ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa w dziedzinie kultury, na które jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje, oraz sposobu i trybu przyznawania tych dotacji

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) zakres zadań objętych mecenatem państwa w dziedzinie kultury, na które jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje z budżetu państwa;

2) sposób i tryb przyznawania dotacji, o których mowa w pkt 1, przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ministrze — rozumie się przez to ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

2) wnioskodawcy — rozumie się przez to jednostkę samorządu terytorialnego ubiegającą się o dotację z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury;

3) wniosku — rozumie się przez to wniosek o udzielenie dotacji z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury;

4) umowie — rozumie się przez to umowę o udzieleniu dotacji zawartą przez wnioskodawcę z ministrem.

§ 3. 1. Wnioskodawcy mogą otrzymywać dotacje z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury w zakresie:

1) zachowania, waloryzacji i ochrony dziedzictwa kulturowego;

2) budowy i modernizacji infrastruktury kulturalnej, w tym obiektów publicznych, w których prowadzona jest działalność kulturalna.

2. W ramach realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, mogą być ogłaszane przez ministra w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra programy określające priorytety dla tych zadań i wysokość środków przeznaczonych w danym roku na ich dofinansowanie.

§ 4. 1. Wnioski składa się w terminach do dnia: 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji zadania oraz 31 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona.

2. Wnioski są rozpatrywane w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia naboru.

3. W przypadku gdy wniosek zawiera uchybienia formalne, wzywa się wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni pod rygorem nierozpatrzenia wniosku po bezskutecznym upływie terminu.

4. Minister może ogłosić dodatkowy termin naboru wniosków.

§ 5. 1. Wniosek powinien zawierać:

1) nazwę wnioskodawcy i adres urzędu go obsługującego;

2) rodzaj zadania i opis projektu, który wnioskodawca zamierza realizować w ramach zadania, uwzględniający termin, cykl i miejsce realizacji, cel, zasięg terytorialny i liczbę uczestników projektu;

3) wysokość wnioskowanego dofinansowania oraz wysokość wkładu własnego wraz z oświadczeniem o sytuacji finansowej wnioskodawcy;

4) preliminarz całkowitych kosztów projektu, uwzględniający źródła finansowania wraz z harmonogramem realizacji projektu;

5) podpis skarbnika oraz osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy.

2. Wniosek może zawierać także inne ważne zdaniem wnioskodawcy informacje.

§ 6. Wniosek ocenia się według następujących kryteriów:

1) stopnia zgodności projektu z wykonywanym zadaniem;

2) wartości merytorycznej projektu;

3) warunków finansowania projektu.

§ 7. 1. Zaakceptowany przez ministra wniosek stanowi podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy.

2. Umowa określa w szczególności:

1) szczegółowy opis projektu wykonywanego w ramach zadania i termin jego realizacji;

2) kwotę udzielonej dotacji, termin jej wykorzystania oraz termin i tryb przekazywania środków, z uwzględnieniem § 8;

3) zobowiązanie wnioskodawcy do poddania się kontroli przeprowadzanej przez ministra, z uwzględnieniem § 9;

4) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji, z uwzględnieniem § 10;

5) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 8. 1. Przekazywanie dotacji następuje:

1) w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji zadania lub jako refundacja poniesionych wydatków, oraz umożliwiających stosowanie się do wymagań określonych w przepisach o zamówieniach publicznych;

2) na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy.

2. Dla środków z dotacji wnioskodawca prowadzi odrębną ewidencję księgową, bez obowiązku prowadzenia odrębnego rachunku bankowego.

§ 9. Minister kontroluje sposób i terminowość wykonania zadania, na które została udzielona dotacja, mając na uwadze postanowienia umowy, o której mowa w § 7.

§ 10. 1. Wnioskodawca, któremu udzielono dotacji, jest obowiązany do sporządzenia i przedstawienia ministrowi rozliczenia realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym, zgodnie z treścią umowy.

2. Ewidencjonowanie i rozliczanie dotacji odbywa się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 3) ).

§ 11. Wnioski złożone i nierozpatrzone do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia podlegają rozpatrzeniu na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r. 4)


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 139, poz. 814, Nr 207, poz. 1230 i Nr 234, poz. 1385 oraz z 2012 r. poz. 354.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 iNr291, poz. 1707.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania (Dz. U. Nr 74, poz. 646, z 2006 r. Nr 12, poz. 68 i Nr 221, poz. 1617, z 2007 r. Nr 247, poz. 1824 oraz z 2008 r. Nr 139, poz. 878), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz. 1230).