. 1.

2. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań zawartych w zestawie zadań przez ucznia dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia odpowiednią część sprawdzianu lub dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego tego ucznia.

3. Przepis ust. 2 stosuje się również w przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy ucznia występowania w jego pracy jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia.

4. Dyrektor komisji okręgowej przekazuje dyrektorowi szkoły oraz, za jego pośrednictwem, rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia, któremu zostały unieważnione odpowiednia część sprawdzianu lub dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, pisemną informację o przyczynach unieważnienia.

5. W przypadku unieważnienia uczniowi odpowiedniej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje ponownie do odpowiedniej części sprawdzianu lub do danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w § 47 ust. 2, w szkole, której jest uczniem.”;

13)  po § 58 dodaje się § 58a-58c w brzmieniu:

„§ 58a. 1. Jeżeli w trakcie ponownego przeprowadzania odpowiedniej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego:

1)   stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia lub

2)   uczeń wnosi urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z niego w sali egzaminacyjnej, lub

3)   uczeń zakłóca prawidłowy przebieg odpowiedniej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom

— przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia odpowiednią część sprawdzianu lub dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego tego ucznia. Informację o przerwaniu i unieważnieniu odpowiedniej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego ucznia zamieszcza się w protokole, o którym mowa w § 63 ust. 1.

2. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań zawartych w zestawie zadań przez ucznia, który ponownie przystąpił do odpowiedniej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia odpowiednią część sprawdzianu lub dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego tego ucznia. Przepisy § 58 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego danego ucznia, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z odpowiedniej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, wpisuje się „0%”.

§ 58b. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie określonym w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w § 47 ust. 2, albo nie przystąpił do odpowiedniej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie określonym w § 58 ust. 5, powtarza odpowiednio klasę VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasę III ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasę III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasę III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych albo klasę VI ogólnokształcącej szkoły baletowej oraz przystępuje do sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego w następnym roku.

§ 58c. Uczeń, który w danym roku szkolnym przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, ale nie uzyskał świadectwa ukończenia ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia albo nie uzyskał promocji do klasy IV ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych albo klasy VII ogólnokształcącej szkoły baletowej i w następnym roku szkolnym powtarza odpowiednio klasę VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasę III ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasę III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasę III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych albo klasę VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, przystępuje ponownie do sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego w tym roku szkolnym, w którym powtarza klasę.”;

14)  w § 59:

a)   uchyla się ust. 1,

b)   ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Prace uczniów sprawdzają i oceniają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Zadania zamknięte mogą być sprawdzane z wykorzystaniem czytnika elektronicznego.

3. Egzaminatorzy, o których mowa w ust. 2, tworzą zespół egzaminatorów w zakresie odpowiedniej części sprawdzianu lub danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W przypadku części trzeciej egzaminu gimnazjalnego egzaminatorzy tworzą zespół egzaminatorów w zakresie danego języka obcego nowożytnego.”,

c)   ust. 5-5b otrzymują brzmienie:

„5. Wyniki sprawdzianu są wyrażane w procentach i obejmują:

1)   wynik z części pierwszej, z wyszczególnieniem wyniku z języka polskiego i wyniku z matematyki;

2)   wynik z części drugiej.

5a. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w procentach i na skali centylowej dla zadań z zakresu:

1)   języka polskiego;

2)   historii i wiedzy o społeczeństwie;

3)   matematyki;

4)   przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;

5)   języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;

6)   języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym — w przypadku gdy uczeń przystąpił do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.

5b. Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego wyrażone w procentach ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów:

1)   przyznanych przez egzaminatorów oraz

2)   ustalonych na podstawie elektronicznego odczytu karty odpowiedzi — w przypadku wykorzystania czytnika elektronicznego.”,

d)   po ust. 5b dodaje się ust. 5c w brzmieniu:

„5c. Wyniki egzaminu gimnazjalnego na skali centylowej ustala Komisja Centralna na podstawie wyników ustalonych przez komisje okręgowe.”,

e)   ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego ustalone przez komisję okręgową są ostateczne.”;

15)  § 60 otrzymuje brzmienie:

„§ 60. 1. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych:

1)   nie przystąpił do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w ustalonym terminie albo

2)   przerwał daną część sprawdzianu lub dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego

— przystępuje do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w § 47 ust. 2, w szkole, której jest uczniem.

2. Do ucznia, o którym mowa w ust. 1, przystępującego do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie, stosuje się odpowiednio przepisy § 58a.

3. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w § 47 ust. 2, powtarza odpowiednio klasę VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasę III ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasę III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasę III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych albo klasę VI ogólnokształcącej szkoły baletowej oraz przystępuje do sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego w następnym roku.

4. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w § 47 ust. 2, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, zamiast wyniku ze sprawdzianu lub z odpowiedniej części sprawdzianu albo z egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, o których mowa w § 59 ust. 5 i 5a, wpisuje się odpowiednio „zwolniony” lub „zwolniona”.”;

16)  § 62 otrzymuje brzmienie:

„§ 62. 1. Wyniki sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego nie wpływają na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. Wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie promocyjnym ani na świadectwie ukończenia szkoły.

2. Wyniki sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadkach, o których mowa w § 58, § 58a i § 60 ust. 1 — do dnia 31 sierpnia danego roku.

3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) wraz ze świadectwem promocyjnym albo świadectwem ukończenia szkoły.”;

17)  w § 64 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Egzamin maturalny, będący formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

2. Egzamin maturalny jest przeprowadzany dla absolwentów ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych liceów plastycznych i ogólnokształcących szkół baletowych.”;

18)  w § 65:

a)   ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej.”,

b)   ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z następujących przedmiotów dodatkowych:

1)   w części ustnej — z języka obcego nowożytnego;

2)   w części pisemnej z:

a)   biologii,

b)   chemii,

c)   filozofii,

d)   fizyki,

e)   geografii,

f)   historii,

g)   historii muzyki,

h)  historii sztuki,

i)   informatyki,

j)   języka łacińskiego i kultury antycznej,

k)  języka obcego nowożytnego,

l)   języka polskiego,

m)  matematyki,

n)  wiedzy o społeczeństwie.”,

c)   po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Absolwent ma obowiązek przystąpić do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego.

3b. Absolwent ma również prawo przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu przedmiotów dodatkowych oprócz przedmiotu, o którym mowa w ust. 3a.”,

d)   ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wybór przedmiotu, do którego absolwent przystępuje na egzaminie maturalnym, nie jest zależny od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym w tej szkole.”;

19)  w § 66 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego może być zdawany w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej z tego samego języka.”;

20)  w § 68:

a)   ust. 3 i 3a otrzymują brzmienie:

„3. Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych jest zdawany na poziomie rozszerzonym, z zastrzeżeniem ust. 7.

3a. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów dodatkowych nie określa się poziomu egzaminu, z zastrzeżeniem ust. 8.”,

b)   uchyla się ust. 4 i 5,

c)   ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku gdy absolwent wybrał na egzaminie maturalnym w części pisemnej jako przedmiot dodatkowy ten sam język obcy nowożytny, który zdawał jako przedmiot obowiązkowy, zdaje ten język tylko w części pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.”,

d)   dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:

„7. Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego może być zdawany na poziomie rozszerzonym albo na poziomie dwujęzycznym.

8. W przypadku gdy absolwent wybrał na egzaminie maturalnym w części pisemnej jako przedmiot dodatkowy język obcy nowożytny na poziomie dwujęzycznym, może przystąpić do egzaminu maturalnego z tego języka na poziomie dwujęzycznym również w części ustnej.”;

21)  w § 69:

a)   ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych na egzaminie maturalnym z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia i historia, nauczanych w języku obcym będącym drugim językiem nauczania, zdawanych jako przedmioty dodatkowe, rozwiązują w języku polskim zadania egzaminacyjne przygotowane dla zdających egzamin maturalny w języku polskim oraz mogą rozwiązać w języku obcym będącym drugim językiem nauczania dodatkowe zadania egzaminacyjne przygotowane w tym języku.”,

b)   uchyla się ust. 3;

22)  w § 71:

a)   ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia szkoły ponadgimnazjalnej tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 75 ust. 1.”,

b)   po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku gdy absolwent uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z danego przedmiotu, w tym z danego języka obcego nowożytnego, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 75 ust. 1, na wniosek absolwenta, złożony nie później niż na 2 tygodnie przed egzaminem maturalnym, informuje komisję okręgową o zmianie przedmiotu lub wyborze nowego przedmiotu, w tym zmianie języka obcego nowożytnego, lub o zmianie poziomu języka obcego nowożytnego, wskazanych w deklaracji, o której mowa w § 74 ust. 1.”,

c)   w ust. 4:

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego zdawanego w części ustnej — jest równoznaczne z uzyskaniem z tego języka w części ustnej egzaminu maturalnego najwyższego wyniku, z zastrzeżeniem pkt 3a;”,

