ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Na podstawie art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz inni ministrowie, zwani dalej „właściwymi ministrami”, mogą przyznawać doroczne nagrody, zwane dalej „nagrodami”, biorąc pod uwagę znaczenie i uznanie dorobku, oryginalny charakter osiągnięć lub wspieranie i promocję działalności istotnej dla twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury.

2. Nagrody mogą być przyznawane jako indywidualne lub zbiorowe.

3. Nagrody mogą mieć charakter pieniężny lub honorowy.

§ 2. 1. Nagrody mogą być przyznawane w trybie pozakonkursowym z własnej inicjatywy właściwego ministra lub w trybie konkursu ogłaszanego przez właściwego ministra.

2. Ogłoszenie o konkursie zawiera informację o:

1) przedmiocie konkursu;

2) terminie i miejscu składania wniosków o przystąpienie do konkursu;

3) warunkach udziału w konkursie;

4) procedurze i terminie rozstrzygnięcia konkursu.

3. Do ogłoszenia o konkursie załączane są:

1) regulamin konkursu;

2) wzór formularza wniosku o przyznanie nagrody zawierający dane dotyczące kandydata do nagrody: imię i nazwisko, pseudonim artystyczny, numer PESEL, adres, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wraz z wykazem dokumentów, które należy dołączyć do wniosku.

4. Ogłoszenie o konkursie jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego ministra.

5. Wnioski o przyznanie nagrody podlegają ocenie formalnej i merytorycznej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o konkursie.

6. Każdy z właściwych ministrów może powołać kapitułę do spraw przyznawania danej nagrody. Kapituła może zostać powołana z udziałem przedstawicieli środowisk twórczych.

§ 3. 1. Właściwy minister może zlecić wykonywanie czynności związanych z przyznawaniem nagród, w tym ogłaszanie i przeprowadzanie konkursu, podległym ośrodkom i instytucjom kultury, w ramach realizacji ich zadań.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, informacje o ogłoszeniu konkursu i o przyznaniu nagrody publikowane są również na stronie internetowej podległego ośrodka lub instytucji kultury.

§ 4. 1. Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie i tylko jedną nagrodę za całokształt działalności.

2. Informacja o przyznanych nagrodach jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego ministra.

§ 5. Wnioski dotyczące nagród złożone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia podlegają rozpatrzeniu na podstawie przepisów dotychczasowych.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r. 2)


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości (Dz. U. Nr 50, poz. 593), które utraciło moc na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz. 1230).