ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia granic Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położone Muzeum „Stutthof” w Sztutowie, oraz obszaru i granic jego strefy ochronnej

Na podstawie art. 4 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Granice Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położone Muzeum „Stutthof” w Sztutowie, zwanego dalej „Pomnikiem”, ustala załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Granice strefy ochronnej Pomnika ustala załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Obszar strefy ochronnej Pomnika wynosi 55,71 ha.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2007 r. (poz. 1157)

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 131, poz. 911).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.