— po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego zdawanego w części ustnej na poziomie dwujęzycznym — jest równoznaczne z uzyskaniem z tego języka w części ustnej egzaminu maturalnego najwyższego wyniku na poziomie dwujęzycznym;”,

— pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) przedmiotów dodatkowych, z wyjątkiem języka obcego nowożytnego, zdawanych w części pisemnej — jest równoznaczne z uzyskaniem z tych przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego najwyższego wyniku na poziomie rozszerzonym;

5) języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego zdawanego w części pisemnej — jest równoznaczne z uzyskaniem z tego języka w części pisemnej egzaminu maturalnego najwyższego wyniku na poziomie wskazanym w deklaracji, o której mowa w § 74 ust. 1;”,

d)   w ust. 5:

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego zdawanego w części ustnej — 100% punktów w tej części, z zastrzeżeniem pkt 3a;”,

— po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego zdawanego w części ustnej na poziomie dwujęzycznym — 100% punktów w tej części na poziomie dwujęzycznym;”,

— pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) przedmiotów dodatkowych, z wyjątkiem języka obcego nowożytnego, zdawanych w części pisemnej — 100% punktów w tej części na poziomie rozszerzonym;

5) języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego zdawanego w części pisemnej — 100% punktów w tej części na poziomie wskazanym w deklaracji, o której mowa w § 74 ust. 1.”;

23)  w § 72 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego, w tym termin zakończenia części ustnej egzaminu maturalnego, ustala dyrektor Komisji Centralnej i ogłasza go na stronie internetowej Komisji Centralnej nie później niż do dnia 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny.”;

24)  w § 74 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację wskazującą:

1)   język obcy nowożytny zdawany jako przedmiot obowiązkowy;

2)   przedmiot lub przedmioty dodatkowe;

3)   poziom egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego zdawanego jako przedmiot dodatkowy w części pisemnej;

4)   przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, w tym na poziomie dwujęzycznym w przypadku określonym w § 68 ust. 8;

5)   środowisko komputerowe, programy użytkowe oraz język programowania — w przypadku zdających egzamin maturalny z informatyki; listę środowisk komputerowych, programów użytkowych oraz języków programowania, z której zdający dokonuje wyboru, dyrektor Komisji Centralnej podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej nie później niż na 10 miesięcy przed terminem egzaminu maturalnego;

6)   język, w którym ma być zdawany egzamin maturalny w części pisemnej z danego przedmiotu lub przedmiotów — w przypadku absolwentów, o których mowa w § 69 ust. 1;

7)   przystąpienie do rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych — w przypadku absolwentów, o których mowa w § 69.”;

25)  w § 76 w ust. 1 uchyla się pkt 3;

26)  w § 78 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Osoby, o których mowa w § 64 ust. 3, które złożyły deklarację dyrektorowi komisji okręgowej, do części ustnej egzaminu maturalnego przystępują w szkole wskazanej przez dyrektora komisji okręgowej.”;

27)  w § 79 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Jeżeli przewodniczący lub członek zespołu przedmiotowego z powodu choroby lub z innych ważnych przyczyn nie może wziąć udziału w egzaminie maturalnym, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej lub innej szkole lub w placówce, który spełnia odpowiednio wymagania określone w ust. 3 pkt 1 lub 2 oraz w ust. 4 i 5.”;

28)  uchyla się § 80 i § 81;

29)  w § 82:

a)   po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Dyrektor komisji okręgowej przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w szkole, w której jest przeprowadzana część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, nie później niż na 2 dni przed terminem części ustnej egzaminu maturalnego, przygotowane przez Komisję Centralną zadania egzaminacyjne oraz kryteria oceniania tych zadań i ich punktacji.”,

b)   uchyla się ust. 2;

c)   po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Liczba zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego wynosi co najmniej 100, niezależnie od liczby osób przystępujących w szkole do tego egzaminu.”,

d)   ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jeżeli do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w szkole przystępuje:

1)   nie więcej niż 45 osób — liczba zestawów zadań egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego jest większa o 5 od liczby osób przystępujących do egzaminu;

2)   więcej niż 45 osób — liczba zestawów zadań egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego wynosi 50.”;

30)  w § 83:

a)   ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sali może przebywać jeden zdający i jeden przygotowujący się do egzaminu.”,

b)   po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w sali może przebywać tylko jeden zdający.”,

c)   uchyla się ust. 3,

d)   dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego w sali mogą przebywać wyłącznie zdający, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu przedmiotowego oraz osoby, o których mowa w § 120.”;

31)  § 84 otrzymuje brzmienie:

„§ 84. 1. Egzamin maturalny w części ustnej z języka polskiego sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat inspirowanej tekstem kultury.

2. Zdający losuje zadanie egzaminacyjne składające się z tekstu kultury oraz odnoszącego się do niego polecenia i ma nie więcej niż 15 minut na przygotowanie odpowiedzi.

3. Egzamin trwa około 15 minut i składa się z dwóch części:

1)   wypowiedzi monologowej zdającego dotyczącej wylosowanego polecenia, która trwa około 10 minut;

2)   rozmowy zdającego z zespołem przedmiotowym dotyczącej tej wypowiedzi, która trwa około 5 minut.”;

32)  § 86 i § 87 otrzymują brzmienie:

„§ 86. 1. Egzamin maturalny w części ustnej z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego na poziomie dwujęzycznym trwa około 15 minut. Zdający losuje zestaw zadań egzaminacyjnych.

2. Zestaw zadań egzaminacyjnych składa się z dwóch zadań sprawdzających umiejętności tworzenia dłuższych, wieloaspektowych wypowiedzi ustnych, reagowania językowego w różnorodnych także złożonych, sytuacjach oraz przetwarzania tekstów i materiałów ikonograficznych.

3. Zdający w czasie trwania egzaminu nie może korzystać z żadnych słowników.

§ 87. 1. Wyniki części ustnej egzaminu maturalnego są wyrażane w procentach.

2. Wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie części ustnej egzaminu maturalnego. Wyniki te odnotowuje się na świadectwie dojrzałości, a w przypadku języka obcego nowożytnego zdawanego na poziomie dwujęzycznym — wraz ze wskazaniem poziomu egzaminu.”;

33)  w § 89 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Listę zdających zawierającą: imię (imiona) i nazwisko zdającego, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL — serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę urodzenia oraz uzyskane przez zdającego wyniki części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła komisji okręgowej w terminie 2 dni po zakończeniu tej części egzaminu.”;

34)  w § 93 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust. 1 nie zostały naruszone, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawiciela zdających, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących arkusze egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi, do egzaminu na danym poziomie lub do danej części egzaminu maturalnego w części pisemnej w liczbie odpowiadającej liczbie zdających w poszczególnych salach egzaminacyjnych.”;

35)  w § 94 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Absolwent samodzielnie rozwiązuje zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności tworzy własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania egzaminu maturalnego.”;

36)  w § 95 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Część pisemna egzaminu maturalnego rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie przeprowadzania egzaminu maturalnego, o którym mowa w § 72 ust. 2. Czas pracy zdającego rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.”;

37)  w § 96a ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Egzamin na poziomie podstawowym trwa 170 minut i sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania z języka polskiego w zakresie podstawowym, ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach, o których mowa w § 64 ust. 1.

3. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut i sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania z języka polskiego w zakresie podstawowym i rozszerzonym, ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach, o których mowa w § 64 ust. 1.”;

38)  w § 97:

a)   ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

„1. Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego jest zdawany na poziomie podstawowym, a jako przedmiotu dodatkowego — może być zdawany na poziomie rozszerzonym albo na poziomie dwujęzycznym.

2. Egzamin na poziomie podstawowym trwa 120 minut i sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania z języka obcego nowożytnego dla poziomu IV.1 w zakresie podstawowym, ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach, o których mowa w § 64 ust. 1.

3. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 150 minut i sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania z języka obcego nowożytnego dla poziomu IV.1 w zakresie podstawowym i rozszerzonym, ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach, o których mowa w § 64 ust. 1.”,

b)   po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Egzamin na poziomie dwujęzycznym trwa 180 minut i sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania z języka obcego nowożytnego dla poziomu IV.2, ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach, o których mowa w § 64 ust. 1.”;

39)  uchyla się § 98;

40)  w § 99:

a)   ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Egzamin na poziomie podstawowym trwa 170 minut i sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania z matematyki w zakresie podstawowym, ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach, o których mowa w § 64 ust. 1.

3. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut i sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania z matematyki w zakresie podstawowym i rozszerzonym, ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach, o których mowa w § 64 ust. 1.”,

b)   dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Dodatkowe zadania egzaminacyjne, o których mowa w § 69 ust. 1, są przygotowywane w odniesieniu do wymagań z matematyki w zakresie podstawowym, ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach, o których mowa w § 64 ust. 1. Na rozwiązanie dodatkowych zadań egzaminacyjnych zdający ma 80 minut.”;

41)  § 100 otrzymuje brzmienie:

„§ 100. 1. Egzamin maturalny w części pisemnej z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii oraz wiedzy o społeczeństwie jako przedmiotów dodatkowych jest zdawany na poziomie rozszerzonym.

2. Egzamin z przedmiotów, o których mowa w ust. 1, trwa 180 minut i sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania odpowiednio z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii lub wiedzy o społeczeństwie, w zakresie podstawowym i rozszerzonym, ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach, o których mowa w § 64 ust. 1.

3. Dodatkowe zadania egzaminacyjne, o których mowa w § 69 ust. 2, są przygotowywane w odniesieniu do wymagań odpowiednio z biologii, chemii, fizyki, geografii lub historii, w zakresie podstawowym i rozszerzonym, ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach, o których mowa w § 64 ust. 1. Na rozwiązanie dodatkowych zadań egzaminacyjnych zdający ma 80 minut.”;

42)  uchyla się § 101;

43)  § 102 otrzymuje brzmienie:

„§ 102. 1. Egzamin maturalny w części pisemnej z filozofii, historii muzyki, historii sztuki oraz języka łacińskiego i kultury antycznej jako przedmiotów dodatkowych jest zdawany na poziomie rozszerzonym.

2. Egzamin z przedmiotów, o których mowa w ust. 1, trwa 180 minut i sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania odpowiednio z filozofii, historii muzyki, historii sztuki lub języka łacińskiego i kultury antycznej, w zakresie rozszerzonym, ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach o których mowa w § 64 ust. 1.

3. W czasie trwania egzaminu z języka łacińskiego i kultury antycznej zdający może korzystać ze słownika łacińsko-polskiego oraz atlasu historycznego.”;

44)  uchyla się § 103 i § 104a;

45)  w § 105a:

a)   ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Egzamin maturalny w części pisemnej z informatyki jako przedmiotu dodatkowego jest zdawany na poziomie rozszerzonym.”,

b)   uchyla się ust. 2,

c)   ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Egzamin trwa 210 minut i sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania z informatyki w zakresie podstawowym i rozszerzonym, ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach o których mowa w § 64 ust. 1.”,

d)   po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Egzamin składa się z dwóch części:

1)   w części pierwszej zdający rozwiązuje zadania egzaminacyjne bez korzystania z komputera;

2)   w części drugiej zdający rozwiązuje zadania egzaminacyjne z wykorzystaniem komputera.”;

46)  § 107 otrzymuje brzmienie:

„§ 107. 1. Po zakończeniu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub po zakończeniu danej części egzaminu osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego zbierają od zdających prace egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi, i sprawdzają, w obecności tych zdających, poprawność zamieszczenia kodu zdającego nadanego przez komisję okręgową i numeru PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL — serii i numeru paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub wskazany przez niego członek zespołu nadzorującego pakuje prace egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi, do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego oraz przedstawiciela zdających, a następnie przekazuje je niezwłocznie przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza koperty z pracami egzaminacyjnymi, w tym kartami odpowiedzi, a po zakończeniu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu niezwłocznie przekazuje je komisji okręgowej w sposób określony przez dyrektora tej komisji.”;

47)  w § 108:

a)   ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego są wyrażane w procentach i na skali centylowej. Wyniki egzaminu maturalnego z dodatkowych zadań egzaminacyjnych, o których mowa w § 69 ust. 1 i 2, są wyrażane w procentach.”,

b)   uchyla się ust. 2,

c)   ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku egzaminu maturalnego w części pisemnej z informatyki wyniki uzyskane w części pierwszej i części drugiej odnotowuje się łącznie.”,

d)   ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. W przypadku absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia i historia zdawanych jako przedmioty dodatkowe, uzyskane z dodatkowych zadań egzaminacyjnych, o których mowa w § 69 ust. 2, nie mają wpływu na zdanie części pisemnej egzaminu maturalnego. Wyniki te odnotowuje się na świadectwie dojrzałości.”;

48)  w § 109:

a)   ust. 1-4 otrzymują brzmienie:

„1. Prace egzaminacyjne sprawdzają i oceniają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Egzaminatorzy stosują szczegółowe kryteria oceniania zadań egzaminacyjnych z danego przedmiotu, opracowane przez Komisję Centralną. Zadania zamknięte mogą być sprawdzane z wykorzystaniem czytnika elektronicznego.

2. Egzaminatorzy, o których mowa w ust. 1, sprawdzający i oceniający prace egzaminacyjne z danego przedmiotu, tworzą zespół egzaminatorów.

3. Dyrektor komisji okręgowej spośród członków zespołu egzaminatorów, o którym mowa w ust. 2, wyznacza przewodniczącego tego zespołu. Przewodniczący zespołu egzaminatorów uczestniczy w szkoleniach organizowanych przez komisję okręgową przed sprawdzaniem prac egzaminacyjnych, kieruje pracą zespołu egzaminatorów, a w szczególności odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia egzaminatorów oraz organizuje i nadzoruje pracę egzaminatorów.

4. Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów wyrażone w procentach ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów:

1)   przyznanych przez egzaminatorów oraz

2)   ustalonych na podstawie elektronicznego odczytu karty odpowiedzi — w przypadku wykorzystania czytnika elektronicznego.”,

b)   po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów na skali centylowej ustala Komisja Centralna na podstawie wyników ustalonych przez komisje okręgowe.”,

c)   ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Komisja okręgowa sporządza listę osób, które zdawały część pisemną egzaminu maturalnego w danej szkole, zawierającą: imię (imiona) i nazwisko zdającego, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL — serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, miejsce urodzenia, płeć, informację o specyficznych trudnościach w uczeniu się, kod zdającego oraz uzyskane przez niego wyniki, i przekazuje ją przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego ogłasza osobom, które zdawały część pisemną egzaminu maturalnego, uzyskane przez te osoby wyniki.”;

49)  w § 110:

a)   ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej niesamodzielnego rozwiązywania przez zdającego zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia część pisemną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu tego zdającego.”,

b)   po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przepis ust. 2 stosuje się również w przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej zdającego występowania w jego pracy egzaminacyjnej jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu zdającemu lub korzystanie z rozwiązań innego zdającego.”,

c)   ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na świadectwie dojrzałości w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu wpisuje się „0%”, z zastrzeżeniem § 112 ust. 2.”,

d)   dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Dyrektor komisji okręgowej przekazuje dyrektorowi szkoły oraz, za jego pośrednictwem, absolwentowi, któremu został unieważniony egzamin maturalny z danego przedmiotu odpowiednio w części pisemnej lub w części ustnej, pisemną informację o przyczynach unieważnienia.”;

50)  § 111 i § 112 otrzymują brzmienie:

„§ 111. W przypadku gdy zdający nie przystąpił do:

1)   egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów dodatkowych, o których mowa w § 65 ust. 3b,

2)   rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych, o których mowa w § 69 ust. 1 i 2

— zgodnie z deklaracją, o której mowa w § 74 ust. 1, na świadectwie dojrzałości w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku odpowiednio z egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego albo dodatkowych zadań egzaminacyjnych wpisuje się „0%”.

§ 112. 1. Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do egzaminu maturalnego w części pisemnej z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

2. Zdający, który przystąpił do egzaminu maturalnego tylko z jednego przedmiotu dodatkowego i któremu ten egzamin został unieważniony, nie zdał egzaminu maturalnego.”;

51)  w § 113:

a)   ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę dyrektora komisji okręgowej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie, egzamin maturalny przeprowadzany jest:

1)   zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, o którym mowa w § 72 ust. 2;

2)   w miejscu ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej; informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego dyrektor komisji okręgowej ogłasza na stronie internetowej komisji okręgowej w ostatnim tygodniu maja.

5. Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie, zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 72 ust. 2, przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz członków tego zespołu powołuje dyrektor komisji okręgowej.”,

b)   ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Do absolwentów, którzy nie przystąpili do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 72 ust. 2, albo w terminie, o którym mowa w ust. 7, stosuje się odpowiednio § 115.”;

52)  po § 114 dodaje się § 114a w brzmieniu:

„§ 114a. 1. Zdający, który nie przystąpił do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej albo któremu ten egzamin został unieważniony, może przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym zdający przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, w terminie jego przeprowadzania określonym w § 72 ust. 1.

2. Zdający, o którym mowa w ust. 1, przystępuje do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępuje ponownie do tego egzaminu. Przepisy § 74 ust. 1-6 stosuje się odpowiednio.”;

53)  w § 115:

a)   ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zdający, o którym mowa w ust. 1, przystępujący ponownie do egzaminu maturalnego, może wybrać inny język obcy nowożytny niż język obcy nowożytny, który zdawał poprzednio.”,

b)   po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:

„2a. Zdający, o którym mowa w ust. 1, ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, z jednego lub z więcej niż jednego przedmiotu spośród wymienionych w § 65 ust. 2 i 3, w celu podwyższenia wyniku egzaminu maturalnego z tych przedmiotów.

2b. Zdający, o którym mowa w ust. 1 i 2a, przystępuje ponownie do egzaminu maturalnego zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępował do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.

2c. Zdający, o którym mowa w ust. 1, ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, z jednego lub z więcej niż jednego przedmiotu dodatkowego, z których wcześniej nie zdawał egzaminu maturalnego, wybranych spośród przedmiotów wymienionych w § 65 ust. 3, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępuje ponownie do egzaminu maturalnego. Przepisy § 74 ust. 1-6 stosuje się odpowiednio.”,

c)   ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po upływie 5 lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego zdający, o którym mowa w ust. 1, przystępuje do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępuje ponownie do egzaminu maturalnego.”,

d)   uchyla się ust. 4 i 5;

54)  § 116 otrzymuje brzmienie:

„§ 116. Zdający, który uzyskał świadectwo dojrzałości, ma prawo ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego w części ustnej albo w części pisemnej, albo w obu tych częściach z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych o których mowa w § 65 ust. 2 i 3, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego. Przepisy § 74 ust. 1-6 stosuje się odpowiednio.”;

55)  w § 117 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zdający, który ponownie przystąpił do egzaminu maturalnego zgodnie z § 116, otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości wydany przez komisję okręgową.”;

56)  § 118 otrzymuje brzmienie:

„§ 118. Na wniosek zdającego sprawdzona i oceniona praca egzaminacyjna, w tym karta odpowiedzi, są udostępniane zdającemu do wglądu w miejscu i czasie wskazanych przez dyrektora komisji okręgowej.”;

57)  w § 119:

a)   ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Protokoły sprawdzania prac egzaminacyjnych z części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów sporządzają przewodniczący zespołów egzaminatorów, o których mowa w § 109 ust. 3, w dwóch egzemplarzach. Protokoły podpisują egzaminatorzy wchodzący w skład poszczególnych zespołów.”,

b)   ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Prace egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi, przechowuje komisja okręgowa przez okres 6 miesięcy.”;

58)  w § 123:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uczeń lub absolwent może, w terminie 2 dni od dnia przeprowadzenia odpowiedniej części sprawdzianu, danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego w części ustnej lub części pisemnej z danego przedmiotu, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu albo egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.”,

b)   ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego na skutek zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, lub z urzędu, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, może unieważnić daną część sprawdzianu, dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, egzamin maturalny w części ustnej lub części pisemnej z danego przedmiotu i zarządzić ich ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik sprawdzianu albo egzaminu. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów lub absolwentów w poszczególnych szkołach, a także w stosunku do poszczególnych uczniów lub absolwentów.”,

c)   po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, komisja okręgowa, za pośrednictwem dyrektora szkoły, przekazuje uczniom lub absolwentom, którym unieważniono odpowiednio sprawdzian lub egzamin, pisemną informację o przyczynach unieważnienia.”,

d)   ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. W przypadku niemożności ustalenia wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego albo egzaminu maturalnego w części pisemnej z powodu zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian albo egzamin danych uczniów albo absolwentów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.

5. Termin ponownego sprawdzianu lub egzaminu, o którym mowa w ust. 3 i 4, ustala dyrektor Komisji Centralnej.”;

59) § 124a otrzymuje brzmienie:

„§ 124a. Dyrektor szkoły umożliwia osobom upoważnionym przez dyrektora Komisji Centralnej lub dyrektora komisji okręgowej przeprowadzenie na terenie szkoły próbnego zastosowania propozycji pytań, zadań i testów oraz ich zestawów do przeprowadzenia sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.”.

§ 2. W przypadku uczniów klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego i klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, którzy nie uzyskali promocji do klasy programowo wyższej lub nie ukończyli ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego, ogólnokształcącej szkoły baletowej i uczęszczają po raz kolejny odpowiednio do:

1)   klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy II liceum plastycznego albo klasy VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej w roku szkolnym 2013/2014,

2)   klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego albo klasy IX ogólnokształcącej szkoły baletowej w roku szkolnym 2014/2015,

3)   klasy IV liceum plastycznego w roku szkolnym 2015/2016

— szkoła stwarza warunki do wyrównania różnic programowych wynikających z realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych, określonej w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977).

§ 3. 1. W roku szkolnym 2013/2014 rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu gimnazjalnego, z zastrzeżeniem § 6 niniejszego rozporządzenia, pisemną informację o:

1)   zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji, o której mowa w § 48 ust. 3 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia;

2)   rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym — w przypadku, o którym mowa w § 53 ust. 2e rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia.

2. O zmianie języka obcego nowożytnego lub rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, o których mowa w ust. 1, dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

3. W przypadku niezłożenia rezygnacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, i nieprzystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, uczniowi w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego z części trzeciej tego egzaminu na poziomie rozszerzonym wpisuje się wynik „0%”.

§ 4. W roku szkolnym 2013/2014 w przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty, o których mowa w § 50 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który zadeklarował w części trzeciej egzaminu gimnazjalnego, dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu gimnazjalnego, informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli uczeń uczy się tego języka obcego nowożytnego w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasach I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej jako przedmiotu obowiązkowego.

§ 5. W roku szkolnym 2013/2014 w przypadku gdy przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego, o którym mowa w § 54 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, z powodu choroby lub z innych ważnych przyczyn nie może wziąć udziału w egzaminie gimnazjalnym, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 51 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej lub innej szkole lub w placówce, który spełnia wymagania określone w § 54 ust. 6 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 6. 1. W roku szkolnym 2013/2014 w przypadku:

1)   stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub

2)   wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub

3)   zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom

— przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 51 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, przerywa i unieważnia dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego tego ucznia. Informację o przerwaniu i unieważnieniu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego ucznia zamieszcza się w protokole, o którym mowa w § 63 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia.

2. W roku szkolnym 2013/2014 w przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania przez ucznia zadań zawartych w zestawie zadań, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego tego ucznia.

3. W roku szkolnym 2013/2014 w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, uczeń przystępuje ponownie do danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w § 47 ust. 2 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w szkole, której jest uczniem.

4. W roku szkolnym 2013/2014 w przypadku gdy w trakcie ponownego przeprowadzania danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w ust. 3:

1)   stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia lub

2)   uczeń wnosi urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z niego w sali egzaminacyjnej, lub

3)   uczeń zakłóca prawidłowy przebieg danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom

— przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 51 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, przerywa i unieważnia dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego tego ucznia. Informację o przerwaniu i unieważnieniu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego ucznia zamieszcza się w protokole, o którym mowa w § 63 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia.

5. W roku szkolnym 2013/2014 w przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań zawartych w zestawie zadań przez ucznia, który ponownie przystąpił do danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego tego ucznia.

6. W roku szkolnym 2013/2014 w przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego danego ucznia, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego wpisuje się „0%”.

7. W roku szkolnym 2013/2014 uczeń który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie określonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w § 47 ust. 2 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, albo nie przystąpił do danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie określonym w ust. 3, powtarza klasę III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasę III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych albo klasę VI ogólnokształcącej szkoły baletowej oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w następnym roku.

§ 7. 1. W roku szkolnym 2013/2014 uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych:

1)   nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w ustalonym terminie albo

2)   przerwał dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego

— przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w § 47 ust. 2 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w szkole, której jest uczniem.

2. Do ucznia, o którym mowa w ust. 1, przystępującego do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie, stosuje się odpowiednio przepisy § 6 ust. 4-6 niniejszego rozporządzenia.

3. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w § 47 ust. 2 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, powtarza klasę III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasę III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych albo klasę VI ogólnokształcącej szkoły baletowej oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w następnym roku.

4. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w § 47 ust. 2 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego zamiast wyniku z egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego wpisuje się odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 8. 1. W roku szkolnym 2013/2014 uczeń może, w terminie 2 dni od dnia przeprowadzenia danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.

2. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego na skutek zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, lub z urzędu, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, może unieważnić dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego i zarządzić ich ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik egzaminu. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów w poszczególnych szkołach, a także w stosunku do poszczególnych uczniów.

§ 9. Do egzaminu maturalnego, o którym mowa w § 64 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, po raz pierwszy przystępują:

1)   w roku szkolnym 2014/2015 — absolwenci ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i ogólnokształcącej szkoły baletowej;

2)   w roku szkolnym 2015/2016 — absolwenci liceum plastycznego.

§ 10. Osoby, które otrzymały świadectwo dojrzałości przed rokiem szkolnym 2009/2010 i nie zdawały egzaminu maturalnego z matematyki jako przedmiotu obowiązkowego, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego z matematyki jako przedmiotu dodatkowego na poziomie podstawowym.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 i 3, pkt 8 lit. a, pkt 13 w zakresie dotyczącym § 58c, pkt 22 lit. a i b, pkt 23,27, 51, pkt 58 lit. d w zakresie dotyczącym § 123 ust. 5 i pkt 59 oraz § 2-10 niniejszego rozporządzenia, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2013 r.


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

2)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87 i 827.

3)    Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 136, poz. 1117 i Nr 174, poz. 1352 oraz z 2011 r. Nr 71, poz. 377 i Nr 187, poz. 1119.